Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phạm Thị Thươngcác DNTN ngày càng tăng lên; số lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao, đáp ứng tốt về mặt

thể lực tạo điều kiện cho sự phát triển SXKD của doanh nghiệp; trình độ chuyên

môn, kinh nghiệm, kỹ năng mềm của NNL ngày càng được chú trọng quan tâm phát

triển và được cải thiện. Thứ hai, những hạn chế: NNL trong các DNTN không ổn

định; chất lượng, trình độ học vấn, tay nghề cũng như ý thức kỷ luật của NNL còn

thấp, các chính sách đào tạo cho PTNNL còn ít và chưa thật sự hiệu quả; môi

trường và điều kiện làm việc của NLĐ chưa được cải thiện để tạo điều kiện tốt cho

NLĐ hoạt động SXKD có hiệu quả. Nguyên nhân của hạn chế: phần lớn lao động

trên địa bàn thành phố xuất thân từ nơng thơn nên tâm lý, thói quen,sinh hoạt, tác

phong lao động chưa cao, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng NNL trong

các DNTN; Năng lực của các DNTN ở thành phố còn yếu, chủ yếu là doanh nghiệp

vừa và nhỏ, nên việc xây dựng và PTNNL còn chưa được quan tâm đúng mức;

Chính sách đào tạo, thu hút NNL và giữ chân người tài chưa thật sự hiệu quả.

Tóm lại, PTNNL nói chung và PTNNL trong các DNTN ở thành phố Huế

đang là một đòi hỏi bức thiết hiện nay và trong thời gian tới. Để phát triển có hiệu

quả nguồn nhân lực đó, điều quan trọng là phải phân tích, đánh giá đúng thực trạng

NNL trong các DNTN và vận dụng sáng tạo, hợp lý các giải pháp phát triển NNL ấy

trên địa bàn. Lãnh đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp của thành phố Huế cần

xác định đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần quyết định sự phát triển

nhanh và bền vững của thành phố.

2. Kiến nghị:

Để PTNNL trong các DNTN ở thành phố Huế trong thời gian tới, khóa luận

đưa ra những kiến nghị như sau: Một là cần phải xây dựng chính sách, chiến lược

PTNNL cho các doanh nghiệp, để thực hiện được điều này, những người lãnh đạo

doanh nghiệp phải có cái nhìn lâu dài, phù hợp với thực tế của doanh nghiệp để đề

ra các được các chính sách, chiến lược hợp lý. Hai là hồn thiện các chế độ khuyến

khích và động viên NLĐ như đổi mới chính sách tiền lương, đổi mới chế độ phân

phối tiền thưởng; Ba là tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa doanh nghiệp với

các cơ quan tổ chức; giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài

nước; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để PTNNL có hiệu quả và bền vững, sựSVTH: Nguyễn Thị Hoanh69Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phạm Thị Thươngphối hợp này phải có được sự tham gia tích cực và thường xuyên của cả ba bên

doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các cơ sở đào tạo nghề. Bốn là chú trọng đến

công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẵn có trong doanh nghiệp;

Năm là nâng cao ý thức lao động trong doanh nghiệp như nâng cao chất lượng môi

trường làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, muốn làm được điều này, cần

phải xuất phát từ hai phía: doanh nghiệp phải chủ động trong việc hình thành, người

lao động phải thực hiện và tích cực tham gia vào phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Về PTNNL trong các DNTN ở thành phố Huế, điều quan trọng là phải có sự

tham gia cả từ các cấp chính quyền địa phương, mỗi doanh nghiệp và bản thân

NLĐ. Đặc biệt, về phía NLĐ nên tự nhận thức được tầm vai trò của tri thức, chun

mơn kỹ thuật tay nghề trong việc mang đến hiệu quả cho lao động sản xuất. Tự tìm

tòi học hỏi đế tiếp cận gần hơn nữa với những công nghệ kỹ thuật cũng như những

tri thức mới giúp nâng cao chất lượng lao động.SVTH: Nguyễn Thị Hoanh70Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phạm Thị Thương

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế , Chi cục thống kê Thành phố Huế(2015), Niên giám thống kê năm 2015, NXB Thống kê, Huế.

2. Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế , Chi cục thống kê Thành phố Huế

(2016), Niên giám thống kê năm 2016, NXB Thống kê, Huế.

3. Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế , Chi cục thống kê Thành phố Huế

(2017), Niên giám thống kê năm 2017, NXB Thống kê, Huế.

4. Nguyễn Cảnh Hồ (1998), Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự

nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chiến lược chung về phát triển

giáo dục đến năm 2020, Nxb giáo dục, Hà Nội.

5. TS. Hà Văn Hội (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB giáo dục, Hà Nội.

6. Tạ Đức Khánh (2008), Kinh tế lao động , NXB giáo dục Việt Nam.

7. Đặng Hồng Sơn,(2018), Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Huế, tỉnh

Thừa Thiên Huế, Luận văn Thạc sĩ khoa học kinh tế, Đại học kinh tế Huế.

8. PGS TS. Nguyễn Tiệp (2005), Quản trị nhân lực, NXB Lao động – xã hội,

Hà Nội.

9. Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam( 2014), Luật doanh nghiệp năm 2014.,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

10. Sở khoa học cơng nghệ Thừa Thiên Huế (2004), Đặc điểm khí hậu – Thủyvăn tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hóa Huế.

11. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ( 2017), Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

cho lĩnh vực công nghiệp đến năm 2020.

12. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2016), Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020.

13. Huecity.gov.vn ( Cổng thông tin điện tử thành phố Huế )

14. http://ddif.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/358/PHAT-TRIEN-DOANH-NGHIEP-DA-NANG-TRONG-THOI-KY-MOI

15. http://kinhte.saodo.edu.vn/hoat-dong-dao-tao/tieu-chi-danh-gia-chat-luong-nguon-nhan-luc-496.html.

16. http://thanglong.chinhphu.vn/ha-noi-chu-trong-phat-trien-nguon-nhan-luc

17. http://timtailieu.vn/tai-lieu/vai-tro-cua-nguon-nhan-luc-doi-voi-phat-trienkinh-te-xa-hoi-47041/

18. http://www.baodanang.vn/channel/5404/201710/nguon-nhan-luc-chatluong-cao-don-bay-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-2574917/index.htm

19. http://www.congdoan.vn/tin-tuc/nghien-cuu-trao-doi-524/nguon-nhan-luctrong-cac-doanh-nghiep-o-cac-khu-cong-nghiep-ha-noi-136560.tldSVTH: Nguyễn Thị Hoanh71Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phạm Thị Thương20. http://www.huecity.gov.vn/DesktopModules/DnnHtcNoiDungGiua/XemInBaiViet.aspx?NewViD=2114&NewCatId00=00

.21.

http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/chinh-sach-phat-trien-nguonnhan-luc-cho-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi54422.htm

22. http://cafef.vn/khat-nhan-luc-chat-luong-cao-nhieu-doanh-nghiep-tim-loi-dirieng-20180502092555465.chnSVTH: Nguyễn Thị Hoanh72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×