Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chất rắn cố định và chất rắn dễ bay hơi

Chất rắn cố định và chất rắn dễ bay hơi

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Chất rắn cố định và chất rắn dễ bay hơi-1

Chất rắn dễ bay hơi (mg L )VS= 1000 x (Mb – Ma)/V

-1

Chất rắn cố định (mg L )FS= 1000 x (Ma – M)/Y

Trong đó:

- Ma là trọng lượng của đĩa (hoặc giấy lọc) + trọng lượng còn lại sau khi đốt (mg)

- Mb là trọng lượng của đĩa (hoặc giấy lọc) + trọng lượng chất thải trước khi đốt (mg)

- M là trọng lượng của dĩa (hoặc giấy lọc)

- V là thể tích mẫu (mL)7.Chất rắn lắng(SETS)

Chất rắn lắng là thể tích xác định được khi cho các chất rắn lắng dưới tác động của trọng

lực- Lắc mẫu và đổ 1L vào trong nón Imhoff.

- Để các chất rắn tự lắng trong vòng 45 phút

- Dùng đũa thủy tinh gạt nhẹ thành nón rồi để lắng thêm 15 phút.THANK YOU!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chất rắn cố định và chất rắn dễ bay hơi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×