Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

[Type here]

2.1.1.2. Xác định thực thểHÀNG HÓA (MaHang, TenHang, Dongianhap, Dongiaban, DVT, NSX, HSD,

Soluong, Anh, Ghichu)

NHÀ CUNG CẤP (MaNCC, TenNCC, Diachi, DT)

KHÁCH HÀNGGhi chú: Thực thể khách hàng có tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh

của cửa hàng nhưng vì cửa hàng khơng đòi hỏi thơng tin của khách hàng nên thực thể

khách hàng không bao gồm các trường dữ liệu nào.

2.1.1.3. Mối quan hệ trong thực thểHÀNG HOÁ

HÀNG HOÁ< Mua >

< Bán >NHÀ CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG2.1.1.4. Vẽ sơ đồ thực thể ERDHình 2: Biểu đồ thực thể quan hệ ERD

2.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic.

2.1.2.1. Chuyển thực thể thành tên quan hệ

HÀNG HÓA (MaHang, TenHang, DVT, SL, NSX, HSD)

NHÀ CUNG CẤP (MaNCC, TenNCC, DiaChi, DienThoai)

8[Type here]

2.1.2.2. Chuyển quan hệ thu đượcNHẬP (MaHDN, SLNhap, Ngaynhap, Dongianhap, ThanhTien, MaNCC,TongTien, MaHang)

BÁN (MaHDB, SLBan, Ngayban, Dongiaban, ThanhTien, VAT, Tongtien,

MaHang)2.1.2.3. Chuẩn hố các quan hệ

Chuẩn hóa quan hệ NHẬP, thu được:

+ NHẬP (MaHDN, MaNCC, NgayNhap, TongTien)

+ CHI TIẾT_HDN (MaHDN, MaHang, SLNhap, ThanhTien)

Chuẩn hóa quan hệ BÁN, thu được:

+ BÁN (MaHDB, TongTien, VAT, TongCong, NgayBan)

+ CHI TIẾT_HDB (MaHDB, MaHang, SLBan, ThanhTien)

2.1.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý.2.1.3.1. Tạo bảng cơ sở dữ liệu

a. Hàng hoáBảng 1. Bảng Hàng hóa (tblHang)

b. Nhà cung cấp9[Type here]Bảng 2. Bảng Nhà cung cấp (tblNhacungcap)

c. Đơn vị tínhBảng 3. Bảng Đơn vị tính (tblDonvitinh)

d. Hố đơn bánBảng 4. Bảng Hóa đơn bán (tblHoadonban)

e. Hố đơn nhậpBảng 5. Bảng Hóa đơn nhập (tblHoadonnhap)

10[Type here]

f. Chi tiết hoá đơn bánBảng 6. Bảng Chi tiết Hóa đơn bán (tblChitietHDBan)

g. Chi tiết hố đơn nhậpBảng 7. Bảng Chi tiết hóa đơn nhập (tblChitietHDNhap)

h. Tài khoảnBảng 8. Bảng Tài khoản (tblTaikhoan)

2.1.3.2. Tạo mối quan hệ tương tác giữa các bảng11[Type here]Hình 3: Mối quan hệ giữa các bảng

2.2. Thiết kế các chức năng hệ thống

2.2.1. Các chức năng chính của hệ thốngHình 4: Các chức năng của hệ thống quản lý bán hàng

2.2.2. Phân tích các chức năng

2.2.2.1. Chức năng đăng nhập

12[Type here]

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu

+ Bước 2: Kiểm tra

 Nếu tên và mật khẩu đăng nhập đúng. Chuyển sang bước 3.

 Nếu tên và mật khẩu đăng nhập sai, thông báo đăng nhập sai.

Quay lại bước 1.

+ Bước 3: Cho phép nhập cơ sở dữ liệu. Rồi kết thúc.

Sơ đồ khối:

BẮT ĐẦUNhập tên đăng nhập và mật khẩuSai

Thơng báo khơng có tên đăng nhậpKiểm tra

tên đăng

nhậpĐúng

Sai

Thơng báo sai mật khẩuKiể

m

tra

MKĐúng

Cho phép đăng nhậpKết thúc

Hình 5: Sơ đồ thuật tốn đăng nhập

13[Type here]

2.2.2.2. Chức năng xử lý thơng tin

a. Chức năng thêmỨng dụng: Sử dụng khi muốn thêm thông tin mới vào CSDL

Ý tưởng:

+ Gọi hàm thêm và nhập thông tin cần thêm. Nếu thông tin nhập đã trùng

với cơ sở dữ liệu đã có thì đưa thơng báo và nhập lại. Nếu không thỏa

mãn điều kiện nhập thì cũng đưa thơng báo lỗi và u cầu nhập lại. Nếu

thỏa mãn điều kiện nhập thì cập nhật thơng tin đó vào cơ sở dữ liệu.

+ Điều kiện nhập:

 Mã thông tin mới không trùng với mã thông tin đã tồn tại trong cơ

sở dữ liệu.

 Ngồi mã thơng tin thì tồn bộ các thuộc tính của thơng tin mớikhơng giống hồn tồn với các thuộc tính của 1 thông tin cũ.

 Các rằng buộc riêng của các thuộc tính.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập thơng tin.

+ Bước 2: Kiểm tra điều kiện nhập? Sai: Thông báo lỗi, chuyển sang bước 3

 Đúng: Chuyển sang bước 4

+ Bước 3: Có muốn nhập lại khơng? Có: quay lại bước 1

 Khơng thì thốt

+ Bước 4: Cập nhật thơng tin đó vào CSDL.

+ Bước 5: Kết thúc.

Sơ đồ bài tốn:14[Type here]

BẮT ĐẦU

Nhập lại DLNhập dữ liệuĐúng

Thơng báo DL đã tồn tạiKiểm tra dữ liệu đã tồn tạiSai

Sai

Thông báo định dạng DL không phù hợpKiểm tra định dạng DLĐúng

Cho phép cập nhật dữ liệuKhơng

Kết thúc

Hình 6: Sơ đồ thuật tốn thêm dữ liệu

b. Chức năng sửaỨng dụng: Sử dụng khi muốn sửa đổi thông tin trong CSDL.

Ý tưởng:

+ Gọi hàm sửa, tìm kiếm thơng tin cần sửa trong CSDL. Nếu thơng tin đó

có tồn tại thì thực hiện nhập thơng tin cần sửa, sau đó kiểm tra điều kiện

nhập, nếu thỏa mãn thì cho phép cập nhật vào CSDL, nếu sai thì u cầu

nhập lại. Nếu thơng tin tìm kiếm khơng tồn tại thì thơng báo và u cầu

nhập lại

+ Điều kiện nhập: tương tự điều kiện chức năng thêm thông tin.

15[Type here]Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập điều kiện tìm kiếm.

+ Bước 2: kiểm tra điều kiện nhập?

 Đúng: Hiện thông tin. Chuyển sang bước 3.

 Sai: thông báo khơng tìm thấy, quay lại bước 1.

+ Bước 3: Chọn dữ liệu cần sửa.

+ Bước 4: Nhập dữ liệu sửa.

+ Bước 5: kiểm tra điều kiện nhập?

 Đúng: chuyển sang bước 6.

 Sai: thông báo lỗi, chuyển sang bước 7.

+ Bước 6: Cập nhật thông tin vào CSDL.

+ Bước 7: Nhập lại.

 Có: quay lại bước 4.

 Khơng: Kết thúc

Sơ đồ bài tốn:16[Type here]BẮT ĐẦUTìm DL cần sửaKhơng

DL có tồn tại?

Chọn DL cần sửa

KhơngNhập dữ liệu sửaSaiKiểm tra DL sửaNhập lạiĐúngKhơngChắc chắn sửaHiện thị thơng báo, cập nhật DL sửaKết thúc

Hình 7: Sơ đồ thuật tốn sửa dữ liệu

c. Chức năng xố

Ứng dụng: Sử dụng khi muốn xóa bỏ thơng tin khỏi CSDL

17[Type here]

Ý tưởng:

+ Gọi hàm xóa, tìm kiếm dữ liệu cần xóa. Nếu có kết quả tìm kiếm thì chọn

thơng tin cần xóa. Khơng tìm thấy dữ liệu thì u cầu tìm lại hoặc thốt.

+ Điều kiện tìm kiếm dữ liệu cần xóa: các thuộc tính của đối tượng thông

tin.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Nhập điều kiện tìm kiếm

+ Bước 2: kiểm tra điều kiện tìm kiếm?

 Đúng: Hiện thông tin. Chuyển sang bước 3.

 Sai: thông báo khơng tìm thấy, quay lại bước 1.

+ Bước 3: Chọn thơng tin cần xóa.

+ Bước 4: xác nhận có muốn xóa thơng tin đã chọn.

 Có thì xóa rồi kết thúc

 Khơng thì thốt

Sơ đồ bài tốn:18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×