Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các giải pháp nâng cao quản lý tài chính

4 Các giải pháp nâng cao quản lý tài chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

110Tổ chức tốt cơng tác tài chính kế tốn trong một trong những biện pháp quan

trọng để doanh nghiệp tăng cường cơng tác quản lý, kiểm tra, kiểm sốt q trình

kinh doanh, sử dụng các loại vốn có hiệu quả cao. Để tìm được ngun nhân phải tổ

chức phân tích hoạt động kinh tế theo định kỳ. Thông qua phân tích các chỉ tiêu

hiệu quả sử dụng vốn trong kỳ, kế tốn tìm ra ngun nhân và các biện pháp khắc

phục tồn tại, phát huy những thành tích đạt được. Mặt khác phải xem xét thường

xuyên mức vốn lưu động nhằm tiến tới mức thấp nhất sử dụng vốn lưu động. Quá

trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là một q trình liên tục, nối tiếp

nhau do đó doanh nghiệp phải sử dụng đồng thời các biện pháp mới có tác dụng

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động một cách hợp lý trong kỳ sản xuất kinh

doanh của Công ty.

Như vậy Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cần phải:

+ Tổ chức hạch toán khoa học, theo dõi đầy đủ, chính xác, tồn diện thu chi

ngân sách trong doanh nghiệp

+ Chấp hành tốt các quy định của của pháp lệnh kế toán, thống kê của Nhà

nước

+ Tổ chức quản lý chặt chẽ vốn, chống tham ơ lãng phí, thất thốt vốn.

+ Giảm bớt các thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế

Để đạt được hiệu quả cao trong cơng tác quản lý tài chính doanh nghiệp cần

phải tăng cường chức năng Giám đốc tài chính trong doanh nghiệp. Chức năng

Giám đốc tài chính trong doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong cơng tác quản trị

nói chung và cơng tác quản lý vốn lưu động nói riêng. Do vậy, tăng cường chức

năng Giám đốc tài chính trong doanh nghiệp là phải giao cho cán bộ tài chính các

chức năng, nhiệm vụ rõ ràng trong quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tài

chính phải được Giám đốc ở tất cả các khâu từ mua sắm, dự trữ, sản xuất đến tiêu

thụ sản phẩm cũng như mọi lúc mọi nơi trong quá trình sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp.111Chính vì vậy cần phải tăng cường, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, các kiến

thức về tài chính cho cán bộ quản lý, nhất là những cán bộ quản lý tài chính trong

Cơng ty.

Cổ phần hóa doanh nghiệp là biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Cổ phần hố là một biện pháp tích cực trong việc huy động cũng như sử dụng

vốn, bởi hình thức này giúp tập trung được nhân lực, vật lực phục vụ cho hoạt động

sản xuất kinh doanh của mình. Xét về mặt huy động vốn, Cơng ty đã thực hiện rất

thành cơng bởi vì số tiền nhỏ bé trong dân cư thì khơng thể phát huy được tác dụng

nhưng nếu kết hợp lại đủ sẽ thành lập các doanh nghiệp bước vào kinh doanh. Rõ

ràng sự có mặt của các Công ty cổ phần đã tạo được điều kiện cho nhân dân có cơ

hội đầu tư một cách có hiệu quả nhất và an tồn với khoản vốn nhỏ bé của mình.

Xét về mặt hiệu quả Cơng ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cũng có những

thế mạnh với các Xí nghiệp phân bố ở trung tâm các thị xã, thành phố của tỉnh

Quảng Ninh, bộ máy tập hợp gồm những thành viên giàu kinh nghiệm, hay những

người lao động trẻ năng động nhất, dễ thích nghi với cơ chế thị trường hiện nay.

Công ty thực hiện cổ phần hóa từ năm 2012 và đến ngày 01 tháng 1 năm 2014

đã chính thức hoạt động theo mơ hình công ty cổ phần. Đây là một chủ trương đúng

đắn của Đảng và Nhà nước. Mỗi năm, công ty đều có kế hoạch triển khai thực hiện

cụ thể, tuyên truyền sâu rộng trong cán bô công nhân viên để mọi người hiểu được

lợi ích của cổ phần hố đồng thời có chế độ ưu đãi hơn để khuyến khích cán bộ

công nhân viên trong công ty mua nhiều cổ phần.

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa

năng lực quản lý.

Sức mạnh của nền kinh tế là do hệ thống doanh nghiệp của nó quyết định, các

quyết định này lại do đội ngũ con người ở đó quyết định. Do đó chính sách hướng

vào con người và phát triển nguồn nhân lực phải đầu tư lên vị trí hàng đầu, trong

các chiến lược kinh doanh và biện pháp quản lý của Nhà nước và tất cả các doanh

nghiệp.112Để thực hiện tốt các chính sách này các cần phải tuân thủ một số các nguyên

tắc quản lý sau:

+ Cơ cấu bộ máy quản lý kinh tế tinh giảm, gon nhẹ

+ Đào tạo hoặc đào tạo lại cán bộ nhằm nâng cao trình độ để phục vụ tốt hơn,

nhanh hơn trong công việc

+ Xây dựng một triết lý kinh doanh và nền văn hố cơng ty hướng vào con

người và những mục tiêu phát triển lâu dài

+ Mục tiêu hướng vào khách hàng mà phục vụ bằng cách không ngừng nâng

cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

+ Phát huy sáng kiến và đổi mới đội ngũ cán bộ quản lý nâng cao trình độ tay

nghề của công nhân

5Các giải pháp khác

Xây dựng và quảng bá rộng rãi thương hiệu của Công ty Cổ phần Nước sạch

Quảng Ninh.

Trong thời gian tới Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cần chú trọng

hơn đến việc xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình. Để làm được việc này

cần quan tâm đến một số công tác sau:

+ Quảng cáo: Là công tác nhằm giới thiệu và thúc đẩy khách hàng vào quá

trình tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh để

tăng doanh số của Công ty.

+ Xây dựng thương hiệu: Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cần chú

trọng đầu tư thích đáng vào việc xây dựng thương hiệu sản phẩm của Công ty. Nâng

cao chất lượng nguyên vật liệu, máy móc từ đó nâng cao chất lượng nước sạch và

dịch vụ, đồng thời không ngừng trau dồi, bồi dưỡng nguồn nhân lực, vật lực để

nâng cao các uy tín và tầm quan trọng của Cơng ty lên cao hơn.

Tăng cường hoạt động dịch vụ sản xuất, kinh doanh.

Ngồi những chính sách ở trên, Cơng ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cần

sử dụng một số dịch vụ cho việc sản xuất, kinh doanh tốt hơn.113Công ty cố gắng xử lý nhanh chóng các đơn đặt hàng, hợp đồng để biết được

những dịch vụ, hàng hóa mà khách hàng yêu cầu, khả năng thanh toán của khách

hàng, đồng thời biết được lượng hàng tồn kho, lượng hàng cấn thiết từ đó có kế

hoạch sản xuất và giao hàng cũng như cung ứng dịch vụ kịp thời và chính xác theo

các đơn hàng, hợp đồng đã làm thủ tục xong.

Cần hướng dẫn, tổ chức các đội ngũ làm công tác điều tra khách hàng, mục

đích chính là nhằm theo dõi sự phản ánh của khách hàng về sản phẩm của Công ty.

Những nhận xét của khách hàng sẽ giúp Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

tự kiểm tra lại mình để phát huy những điểm tốt và nhanh chóng sửa sai. Đồng thời

thơng qua việc điều tra này, Công ty sẽ nắm bắt được những thông tin về khách

hàng mới và từ đó phục vụ tốt cho nhu cầu của họ.

6Một số kiến nghị đối với Chính Phủ

Cơng ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, trong quá trình hoạt động ln được

các cơ quan quản lí cấp trên đặc biệt là UBND tỉnh Quảng Ninh tạo nhiều điều kiện

để thực hiên tốt các nhiệm vụ và kế hoạch được giao đồng thời có sự mở rộng và

phát triển. Tuy vậy trong tình hình hiện nay hoạt động của Cơng ty còn gặp một số

khó khăn, để tháo gỡ những khó khăn trên và thực hiện có hiệu quả chiến lược hoạt

động kinh doanh cho những năm sau của cơng ty ngồi sự nỗ lực hết mình của

Cơng ty còn cần phải có sự giúp đỡ từ phía nhà nước do đó tác giả xin có một số

kiến nghị với cơ quan nhà nước như sau:

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế, ban hành những chính sách quản lí

kinh tế phù hợp, đảm bảo mơi trường pháp lí an tồn và cơng bằng cho hoạt động

của các Doanh nghiệp.

+ Cần có những chính sách ưu đãi về thuế, phí để giúp đỡ các doanh nghiệp

cơng ích nói chung và lĩnh vực sản xuất nước sạch nói riêng nhằm an sinh xã hội,

ổn định giá.

+ Các cấp chính quyền cần có những giải pháp bảo vệ nguồn nước thô đầu

nguồn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân trong Tỉnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các giải pháp nâng cao quản lý tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x