Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

4lý theo Thẻ điểm cân bằng. Cuốn sách dựa trên hơn 15 năm kinh nghiệm của Balanced

Scorecard Institute trong việc đào tạo, chứng nhận chuyên gia và tư vấn xây dựng, triển

khai các hệ thống quản trị chiến lược. 9 bước của BSI sẽ mô tả cụ thể cách thức quản

trị và thích nghi để đạt được mức độ hiệu quả cao hơn. Phương pháp này kết hợp

những nội dung về hoạch định chiến lược, đo lường kết quả công việc và quản trị sự

thay đổi thành một mơ hình đơn giản và nghiêm ngặt, giúp công việc xây dựng và

truyền thông về hệ thống quản lý kết quả công việc được dễ dàng hơn.

Bộ tài liệu “Ứng dụng BSC - KPI trong quản trị doanh nghiệp” của PGS.TSKH

Nguyễn Văn Minh do nhà xuất bản của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế Đại học

Ngoại thương phát hành. Bộ tài liệu dựa trên hàng trăm khóa đào tạo, tư vấn và kinh

nghiệm thực tế khi triển khai BSC và KPI tại các doanh nghiệp Việt Nam từ năm

2011 đến nay. Bộ tài liệu bao gồm 3 phần: (1) Phần 1: Quy trình chuẩn áp dụng và

triển khai BSC và KPI tại các doanh nghiệp Việt Nam, (2) Phần 2: Bộ Công cụ hỗ trợ

xây dựng KPI, (3) Phần 3: Các casestudy, bài tập thực tế diễn ra tại doanh nghiệp.

Các cơng trình nghiên cứu ở Việt Nam về vận dụng Thẻ điểm cân bằng BSC

và hệ thống đánh giá thành tích nhân viên KPIs:

BSC du nhập và được đề cập đến nhiều tại Việt Nam vào đầu những năm 2000

thông qua các hội thảo về triển khai vận dụng BSC trong quản trị doanh nghiệp và

một số bài báo giới thiệu về nó. Sau đó, một số cơng ty tư vấn của nước ngoài bắt

đầu chào hàng để triển khai tại các doanh nghiệp Việt Nam như Deloit, Ernt &

Young. Một số công ty tư vấn của Việt Nam cũng đã phát hiện ra tiềm năng và triển

vọng Thẻ điểm cân bằng nên đã nhanh chóng đầu tư triển khai các hoạt động đào

tạo, tư vấn (Công ty MCG, Viện Marketing và Quản trị - VMI...). Một số công ty

của Việt Nam đã đi tiên phong trong việc vận dụng Thẻ điểm cân bằng như tập đoàn

FPT, Phú Thái, Kinh Đô... Tuy nhiên, qua đánh giá bước đầu cho thấy kết quả đạt

được chưa cao, không như những kỳ vọng đã đưa ra ban đầu. Về mặt nghiên cứu,

theo tìm hiểu của tác giả thì rất hạn chế. Các kết quả nghiên cứu hầu hết chưa sâu,

chưa tìm ra được điểm thực sự mới.

Trong bài báo“Vận dụng Thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt5Nam”, Đặng Thị Hương (2010) đã đưa ra 5 điểm thuận lợi cho việc triển khai BSC

trong các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra 5 điểm

khó khăn trong triển khai BSC tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Tác giả đưa

ra những nhận định trên, nhưng không thấy đề cập đến những cơ sở và lập luận

mang tính khoa học. Bài báo cũng đã giới thiệu tổng quan về BSC giúp cho người

đọc hiểu hơn về mơ hình này. Tuy nhiên cũng chưa đề cập đến những khác biệt về

BSC vận dụng trong lĩnh vực dịch vụ nói chung.

Trong bài báo “Ứng dụng Thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường hiệu suất KPI

vào đánh giá nhân viên” tác giả Bùi Thị Thanh (2011) đã tiến hành một cuộc khảo

sát trên 107 mẫu là những cán bộ và nhân viên về các điều kiện để ứng dụng BSC

và KPI của công ty vào đánh giá nhân viên tại công ty Liksin dựa trên 4 nhóm điều

kiện: (1) nguồn nhân lực, (2) quy trình hoạt động, (3) hệ thống cơ sở dữ liệu và (4)

hoạt động đánh giá nhân viên hiện tại. Sau khi xem xét kết quả đánh giá các điều

kiện này, tác giả Bùi Thị Thanh đã đề xuất quy trình triển khai vận dụng theo 6

bước. Bên cạnh đó tác giả cũng đã đề cập đến một số giải pháp hỗ trợ để đảm bảo

quy trình đề xuất ở trên mang tính khả thi. Đây là cơng trình nghiên cứu có chất

lượng và được thực hiện theo quy trình nghiên cứu khoa học. Kết quả nghiên cứu

khơng những có ý nghĩa đối với cơng ty Liksin mà còn làm cơ sở cho các công ty

khác tham khảo áp dụng. Hạn chế của nghiên cứu này là ở phạm vi nghiên cứu của

nó, chỉ giới hạn trong một cơng ty nên khơng có tính đại diện cao.

Hội thảo “Hướng dẫn xây dựng KPI cho khối hỗ trợ” (Hành chính-văn phòng,

Nhân sự, Kế toán…) của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học Ngoại

thương ngày 20/08/2013 đã chỉ dẫn ra một số điểm sai lầm khi ứng dụng KPIs tại

Việt Nam, một trong số đấy là việc áp dụng KPIs ngay trong thời gian đầu sử dụng

để đánh giá và trả lương cho nhân viên. Hội thảo cũng hướng dẫn cách thức xây

dựng KPI cho các khối hỗ trợ của doanh nghiệp như: Nhân sự, Kế tốn, Hành chính

- Văn phòng.

Tọa đàm về BSC và KPI “Chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin mới về

phương pháp và công cụ triển khai” của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học

Ngoại thương ngày 04/10/2013 đã giới thiệu tổng quan KPIs qua các hình ảnh, dẫn

chứng, tổng hợp các kinh nghiệm trong quá trình triển khai đào tạo và tư vấn KPIs tại6các doanh nghiệp, nêu thành tựu đạt được khi triển khai và những khó khăn còn tồn tại.

Trong luận án tiến sĩ “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận của mơ

hình Thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam”,

Trần Quốc Việt, (2013) Đại học Kinh tế quốc dân, đã có những đóng góp cả về mặt

lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận: Luận án đã có những đóng góp mới về mặt lý

luận trong lĩnh vực quản trị chiến lược: (1) Khẳng định được 6 yếu tố tác động đến

mức độ chấp nhận BSC trong quản trị chiến lược của các doanh nghiệp trong điều

kiện của nền kinh tế chuyển đổi tại Việt Nam. Đồng thời tác giả cũng đã xác định

được mức độ tác động của từng nhân tố cụ thể. (2) Nghiên cứu đã phát hiện bộ

thang đo gồm 3 biến số mới cho biến phụ thuộc. Phát hiện này có được từ bước

nghiên cứu định tính và được kiểm định, đánh giá qua bước nghiên cứu định lượng.

Đó là (1) nhận thức của quản trị cấp cao và vận dụng những ý tưởng của BSC trong

quản trị chiến lược, (2) đưa vào vận dụng BSC một cách rộng rãi ở tất cả các phòng

ban, đơn vị, cá nhân và (3) đã vận dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ cho việc

triển khai ứng dụng BSC. Về mặt thực tiễn: Từ kết quả nghiênvcứu, tác giả Trần

Quốc Việt rút ra được kết luận thực tiện sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam,

cũng như các nhà tư vấn đưa ra được các quyết định chính xác hơn về khả năng

chấp nhận mơ hình BSC của mỗi doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, việc chỉ ra

các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận vận dụng BSC sẽ giúp cho các nhà

quản lý có những giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy việc vận dụng Thẻ điểm cân

bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam. Đề tài cũng mở ra

các hướng nghiên cứu mới về vận dụng BSC tại Việt Nam: Nghiên cứu sâu về tác

động của việc vận dụng BSC lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh

nghiệp, khả năng vận dụng BSC ở một số lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại Việt

Nam. Trên phạm vị rộng hơn, đề tài mở ra hướng nghiên cứu về mức độ chấp nhận

BSC trong điều kiện đặc thù nền kinh tế của các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Minh Hảo - Ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Đà Nẵng, đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP

Quân đội chi nhánh Đà Nẵng” (năm 2012): Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn

đề lý luận liên quan đến việc đánh giá thành tích nhân viên trong ngân hàng, phân7tích thực trạng việc đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP Quân đội

chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua. Đồng thời, tác giả đã đưa ra được các đề xuất

giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng

TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới.

Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Thành - Chương trình thạc sĩ điều hành cao

cấp Excutive MBA - Đại học Kinh tế quốc dân , đề tài “Áp dụng hệ thống đánh giá

thành tích nhân viên (KPIs) vào ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” (năm

2013): Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá thành tích nhân

viên (KPIs) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, phát triển

kinh nghiệm của một số ngân hàng và áp dụng hệ thống đánh giá thành tích nhân

viên vào Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam, nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ

thống đánh giá thành tích nhân viên của Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam, đề

xuất kiến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng hệ thống đánh giá thành

tích nhân viên vào ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam.

Luận văn Thạc sĩ của Hoàng Kim Dung - Ngành Quản trị Kinh doanh - Học

viện Cơng nghệ Bưu chính Viễn thơng, đề tài “Áp dụng thẻ điểm cân bằng trong

quản trị chiến lược tại ngân hàng TMCP Tiên phong” (năm 2015): Luận văn đã hệ

thống hóa những lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, thẻ

điểm cân bằng của doanh nghiệp, nghiên cứu, áp dụng công cụ thẻ điểm cân bằng

trong quản trị chiến lược tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong. Đề xuất áp dụng triển

khai và hoàn thiện thẻ điểm cân bằng tại Ngân Hàng trong thời gian tới.

Luận văn Thạc sĩ của Phạm Thị Thanh Nga - Ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Quốc gia - Trường đại học Kinh tế, đề tài “Áp dụng thẻ điểm cân bằng

(Balanced Scorecard- BSC) tại VietinBank” (năm 2015): Luận văn đã nghiên cứu

những lý luận khoa học về Thẻ điểm cân bằng BSC để triển khai áp dụng vào thực tiễn

hoạt động quản trị của VietinBank. Từ đó đề xuất những giải pháp để giúp VietinBank

áp dụng triển khai BSC, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

Ở Việt Nam, BSC mới được nghiên cứu và vận dụng trong thời gian gần đây.

Đa phần các nghiên cứu mới chỉ trên phương diện lý thuyết hoặc nghiên cứu vận

dụng trong doanh nghiệp cụ thể mà chưa có cơng trình nào nghiên cứu đối với đơn

vị đã triển khai và thực hiện áp dụng BSC và KPIs.

Xuất phát từ tổng quan nghiên cứu, tác giả nhận thấy rằng việc vận dụng BSC,8KPIs là rất quan trọng và việc triển khai BSC, KPIs ở các doanh nghiệp giai đoạn

trước và sau khi áp dụng cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có nghiên

cứu nào đánh giá thực trạng vận dụng BSC, KPIs tại hệ thống ngân hàng nói chung,

cũng như tại VietinBank nói riêng. Chính vì lẽ đó mà tác giả đã lựa chọn đề tài

“Ứng dụng BSC và KPIs tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VietinBank” trong giai đoạn 2015 - 2017 làm luận văn thạc sĩ.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

 Mục đich nghiên cứu:

- Về lý luận: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hệ thống thẻ điểm cân

bằng (BSC) của doanh nghiệp và chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPIs) của

doanh nghiệp.

- Về thực tiễn: Đánh giá về thực trạng ứng dụng BSC và KPIs tại VietinBank.

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số

đo lường hiệu suất cốt yếu (KPIs) tại Ngân hàng trong thời gian tới.

 Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tổng quan về thẻ điểm cân bằng BSC và chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu KPIs.

- Thực trạng áp dụng BSC và KPIs tại VietinBank.

- Giải pháp hoàn thiện ứng dụng BSC và KPIs tại VietinBank

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu

suất cốt yếu (KPIs).

- Phạm vi nghiên cứu:

 Không gian: Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

 Thời gian: Giai đoạn từ năm 2015 - 2017.

5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sẽ thực hiện nghiên cứu VietinBank thông qua khảo sát việc áp9dụng BSC, KPIs. Dựa trên nội dung và mục tiêu của nghiên cứu, luận văn sử dụng

các phương pháp sau:

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh: đây là những phương pháp

chính được sử dụng trong luận văn: tổng hợp số liệu thu thập thứ cấp và sơ cấp;

phân tích và so sánh các kết quả từ các số liệu điều tra thu thập.

- Phương pháp phân tích thống kê: trung bình, trọng số, phần trăm về tầm

quan trọng của các KPIs và trọng số của các KPIs bằng phần mềm Excel.

6. Kết cấu của luận văn

Luận văn được kết cấu thành 3 chương với kết cấu như sau:

Chương 1: Tổng quan về ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường

hiệu suất cốt yếu (KPIs)

Chương 2: Thực trạng ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường hiệu

suất cốt yếu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo

lường hiệu suất cốt yếu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBankTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×