Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Hoàn thiện quản trị hàng tồn kho

3 Hoàn thiện quản trị hàng tồn kho

Tải bản đầy đủ - 0trang

107cầu sử dụng trên địa bàn nên nguyên vật liệu tại Cơng ty gồm rất nhiều chủng loại,

kích thước khác nhau như hoá chất xử lý nước sạch, các loại ống, phụ tùng, vòng bi,

dầu, mỡ,…

Ngun vật liệu mà Cơng ty nước sử dụng gồm nhiều loại khác nhau. Căn cứ

vào yêu cầu quản lý và nội dung kinh tế thông dụng của nguyên vật liệu, nguyên vật

liệu tại Công ty được chia thành các loại sau:

-Nguyên vật liệu chính: Clo, cát, phèn, Sút vảy NAOH, vôi, ống và phụkiện ống.

-Nguyên vật liệu phụ: dây đay, xi măng, bitum, sợi tết, mỡ, que hàn, sứ…-Nhiên liệu: xăng, dầu-Phụ tùng: vòng bi, phụ tùng ôtô, thiết bị máy bơm…Các loại nguyên vật liệu được dự trữ và bảo quản tại kho Văn phòng Cơng ty

do Thủ kho quản lý tồn bộ. Để quản lý tốt nguyên vật liệu, phải xây dựng mơ hình

tồn kho hợp lý trên cơ sở cực tiểu hố chi phí và đảm bảo tiến độ sản xuất của Công

ty, cần xác định nên mua bao nhiêu nguyên vật liệu và mỗi lần mua với sản lượng

bao nhiêu để tránh tình trạng dư thừa gây lãng phí, ứ đọng vốn có.

Ví dụ, có thể sử dụng mơ hình EOQ để xác định số lượng cát một lần mua.

Đây là mơ hình sản lượng cát đặt hàng hiệu quả nhất.

Cơng thức như sau:Trong đó:

Q* : sản lượng Cát đặt hàng tối ưu108S: chi phí một lần đặt hàng

D: sản lượng Cát cần sử dụng trong năm

H: Chi phí tồn trữ cho 1m3 Cát

Một vấn đề làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động khơng thể

khơng nói đến là việc cấp phát nguyên vật liệu ở Công ty. Trong trình sản xuất, cấp

phát nguyên vật liệu theo yêu cầu của các bộ phận sản xuất căn cứ vào định mức và

số vật tư có trong kho, trong khi đó khâu lập kế hoạch định mức tiêu hao nguyên

vật liệu chưa được coi trọng ở Công ty. Công ty giữ định mức cũ 0,01m3 cát để

lọc 1m3 nước. Khi đã có sự thay đổi về máy móc, Cơng ty cũng chưa có kế hoạch

giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Vì vậy việc cấp phát theo cách này sẽ tạo

điều kiện thuận lợi cho các bộ phận sản xuất, nhưng ảnh hưởng sử dụng vật tư

không hợp lý. Để khắc phục tình trạng này, đi đơi với việc thay đổi máy móc, Cơng

ty cần tiến hành lập lại định mức tiêu hao nguyên vật liệu và phấn đấu đạt đến định

mức đó, việc cấp phát nguyên vật liệu sẽ dựa theo hạn mức. Dựa vào hệ thống định

mức tiêu hao nguyên vật liệu, căn cứ vào số lượng cần sản xuất, lập phiếu cấp

phát hạn mức giao cho các bộ phận sản xuất và kho. Căn cứ vào phiếu, kho chuẩn

bị và định kỳ cấp theo số lượng ghi trong phiếu. Như vậy, theo cách này vừa đảm

bảo tính chủ động cho bộ phận sử dụng như bộ phận cấp phát, vừa đảm bản khâu

quản lý nguyên vật liệu được chặt chẽ, chính xác.

Biện pháp quản lý sản phẩm dở dang tại Công ty Cổ phần Nước sạch

Quảng Ninh:

Sản phẩm dở dang là một bộ phận trong hàng tồn kho, có vai trò quan trọng

trong hoạt động sản xuất cũng như trong quản lý sử dụng vốn lưu động. Nếu sản

phẩm dở dang trong khâu sản xuất cao sẽ làm chậm vòng quay vốn lưu động, giảm

hiệu quả kinh doanh của Công ty, nhưng nếu quá thấp dễ dẫn đến việc gián đoạn

sản xuất giữa các khâu, không đảm bảo hiệu quả sản xuất và cũng làm giảm hiệu

quả sử dụng vốn lưu động. Do đó muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động109Công ty cần phải cải tiến công tác quản lý sản phẩm dở dang giữa các khâu sản

xuất được tốt hơn.

Với Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, chi phí sản xuất kinh doanh dở

dang chiếm tỷ trọng tương đối cao làm giảm hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Điều

này là do tình trạng máy móc thiết bị lạc hậu, cũ kỹ, do việc trang bị máy móc chưa

đồng bộ làm cho một số bộ phận sau phải chờ bộ phận trước. Do đó, mà hoạt động

chưa hết cơng sức và điều này ảnh hưởng đến chiều hướng tích cực trong việc sử

dụng vốn lưu động tại Cơng ty, vì vậy cần phải đầu tư đúng lúc và có hiệu quả vào

máy móc, thiết bị sản xuất đảm bảo cho dây chuyền sản xuất hoạt động được đồng

bộ, tăng năng suất lao động. Ngoài ra một số biện pháp nhằm quản lý tốt chi phí sản

phẩm dở dang là cần kiểm sốt chặt chẽ q trình sản xuất quản lý máy móc thiết bị

như: di tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị nhằm đảm bảo cho q trình sản

xuất được ổn định.

Biện pháp giảm tồn kho thành phẩm:

Muốn tăng vòng quay hàng tồn kho thì doanh nghiệp nào cũng quan tâm nhiều

đến việc tiêu thụ thành phẩm, dịch vụ vì bên cạnh việc tăng vòng quay của hàng tồn

kho thì còn làm tăng hiệu quả sản xuất vốn lưu động đồng thời tăng lợi nhuận doanh

nghiệp để tăng vốn nhằm tái sản xuất.

Hiện tại, Công ty đang quản lý một số máy móc thiết bị lạc hậu nên ảnh hưởng

đến chất lượng nước từ đó làm cho hiệu quả sản xuất của Cơng ty thấp. Để khắc

phục tình trạng trên cần phải đổi mới máy móc trang thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng

lại những máy móc thiết bị hiện có. Bên cạnh đó Cơng ty cũng nên thường xuyên

đào tạo, bồi dưỡng công nhân cán bộ, học khỏi tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nước

và bạn bè thế giới nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của

người tiêu dùng, từ đó giảm được tình hình vốn lưu động bị ứ đọng.

4Các giải pháp nâng cao quản lý tài chính

Tổ chức tốt cơng tác quản lý tài chính và khơng ngừng nâng cao trình độ mọi

mặt cho người lao động.110Tổ chức tốt cơng tác tài chính kế tốn trong một trong những biện pháp quan

trọng để doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm sốt q trình

kinh doanh, sử dụng các loại vốn có hiệu quả cao. Để tìm được nguyên nhân phải tổ

chức phân tích hoạt động kinh tế theo định kỳ. Thơng qua phân tích các chỉ tiêu

hiệu quả sử dụng vốn trong kỳ, kế tốn tìm ra nguyên nhân và các biện pháp khắc

phục tồn tại, phát huy những thành tích đạt được. Mặt khác phải xem xét thường

xuyên mức vốn lưu động nhằm tiến tới mức thấp nhất sử dụng vốn lưu động. Quá

trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là một quá trình liên tục, nối tiếp

nhau do đó doanh nghiệp phải sử dụng đồng thời các biện pháp mới có tác dụng

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động một cách hợp lý trong kỳ sản xuất kinh

doanh của Công ty.

Như vậy Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cần phải:

+ Tổ chức hạch toán khoa học, theo dõi đầy đủ, chính xác, tồn diện thu chi

ngân sách trong doanh nghiệp

+ Chấp hành tốt các quy định của của pháp lệnh kế toán, thống kê của Nhà

nước

+ Tổ chức quản lý chặt chẽ vốn, chống tham ơ lãng phí, thất thoát vốn.

+ Giảm bớt các thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế

Để đạt được hiệu quả cao trong cơng tác quản lý tài chính doanh nghiệp cần

phải tăng cường chức năng Giám đốc tài chính trong doanh nghiệp. Chức năng

Giám đốc tài chính trong doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong cơng tác quản trị

nói chung và cơng tác quản lý vốn lưu động nói riêng. Do vậy, tăng cường chức

năng Giám đốc tài chính trong doanh nghiệp là phải giao cho cán bộ tài chính các

chức năng, nhiệm vụ rõ ràng trong quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tài

chính phải được Giám đốc ở tất cả các khâu từ mua sắm, dự trữ, sản xuất đến tiêu

thụ sản phẩm cũng như mọi lúc mọi nơi trong quá trình sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Hoàn thiện quản trị hàng tồn kho

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×