Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

9899Bảng 3.1: Mục tiêu sản xuất nước sạch của Công ty đến năm 2020Chỉ tiêu

Tổng số hộ khách hàng

Sản lượng nước tiêu

thụ (nước sạch)

Độ phủ cấp nước đô thị

Tỷ lệ thất thốt tồn

Cơng tyMục tiêuĐơn vịTầm nhìntính2018Hộ23.50025.000Triệu m353.16063.8002020%95,2597,00%14,0012,00Nguồn: Chiến lược phát triển Của Công ty CP nước sạch QN giai đoạn 2015-2020

- Giai đoạn 2018 đến 2020, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đạt mục

tiêu tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 5% đến 7%;

Bảng 3.2: Các mục tiêu cụ thể trong Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Nước

sạch Quảng Ninh đến năm 2018, tầm nhìn đến năm 2020

Chỉ tiêuĐơn vịNăm 2018Năm 20201. Doanh thuTriệu đồng550.000620.0002. Giá vốn hàng bánTriệu đồng435.000480.0003. Sử dụng lao độngngười1.3201.5104. Hàng tồn khoTriệu đồng31.50037.3305. Các khoản phải thu ngắn hạnTriệu đồng23.91326.9576. Tiền và các khoản tương đương tiền Triệu đồng45.01651.6607. Lợi nhuận sau thuế41.92547.551Triệu đồngNguồn: Chiến lược phát triển Của Công ty giai đoạn 2015 - 2020

Nhận rõ sự cần thiết của việc bảo vệ và phát triển nguồn nước thô, Công ty đặt

mục tiêu trọng tâm trong những năm tới là bảo vệ nguồn nước, giảm tỷ lệ thất thốt

vơ ích và nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm của các hộ dân. Để đạt được mục

tiêu đó, Công ty đã áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại qua đó giảm được lượng100nước thải, tiết kiệm chi phí ngun vật liệu đầu vào. Khơng dừng lại ở đó, Cơng ty

còn kết hợp với đồn thanh niên tổ chức các cuộc vận động người dân không xả rác

thải ra môi trường, các sông hồ để tránh ô nhiễm cho nguồn nước thô đầu vào, sử

dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước quý giá đang ngày càng trở nên

khan hiếm. Cơng ty còn đầu tư xây dựng thêm các nhà máy, giếng ngầm khai thác

để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không một người

dân nào thiếu nước sạch sinh hoạt.

Các dự án trọng điểm mà Công ty CP nước sạch Quảng Ninh đang đầu tư:- Dự án đầu tư tuyến ống HDPE D900 nâng cao năng lực cấp nước cho 02 thành phố

Hạ Long và Cẩm Phả;- Dự án nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố ng Bí;

- Dự án hệ thống cấp nước cho xã đảo Hà Nam;

- Dự án mở rộng, nâng công suất cho nhà máy nước Kim Tinh, nhà máy nước Diễn

Vọng, NMN Đồng Mây,…..

2Quan điểm mục tiêu quản lý, sử dụng vốn lưu động

Thứ nhất, phải ln tìm hiểu, nghiên cứu thị trường ngun vật liệu để tìm

được nguồn ngun vật liệu có chất lượng cao mà giá thành lại thấp.

Thứ hai, phải đẩy mạnh hình thức sản xuất thi cơng cấp nước kết hợp kinh

doanh nước sạch, nước tiêu dung nhằm tăng nhanh tổng doanh số bán ra. Để làm

được việc đó, cần thực hiện đa dạng hố các hình thức bán hàng cũng như hình thức

thanh tốn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng: Ngoài việc đến trực tiếp

trụ sở của công ty đăng ký sử dụng hoặc các dịch vụ về nước sạch, người dùng có

thể đăng ký online; cũng giống như vậy, thì việc thanh tốn có thể được thực hiện

thơng qua nhiều kênh: nộp trực tiếp tại điểm thu, nộp tại ngân hàng, giao dịch

online thông qua bên cung cấp thứ 3. Việc này sẽ nâng cao năng lực sản xuất, giúp

tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và Công ty.101Thứ ba, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh phấn đấu đẩy nhanh vòng

quay của vốn lưu động, tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động. Trong những năm

qua, do Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã không sử dụng hết nguồn vốn

lưu động sẵn có gây nên tình trạng ứ đọng vốn. Do vậy trong những năm tới Công

ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh phải phấn đấu đẩy nhanh vòng quay của vốn lưu

động tránh tình trạng vốn lưu động bị ứ đọng.

Thứ tư, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cần phải có các chế độ đãi

ngộ, tăng lương thưởng cho người lao động nhằm khuyến khích và tạo điều kiện tốt

nhất cho người lao động an tâm làm việc tại Công ty.

Để đạt được mục tiêu như vậy thì Cơng ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả tốt

nhất. Phương hướng hồn thiện quản trị vốn lưu động tại Cơng ty Cổ phần Nước

sạch Quảng Ninh là hồn thiện cơng tác mọi mặt sản xuất kinh doanh nhằm giảm

thiểu các chi phí, duy trì nguồn khách hàng vốn có cũng có chính sách tín dụng tốt

với khách hàng, quản lý vốn trong thanh toán, đầu tư đồng bộ cho máy móc thiết bị,

từ đó sẽ nâng cao quản trị vốn lưu động.

3Dự tính nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Như ở chương 2 đã trình bày cơng tác xác định nhu cầu vốn lưu động cho ở

các năm kế hoạch theo phương pháp gián tiếp tức là Công ty chủ yếu dựa vào kết

quả thống kê kinh nghiệm năm trước và kế hoạch đề ra cho năm sau.

Qua tổng kết đánh giá, Công ty phải xác định được quy mô kinh doanh hiện

tại và dự đốn được quy mơ kinh doanh trong những năm tới một cách sát thực

nhất. Cơng ty phải có đánh giá sự biến động của giá cả thị trường năm qua cũng như

những năm tới trên cơ sở sự biến động về tình hình tài chính khu vực và thế giới,

tình hình chính trị trong và ngồi nước...

Hàng q phải cập nhật những thơng tin sơ bộ về tình hình kinh doanh, về các

nguồn vốn đang vận động cũng như các nguồn vốn đang ứ đọng để từ đó đưa ra cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×