Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Họ và tên học viên: Phạm Ngọc Hoàn

Họ và tên học viên: Phạm Ngọc Hoàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hà Nội - 2018LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, đây là cơng trình nghiên cứu của bản thân, các số liệu, kết

quả trình bày trong luận văn là hồn tồn trung thực, thực tế và đảm bảo tuân thủ

các quy định về quyền tác giả. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của

mình.Hà Nội, tháng 10 năm 2018

Tác giả luận vănPhạm Ngọc Hoàn2LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn “Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Ngân

hàng Chính sách Xã hội – Nghiên cứu điển hình tại Chi nhánh Tỉnh Quảng

Ninh” tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy, giúp đỡ tác

giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Ngoại thương.

Xin chân thành cảm ơn PGS, TS Tăng Văn Nghĩa đãtận tình hướng dẫn,

giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹnày.

Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực hết mình để nghiên cứu đề tài song do thời

gian có hạn, kiến thức và kinh nghiệm thực tế vẫn còn hạn chế nên khơng tránh

khỏi thiếu sót khi thực hiện nghiên cứu, tác giả rất mong nhận được sự góp ý của

q thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiệnhơn.

Xin chân thành cảm ơn!3MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.....................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................................................................vii

DANH MỤC BẢNG - HÌNH...............................................................................viii

TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................................ix

LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP................................................9

1.1. Một số khái niệm cơ bản...............................................................................9

1.1.1. Khái niệm văn hóa...................................................................................9

1.1.2. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp.........................................................10

1.1.3. Khái niệm phát triển văn hóa doanh nghiệp.........................................11

1.2. Các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp..................................................12

1.2.1. Các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp..........................12

1.2.1.1. Kiến trúc.........................................................................................13

1.2.1.2. Logo khẩu hiệu...............................................................................14

1.2.1.3. Ấn phẩm điển hình..........................................................................14

1.2.1.4. Giai thoại.......................................................................................14

1.2.1.5. Nghi lễ, hội họp..............................................................................15

1.2.1.6. Trang phục......................................................................................16

1.2.1.7. Ứng xử và giao tiếp trong doanh nghiệp........................................17

1.2.2. Các biểu trưng phi trực quan của văn hoá doanh nghiệp....................17

1.2.2.1. Lịch sử phát triển và truyền thống..................................................17

1.2.2.2. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi..................................................18

1.2.2.3. Giá trị niềm tin và thái độ..............................................................19

1.2.2.4. Triết lý kinh doanh..........................................................................20

1.2.2.5. Động lực cá nhân và tổ chức..........................................................20

1.3. Các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp......................................20

1.3.1. Nhận thức đúng đắn về phát triển văn hóa doanh nghiệp...................2041.3.2. Nâng cao hình ảnh thơng qua các biểu trưng trực quan.....................22

1.3.3. Nâng cao hình ảnh thơng qua các biểu trưng phi trực quan...............23

1.3.4. Truyền thông nội bộ và truyền thông ngoại vi văn hóa doanh nghiệp 24

1.3.4.1. Truyền thơng nội bộ........................................................................24

1.3.4.2. Truyền thơng ngoại vi.....................................................................25

1.3.5. Đưa văn hóa doanh nghiệp vào các hoạt động của doanh nghiệp......26

1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển văn hóa doanh nghiệp..............27

1.4.1. Văn hố dân tộc.....................................................................................27

1.4.2. Văn hóa Cơng ty mẹ..............................................................................28

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HỐ DOANH NGHIỆP

TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH.................29

2.1. Khái quát về ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh...................29

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển...........................................................29

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban................................32

2.1.3. Khái quát về kết quả hoạt động của đơn vị năm 2017..........................36

2.2. Thực trạng các biểu hiện của VHDN tại NHCS tỉnh Quảng Ninh..........41

2.2.1. Các biểu hiện trực quan........................................................................41

2.2.1.1. Đặc điểm kiến trúc..........................................................................41

2.2.1.2. Nghi lễ............................................................................................41

2.2.1.3 Biểu tượng.......................................................................................41

2.2.1.4. Ấn phẩm điển hình của Tổ chức.....................................................42

2.2.1.5 Trang phục.......................................................................................42

2.2.1.6 Giao tiếp..........................................................................................42

2.2.2 Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa Ngân hàng CSXH tỉnh

Quảng Ninh.....................................................................................................44

2.2.2.1 Sứ mệnh của Ngân hàng CSXH tỉnh................................................44

2.2.2.2 Định hướng và chiến lược phát triển của đơn vị.............................44

2.2.2.3 Tơn chỉ, mục đích của Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh.............45

2.2.2.4 Niềm tin, giá trị chủ đạo và thái độ.................................................46

2.3. Hoạt động phát triển văn hóa tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh...47

2.3.1. Nhận thức về phát triển văn hóa doanh nghiệp...................................4752.3.2. Nâng cao hình ảnh thông qua các biểu trưng trực..............................49

2.3.2.1. Xây dựng các kiến trúc đặc trưng...................................................49

2.3.2.2. Phát triển các hoạt động nghi lễ mang tính quần chúng cao..........49

2.3.2.3. Đề cao, tơ điểm những nét mới về những giai thoại trong đơn vị...50

2.3.2.4. Phát triển giao tiếp ứng xử tạo thành nét riêng của đơn vị mình. . .51

2.3.3. Về nâng cao hình ảnh thông qua các biểu trưng phi trực quan..........51

2.3.4. Thực trạng truyền thơng văn hóa doanh nghiệp tại chi nhánh...........52

2.3.5. Hoạt động đưa văn hóa doanh nghiệp vào các hoạt động của Chi

nhánh............................................................................................................... 53

2.4. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển văn hóa doanh nghiệp tại

Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh..................................................................54

2.4.1. Ảnh hưởng từ văn hóa dân tộc Việt Nam.............................................54

2.4.2. Ảnh hưởng từ văn hóa Cơng ty mẹ.......................................................55

2.5. Đánh giá chung về phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Chi nhánh.......56

2.5.1. Những kết quả đạt được........................................................................56

2.5.2. Những tồn tại và nguyên nhân.............................................................57

2.5.2.1. Những tồn tại..................................................................................57

2.5.2.2. Nguyên nhân:.................................................................................58

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH

NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH 60

3.1. Phương hướng và một số mục tiêu phát triển đến năm 2020...................60

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu chung...........................................................60

3.2. Một số giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng CSXH

tỉnh Quảng Ninh.................................................................................................65

3.2.1. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo và nhân viên về vai trò, bản chất

của Văn hóa doanh nghiệp.............................................................................66

3.2.2. Hồn thiện các giải pháp đối với các biểu trưng trực quan.................68

3.2.2.1. Xây dựng các kiến trúc đặc trưng...................................................68

3.2.2.2. Phát triển các phong trào, nghi lễ, nghi thức.................................68

3.2.2.3. Trang phục......................................................................................69

3.2.2.4. Chú trọng đề cao về những giai thoại tốt trong Chi nhánh............69

3.2.3. Hoàn thiện các giải pháp đối với các biểu trưng phi trực quan...........7063.2.3.1. Xây dựng niềm tin vào chi nhánh...................................................70

3.2.3.2. Xây dựng các tiêu chuẩn về hành vi và thái độ cho cán bộ, nhân

viên.............................................................................................................. 70

3.3.4. Nâng cao chất lượng truyền thơng văn hóa doanh nghiệp tại Chi

nhánh............................................................................................................... 72

3.2.5. Đẩy mạnh đưa văn hóa doanh nghiệp vào các hoạt động của Chi

nhánh............................................................................................................... 73

3.2.5.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng, phong cách

giao tiếp của CBNV.....................................................................................74

3.2.5.2. Chủ động điều chỉnh, khắc phục các hoạt động, chống chủ nghĩa

trung bình đang tồn tại................................................................................75

3.2.5.3. Tổ chức luân chuyển nhân viên giữa các vùng miền, tạo nên những

mảng mầu sắc sinh động trong văn hoá giao tiếp.......................................76

KẾT LUẬN............................................................................................................77

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................78

Phụ lục 1................................................................................................................. 807DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắtNghĩa tiếng AnhNghĩa tiếng ViệtCBNVCán bộ, nhân viênCSXHChính sách xã hộiNCDN &VHKDNhân cách doanh nhân và văn hóa

kinh doanhNHCSNgân hàng chính sáchPGDPhòng giao dịchVHDNVăn hóa doanh nghiệpWTOWorld Trade

OrganizationTổ chức thương mại thế giới8DANH MỤC BẢNG - HÌNHBảng 1.1. Các biểu trưng của văn hóa doanh nghiệp...............................................12

Bảng 1.2. Bốn loại nghi lễ trong tổ chức và tác động tiềm năng.............................15

Bảng 2.1. Kết quả điều tra về sự tác động của nhận thức đến việc thực hiện VHDN

................................................................................................................................. 51

Bảng 3.1. Kết quả điều tra giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại chi nhánh

................................................................................................................................. 68Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức của NHCS tỉnh Quảng Ninh............................................36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Họ và tên học viên: Phạm Ngọc Hoàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×