Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

[Type here]

2.1.1.2. Xác định thực thểHÀNG HÓA (MaHang, TenHang, Dongianhap, Dongiaban, DVT, NSX, HSD,

Soluong, Anh, Ghichu)

NHÀ CUNG CẤP (MaNCC, TenNCC, Diachi, DT)

KHÁCH HÀNGGhi chú: Thực thể khách hàng có tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh

của cửa hàng nhưng vì cửa hàng khơng đòi hỏi thơng tin của khách hàng nên thực thể

khách hàng không bao gồm các trường dữ liệu nào.

2.1.1.3. Mối quan hệ trong thực thểHÀNG HOÁ

HÀNG HOÁ< Mua >

< Bán >NHÀ CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG2.1.1.4. Vẽ sơ đồ thực thể ERDHình 2: Biểu đồ thực thể quan hệ ERD

2.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic.

2.1.2.1. Chuyển thực thể thành tên quan hệ

HÀNG HÓA (MaHang, TenHang, DVT, SL, NSX, HSD)

NHÀ CUNG CẤP (MaNCC, TenNCC, DiaChi, DienThoai)

8[Type here]

2.1.2.2. Chuyển quan hệ thu đượcNHẬP (MaHDN, SLNhap, Ngaynhap, Dongianhap, ThanhTien, MaNCC,TongTien, MaHang)

BÁN (MaHDB, SLBan, Ngayban, Dongiaban, ThanhTien, VAT, Tongtien,

MaHang)2.1.2.3. Chuẩn hố các quan hệ

Chuẩn hóa quan hệ NHẬP, thu được:

+ NHẬP (MaHDN, MaNCC, NgayNhap, TongTien)

+ CHI TIẾT_HDN (MaHDN, MaHang, SLNhap, ThanhTien)

Chuẩn hóa quan hệ BÁN, thu được:

+ BÁN (MaHDB, TongTien, VAT, TongCong, NgayBan)

+ CHI TIẾT_HDB (MaHDB, MaHang, SLBan, ThanhTien)

2.1.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý.2.1.3.1. Tạo bảng cơ sở dữ liệu

a. Hàng hoáBảng 1. Bảng Hàng hóa (tblHang)

b. Nhà cung cấp9[Type here]Bảng 2. Bảng Nhà cung cấp (tblNhacungcap)

c. Đơn vị tínhBảng 3. Bảng Đơn vị tính (tblDonvitinh)

d. Hố đơn bánBảng 4. Bảng Hóa đơn bán (tblHoadonban)

e. Hố đơn nhậpBảng 5. Bảng Hóa đơn nhập (tblHoadonnhap)

10[Type here]

f. Chi tiết hoá đơn bánBảng 6. Bảng Chi tiết Hóa đơn bán (tblChitietHDBan)

g. Chi tiết hố đơn nhậpBảng 7. Bảng Chi tiết hóa đơn nhập (tblChitietHDNhap)

h. Tài khoảnBảng 8. Bảng Tài khoản (tblTaikhoan)

2.1.3.2. Tạo mối quan hệ tương tác giữa các bảng11[Type here]Hình 3: Mối quan hệ giữa các bảng

2.2. Thiết kế các chức năng hệ thống

2.2.1. Các chức năng chính của hệ thốngHình 4: Các chức năng của hệ thống quản lý bán hàng

2.2.2. Phân tích các chức năng

2.2.2.1. Chức năng đăng nhập

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×