Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài

Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

phục vụ cho đời sống, cho sản xuất kinh doanh của mình. Nguồn vốn hoạt động của

NHCSXH chủ yếu được cấp từ NSTW và NSĐP. Về hoạt động của NHCSXH đã được

nghiên cứu bởi nhiều tác giả và trên nhiều khía cạnh khác nhau như: Hà Thị Hạnh

(2003) với đề tài “Giải pháp hồn thiện mơ hình tổ chức và cơ chế hoạt động của

NHCSXH” tập trung vào giải quyết các vấn đề tổ chức hoàn thiện hoạt động của

NHCSXH. Trương Thị Hoài Linh (2004) trong luận văn “Mở rộng cho vay đối với hộ

nghèo của NHCSXH Việt Nam” tập trung vào hoạt động tín dụng của cả hệ thống

NHCSXH, luận văn “Giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn của NHCSXH” của

Th.s. Lê Huy Du (2004) tập trung vào hoạt động huy động vốn, chủ yếu là tiết kiệm đối

với ngân hàng.

Khi nghiên cứu về chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng thì đã có rất

nhiều tác giả như: Nguyễn Thị Thu Đông (2012) trong luận án tiến sĩ “Nâng cao chất

lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

trong quá trình hội nhập”, Nguyễn Văn Tuấn (2015) với luận án tiến sĩ “Giải pháp

nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt

Nam”. Hà Thị Mai Anh (2015) với nghiên cứu “Giải pháp nâng cao chất lượng tín

dụng xuất khẩu tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” đã đi

sâu nghiên cứu về chất lượng tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín

dụng của ngân hàng thương mại, đưa ra các mơ hình nghiên cứu định lượng để đánh

giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, tuy nhiên khi đánh giá chất lượng

hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại thì có nhiều điểm khác biệt so với đánh

giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng Chính sách xã hội vì hoạt động tín dụng của ngân

hàng thương mại thơng thường mang mục đích lợi nhuận, khi xem xét chất lượng tín

dụng thì thường đứng trên quan điểm của ngân hàng. Còn hoạt động tín dụng của

NHCSXH thì khơng mang tính lợi nhuận mà mục tiêu chủ yếu đó là thực hiện các mục

tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Chính Phủ. Vì vậy khi đánh giá

chất lượng tín dụng của NHCSXH cũng cần có các bộ tiêu chí đánh giá phù hợp. Chính

vì thế khi nghiên cứu về chất lượng tín dụng của NHCSXH cũng đã có nhiều tác giả

9tiêu biểu như: Tống Thị Mai Loan (2006) trong nghiên cứu “Rủi ro tín dụng trong cho

vay ở ngân hàng Chính sách xã hội. Thực trạng và giải pháp quản lý” đã đi sâu nghiên

cứu các vấn đề rủi ro trong cho vay, nguy cơ nợ quá hạn, nợ xấu, qua đó đưa ra các giải

pháp mang tính quản trị nhằm hạn chế các rủi ro tín dụng đối với nguồn vốn ưu đãi. Đỗ

Thanh Hiền (2007) với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ

nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội” tập trung phân tích chất

lượng tín dụng cho hộ nghèo ở thành phố Hà Nội chưa đánh giá được đẩy đủ, tổng thể

công tác cấp tín dụng cho hộ nghèo. Luận văn “Hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng

ưu đãi tại ngân hàng Chính sách xã hội- chi nhánh Hà Nội” tập trung phân tích và

đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH Hà Nội

trên phương diện kinh tế và xã hội nhưng chủ yếu là dựa trên khía cạnh ngân hàng mà

chưa đánh giá hiệu quả xã hội tổng thể. Một số tác giả khác lại nghiên cứu về hiệu quả

hoạt động tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn tại NHCSXH

như Nguyễn Thanh Tuấn (2015), Cẩm Hà Tú (2015). Nghiên cứu về tín dụng đối với

hộ nghèo thì có các cơng trình của tác giả Lâm Qn (2015) với đề tài “Hoạt động tín

dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An”, Vũ Văn Đức

(2015) với đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng Chính

sách xã hội chi nhánh huyện Tân Lạc, Hòa Bình”. Những đề tài này đã tập trung làm

rõ các yếu tố về chất lượng tín dụng chính sách và vai trò của tín dụng đối với người

nghèo tại các địa phương cụ thể và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng

phù hợp với điều kiện của từng địa phương cụ thể. Có thể nhận thấy rằng mỗi địa

phương khác nhau với vị trí địa lý và tình hình kinh tế xã hội khác nhau sẽ ảnh hưởng

đến hoạt động tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội của địa phương đó, trên địa

bàn thành phố ng Bí với đặc thù là một địa phương phát triển mạnh về kinh tế đặc

biệt là về phát triển dịch vụ du lịch, vì vậy hoạt động tín dụng của NHCSXH có những

điểm khác biệt. Mặt khác chưa có đề tài nào đánh giá một cách tổng thể về chất lượng

tín dụng tại NHCSXH thành phố ng Bí. Kế thừa những kết quả đạt được trong các

nghiên cứu trước đó, trong đề tài nghiên cứu này tác giả sẽ đi sâu phân tích chất lượng

10tín dụng chính sách của NHCSXH thành phố ng Bí dựa trên quan điểm của tác giả

là chất lượng tín dụng trong mối quan hệ với ngân hàng, trong mối quan hệ với khách

hàng và trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của chính phủ.

3. Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu

3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng hoạt động, làm rõ

thực trạng và phân tích hoạt động tín dụng tại NHCSXHThành phố ng Bí, tỉnh

Quảng Ninh để đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng, từ đó đề ra các giải pháp

nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.

3.2. Câu hỏi nghiên cứu

Việc nghiên cứu luận văn nhằm trả lời các câu hỏi sau:

- Chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng được thể hiện qua hoạt động tín

dụng của NHCSXHThành phố ng Bí như thế nào?

- Cần những giải pháp nào để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại

NHCSXHThành phố ng Bí.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu hoạt động nâng cao chất lượng tín dụng tại

NHCSXHThành phố ng Bí tỉnh Quảng Ninh

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung:Hoạt động tín dụng của NHCSXH bao gồm hoạt động huy động

vốn và 12 chương trình cho vay, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của luận văn chỉ

xem xét hoạt động tín dụng chủ yếu dưới góc độ hoạt động cho vay. Cụ thể cho vay đối

với các chương trình: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay học sinh, sinh

viên có hồn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, đề tài tập trung nâng cao chất

lượng của các hoạt động này.

Về không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động nâng cao chất lượng tín dụng tại

NHCSXH thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh.

11Về thời gian: đề tài sử dụng dữ liệu trong phạm vi từ năm 2013 - 2017.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Nguồn dữ liệu phân tích trong luận văn

Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp được thu thập từ các thơng tin cơng bố chính thức

của NHCSXHThành phố ng Bí, các ngành, các cấp địa phương Thành phố ng Bí,

tỉnh Quảng Ninh và của Chính phủ.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, các chủ trương, quan điểm của

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động TDCS, đề tài đã sử ụng các

phương pháp nghiên cứu như: Thống kê, mô tả; phân tích, tổng hợp; so sánh đánh giá…

để thực hiện các nội dung nghiên cứu qua đó đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống các lý luận về nâng cao chất

lượng hoạt động TDCS, qua đó cung cấp cho người đọc và các cơ sở đào tạo thêm một

cách nhìn mới về vấn đề này.Nghiên cứu thực trạng nâng cao chất lượng hoạt động tín

dụng tại NHCSXH Thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninhqua đó rút ra được những kết

quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất đươc các giải pháp hiệu

quả nhằm giúp NHCSXH Thành phố ng Bí mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt

động TDCS của mình.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục thì luận văn được kết

cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về TDCS và chất lượng TDCS

Chương 2: Thực trạng hoạt động TDCS tại NHCSXH Thành phố ng Bí, tỉnh

Quảng Ninh

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng TDCS tại NHCSXH Thành phố ng

Bí, tỉnh Quảng Ninh

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×