Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

An tồn thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khoẻ và

duy trì nòi giống con người ở hiện tại và tương lai. Mặt khác, việc bảo đảm

chất lượng và an tồn thực phẩm còn có ý nghĩa to lớn đối với phát triển kinh

tế - xã hội. Chính vì vậy, bảo đảm an tồn thực phẩm nói chung và an tồn

thực phẩm trong hoạt động thương mại nói riêng là một trong những vấn đề

cấp bách, mang tầm chiến lược trong phát triển của mỗi quốc gia. Vấn đề này

đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, trong bối cảnh đang cần đẩy nhanh hơn

nữa quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại, chúng ta

cần nhanh chóng hồn thiện hệ thống các quy định pháp luật về an toàn thực

phẩm trong hoạt động thương mại và xây dựng cơ chế bảo đảm thực thi nó

trong thực tiễn. Góp phần thực hiện mục tiêu đó, luận án luật học với đề tài

"Pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại ở Việt Nam"

đã nỗ lực giải quyết những vấn đề sau:

Thứ nhất, đề cập và phân tích một số khái niệm liên quan như: an toàn

thực phẩm, hoạt động thương mại,... nhằm rút ra khái niệm pháp luật về an

toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại. Bên cạnh đó, luận án cũng đã

chỉ rõ vai trò và nội dung của pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động

thương mại.

Thứ hai, qua việc tìm hiểu, phân tích và bình luận các quy định pháp luật

về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại hiện hành, luận án rút ra

những đánh giá về thực trạng của pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt

động thương mại ở Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, luận án còn phân tích

ngun nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập của pháp luật về an toàn thực

phẩm trong hoạt động thương mại hiện hành ở Việt Nam.Thứ ba, thông qua việc phản án thực trạng tuân thủ pháp luật của các tổ

chức cá nhân và thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, luận án đã tiến

hành đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt

động thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2011-2016. Kết quả của việc đánh giá

này là những điểm tích cực và những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực

hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, luận án cũng chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến những tồn tại,

hạn chế trong thực tiễn thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt

động thương mại ở Việt Nam thời gian qua.

Thứ tư, luận án đã đặt ra những yêu cầu đối với việc hoàn thiện pháp luật

và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt

động thương mại ở Việt Nam.

Thứ năm, qua nghiên cứu lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng pháp

luật và thực trạng thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động

thương mại Việt Nam, luận án xây dựng hai nhóm giải pháp, đó là: những

giải pháp hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương

mại và những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả pháp luật về an toàn thực

phẩm trong hoạt động thương mại ở Việt Nam.

Vấn đề hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động

thương mại cũng như xây dựng cơ chế đảm bảo thực thi nó trên thực tiễn là

việc rất khó khăn, yêu cầu phải có những luận cứ khoa học cả về lý luận lẫn

thực tiễn. Tuy nhiên, do giới hạn về tài liệu, thời gian nghiên cứu, kiến thức

chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn, luận án không tránh khỏi những tồn tại,

thiếu sót cần tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa. Nghiên cứu sinh rất mong nhận được ý

kiến đóng góp của các thầy, cơ, các nhà khoa học cũng như những người làm

công tác quản lý an toàn thực phẩm để luận án này được hoàn thiện hơn.DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ

1. Đặng Cơng Hiến (2013), Hoàn thiện pháp luật về vệ sinh ATTP trong

hoạt động thương mại, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 17 (tháng 9/ 2013),

Hà Nội.

2. Đặng Công Hiến (2016), Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về

ATTP tại các chợ ở Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu thương mai, số 21 (tháng

6/2016), Hà Nội.

3. Đặng Công Hiến – Nguyễn Văn Hồn (2016), Hồn thiện chính sách

quản lý ATTP trong hoạt động thương mại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc

gia “Phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025”, Hà Nội.

4. Đặng Công Hiến (2017), Pháp luật về ATTP trong hoạt động thương

mại Việt Nam: Thành tựu và hạn chế, Tạp chí Thanh tra số 7/2017, Hà Nội.

5. Đặng Công Hiến (2017), Một số đánh giá về pháp luật ATTP trong

hoạt động thương mại của Việt Nam, Tạp chí Cơng thương, số 9 (8/2017),

Hà Nội.

6. Đặng Công Hiến (2017), Giải pháp nâng cao hiểu quả thực hiện pháp

luật vể an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại ở Việt Nam, Tạp chí

Cơng thương, số 12 (11/2017), Hà Nội.TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu Tiếng Việt

1. Ban Kinh tế Trung ương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

Thời báo Kinh tế Việt Nam (2017), Hội Thảo “Nơng nghiệp an tồn: Giải

pháp thúc đẩy trách nhiệm thực thị trong quản lý chuỗi giá trị nông

nghiệp” ngày 15/07/2017, Hà Nội;

2. Báo Người tiêu dùng (2016), Hội thảo “Vì thực phẩm an tồn” ngày

26/03/2016, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Nguyễn Trọng Bình - Vũ Hương Linh (2007), An toàn thực phẩm - Một

vấn đề an ninh con người, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 3/2007;

4. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 46- NQ/TW ngày 25/02/2005 về tăng

cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong

tình hình mới, Hà Nội;

5. Bộ Chính trị (2008), Kết luận số 43-KL/TW của về 3 năm thực hiện Nghị

quyết số 46- NQ/TW ngày 25/02/2005 của Bộ Chính trị về tăng cường cơng

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,

Hà Nội;

6. Bộ Cơng Thương (2009), Báo cáo số 16/BC-BCT ngày 3/3/2009, Hà Nội;

7. Bộ Công thương (2017), Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2016,

Hà Nội;

8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009), Báo cáo số 2100/BNNQLCL ngày 17/7/2009, Hà Nội;

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009), Báo cáo số 453/BCBNN-QLCL ngày 2/3/2009, Hà Nội;

10. Bộ Y tế (2008), Báo cáo số 107/BC- BYT ngày 23/2/2008, Hà Nội.

11. Bộ Y tế (2009), Báo cáo của về tổng kết tình hình thực hiện pháp luật

về vệ sinh an toàn thực phẩm, Hà Nội;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×