Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
   Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài

   Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

10tài nghiên cứu được thực hiện về chủ đề chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng

thương mại. Có thể kể đến một số nghiên cứu như:

Luận văn về đề tài “Phân tích chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng

TMCP Đầu tư và phát triển - chi nhánh Quang Trung - Thực trạng và giải pháp”

của tác giả Trần Thanh Phúc ( Khoa TCNH- ĐH KTKT công nghiệp) thực hiện năm

2017. Trong nghiên cứu này, tác giả đã tập trung phân tích một cách chính xác, khoa

học các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng, để từ đó đề ra những giải pháp hữu

hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và

phát triển Quang Trung.

Luận văn nghiên cứu về “Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” của tác giả Nguyễn Ngọc Lê Ca năm 2011

thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế tại trường Đại học Kinh tế TPHCM. Tuy thời gian

hoàn thành luận văn là năm 2011, tuy nhiên, luận văn của tác giả tập trung phân

tích, làm rõ những vấn đề chung về hoạt động tín dụng ngân hàng, tính dụng cá

nhân giai đoạn 2009 -2011. Qua những thơng tin được nghiên cứu, tác giả đúc kết

kinh nghiệm, từ đó chỉ ra giải pháp phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Luận văn nghiên cứu của tác giả Vân Hà Huỳnh Giao thực hiện năm 2015 tại

trường Đại học Kinh tế TPHCM với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín

dụng ngắn hạn tại Ngân hàng ACB - chi nhánh An Sương”. Qua luận văn này, tác

giả đã tập trung đi sâu nghiên cứu về thực trạng hoạt động và chất lượng tín dụng

ngắn hạn của Ngân hàng ACB chi nhánh An Sương giai đoạn 2014 - 2015. Đặc biệt

tại luận văn này, tác giả đã chỉ ra được những hạn chế còn tồn tại, nêu rõ và phân

tích những ngun nhân dẫn đến hạn chế trong việc nâng cao chất lượng tín dụng

ngắn hạn tại ngân hàng này đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện có tính khả thi.

Luận văn của tác giả Nguyễn Văn Viện tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

về đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng VCB chi

nhánh Đắk Lắk” thực hiện năm 2014. Trong luận văn, tác giả đã đi sâu nghiên cứu

về vấn đề nguồn vốn của ngân hàng có đáp ứng được khả năng cho vay trung và dài

hạn hay không đồng thời phân tích dư nợ tín dụng có tương xứng với khối lượng11huy động vốn hay không? Qua kết quả nghiên cứu này, tác giả đề ra giải pháp cân

đối nguồn vốn sao cho hoạt động có hiệu quả nhất.

Luận văn của tác giả Đinh Thị Thanh Huyền tại Trường Đại học Kinh tế Tp

HCM 2012 về đề tài: “Thực trạng chất lượng vốn tín dụng trung và dài hạn của

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Chợ Lớn”.

Luận văn nghiên cứu tập trung về chất lượng tín dụng của các khoản cho vay dựa

trên cơ sở hiệu quả của các khoản vay này cả về 2 phía đó là người sử dụng và ngân

hàng cũng như lợi ích xã hội. Qua đó tác giả cũng đề xuất các biện pháp sử dụng

nguồn vốn tín dụng đem lại hiệu quả cao nhất.

Ngồi ra, cũng có nhiều bài báo nghiên cứu về hoạt động huy động vốn tại

các ngân hàng thương mại, ví dụ như bài báo của tác giả Võ Thị Quý và Bùi Ngọc

Toản “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương

mại Việt Nam” đăng trên Tạp chí Khoa học năm 2014, bài của tác giả Nguyễn Thị

Bích Vượng “Tăng trưởng tín dụng ngân hàng hiện nay” trên Tạp chí Kinh tế và

Dự báo năm 2014, bài báo của tác giả Phan Đình Anh và Nguyễn Thị Thiều Quang

“Tác động của cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ

qua kênh tín dụng - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam” trên Tạp chí Kinh tế

& Phát triển năm 2017.

Mặc dù có khá nhiều đề tài nghiên cứu đã được thực hiện về giải pháp nâng

cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên hoạt động tín

dụng ln có sự thay đổi theo từng giai đoạn cụ thể và từng ngân hàng cụ thể.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu về lĩnh vực này luôn là điều cần thiết, nhất là khi nền

kinh tế thay đổi theo từng ngày, từng giờ và các chính sách về kinh tế, xã hội luôn

được đổi mới.

Các đề tài trên đa số đều chỉ áp dụng tại một đơn vị cụ thể, tại một ngân hàng

chi nhánh trong khi mỗi ngân hàng với các điều kiện và yếu tố tác động khác nhau

cần có các giải pháp riêng biệt. Trong khi đó Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Hạ Long lại chưa hề có đề tài cũng như một cơng trình nghiên

cứu nào thực hiện về vấn đề này. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao

chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh12Hạ Long” là điều khá thiết thực, có ý nghĩa thực tiễn và khơng hề trùng lặp với các

đề tài trước đó.

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu chung: Trên cơ cở làm rõ những lý luận về chất lượng tín dụng của

ngân hàng thương mại và phân tích thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng tại

ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long, luận văn đề

xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long trong giai đoạn 2018-2020.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương

mại.

- Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại của Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long.

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu

tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài:

Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi

nhánh Hạ Long

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

+ Về nội dung: Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng tín

dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long

+ Về khơng gian: Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long

+ Về thời gian: Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long trong giai đoạn 2015 - 2017.

5. Phương pháp nghiên cứu13Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá. Cụ

thể, thơng tin về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Hạ Long được thu thập để tiến hành so sánh, phân tích và đánh giá

nhằm đạt được mục đích nghiên cứu.

6. Kết cấu luận văn

Ngồi phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Tổng quan về chất lượng tín dụng ngân hàng

Chương 2. Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long

Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

   Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×