Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tài liệu Tiếng Anh

II. Tài liệu Tiếng Anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

61. Bernd Van Der Meulen (2014), EU Food Law Handbook (Sổ tay

hướng dẫn Luật Thực phẩm của Liên Minh Châu Âu), EU;

62. CODEX- FAO (2003), General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP

1-1969) (Các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm);

63. Debasis Bagchi (2008), Nutraceutical and FunctionalFoodRegulations in the United States and Around the World (Quy Định về Thực

phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng của Hoa Kỳ và Trên thế giới),

Hoa Kỳ;

64. Donna Roberts, David Orden, Tim Josling (2004), Food Regulation

and Trade: Toward a Safe and Open Global Food SystemPaperback (Quy

định đối với thực phẩm và thương mại: Hướng tới hệ thống thực phẩm toàn

cầu mở và an toàn), Hoa Kỳ;

65. FAO/WHO (2000), Assuring food safety and quality: Guidelines for

strengthening national food control systems (Bảo đảm an toàn và chất

lượng thực phẩm: Hướng dẫn tăng cường hệ thống kiểm soát lương thực

quốc gia), Geneva;

66. JETRO (2001), Specification and standards for Food, Food Additives

etc. Under the Food sanitation Law (Quy cách và tiêu chuẩn đối với thực

phẩm, phụ gia thực phẩm,v.v… Theo Luật về vệ sinh thực phẩm), Tokyo;

67. Marc Sanchez (2014), Food Law and Regulation for Non-Lawyers: A

US Perspective (Quy Định và Luật Thực Phẩm dành cho Những Người

Không Hành Nghề Luật Sư: Một góc nhìn của Hoa Kỳ), Hoa Kỳ;

68. Neal D. Fortin (2007), Food Regulation: Law, Science, Policy, and

Practice (Quy chế thực phẩm: Luật, khoa học, Chính sách và thực hành),

Hoa Kỳ;

69. Peter Hutt, Richard Merrill (2013), Food and Drug Law (Luật Thực

phẩm và Dược phẩm), Hoa Kỳ;70. Roseann B. Termini Esq (2012), Food Regulation-Food Safety,

Recalls, Claims, Additives, Allergens and Biotechnology (Quy chế về Thực

phẩm- An toàn thực phẩm , Thu hồi, Công bố, Phụ gia, Chất gây dị ứng và

Công nghệ sinh học);

71. Sam F Halabi (2015), Food and Drug Regulation in an Era of

Globalized Markets Paperback (Quy Định về Thực Phẩm và Dược Phẩm

trong kỷ ngun tồn cầu hóa), Hoa Kỳ;

72. W.vanPlaggenhoef(2002),J.H.Trienekens,M.Batterink,International trade and food safety – Overview of legislation and

standards;

73. WHO (2002), WHO global strategy for food safety - Safety food for

better health, 2002;

III. Tài liệu Internet

74. http://antg.cand.com.vn/Khoa-hoc-Ky-thuat-hinh-su/Quan-ly-long-leonguoi-an-lanh-du-349213/;

75. http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Ve-sinh-an-toanthuc-pham-Thuc-pham-trong-sieu-thi-Khong-co-cho-cho-nha-tieu-dungthong-thai-361701/;

76. http://baocongthuong.com.vn/kiem-soat-an-toan-thuc-pham-tai-caccho-van-bo-ngo.html;

77. http://baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/an-toan-thuc-pham-va-quyen-loinguoi-tieu-dung-3295190/;

78. http://baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/quan-ly-an-toan-thuc-pham-conqua-nhieu-bat-cap-3295628/;

79. http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/rau-ban-vao-sieu-thi-big-cocean-mart-cooop-mart-3036744/;80. http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-7650-cong-tac-dam-bao-an-toanthuc-pham--thuc-trang-va-giai-phap-.html;

81. http://moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/thuc-trang-va-giai-phap-vesinh-an-toan-thuc-pham-tai-cac-cho-tren-%C4%91ia-ban-tinh-binh-duong101177-23.html;

82. http://vov.vn/an-sach-song-khoe/quan-ly-ve-an-toan-thuc-pham-conchong-cheo-giai-phap-nao-thao-go-519837.vov;

83. http://www.tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1200/111050/Xa-hoi/Khokiem-soat-an-toan-thuc-pham-tai-cho-truyen-thong.aspx;

84. https://baomoi.com/he-thong-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham-nhieunhung-mau-thuan-chong-cheo/c/21672769.epi;

85. https://vi.wikipedia.org/wik/Vệ_sinh_an_toàn_thực_phẩm;

86. https://vi.wikipedia.org/wiki/Thực_phẩm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tài liệu Tiếng Anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×