Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Thiết lập script cho các bài đo cơ bản cho công việc drive test trên máy TEMS Sony Xpria Z3

II. Thiết lập script cho các bài đo cơ bản cho công việc drive test trên máy TEMS Sony Xpria Z3

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.1.2. Bật cho phép dữ liệu di động (mobile data) và WIFI.Trong quá trình khởi động máy TEMS, sẽ bắt đầu load tồn bộ license của TEMS

Pocket qua hệ thơng license online vì vậy cần cho phép dữ liệu di động và kết nối WIFI

để máy có thể tự động load toàn bộ license.

Việc này cũng cho phép hệ thống định vị trong hệ điều hành android được tốt hơn

và TEMS có thể load các dữ liệu bản đồ online với outdoor Maps. Phục vụ cho công việc

dẫn đường trong drive test.II.1.3. Khởi động phần mềm TEMS Pocket.

Từ memu trên màn hình chinh  TEMS Pocket. Lưu ý cần phải để điện thoại khởiđộng các chương trình phụ trợ của TEMS (TEMS Pocket Backend) nếu khi khởi động lại

máyKhởi động chương trình TEMS PocketMỗi bài đo cụ thể đều gắn với việc sẽ test trên các công nghệ truy nghệ truy nhập

vô tuyến (RAT), băng tần (Band). Trước khi bắt đầu script ta có thể thực hiện lock RAT

và band tương ứng với yêu cầu bài đo bằng chức năng Control Function trên Menu phảiChức năng lock RATChức năng lock BandII.2.

Bài đo FTP download

II.2.1. Yêu cầu bài đo

- Perform DT on the agreed route

- Perform FTP Download when testing timeDownload a very big size from FTP Server

- Result:Average DL ThroughputPS HOSR

II.2.2. Thiết lập cài đặt cho scriptBước 1: chọn Menu(1)Bước 2: Chọn Scripts (2)  sẽ xuất hiện màn hình của script editor

Bước 3: Chọn Menu (dấu 3 chấm) trong script editor

Bước 4: Chọn New ScriptMàn hình script settings xuất hiện:

Và điền các thông tin về tên script và tên logfile như dưới đâyThiết lập cho Configure Script actions: Chạm vào “Configure Script actions” để thiết lập

Bước 1: Chọn Menu (dấu 3 chấm) trong Actions

Bước 2: Chọn New Action để thiết lậpChọn Logfile Recording  để thiết lập hành động bắt đầu thu (lưu) logfile

-Chọn Logfile Recording (1)

Tick chọn Enable Recording (2)

Select Back button để quay lại (3)Thiết lập cho phần download file.

Từ Menu  Chọn New Action và thiết lập các thông số như sauMụcÝ nghĩa

Get (download)

Command

Put (Upload)

Server

Địa chỉ server

Dường dẫn thư mục chứa file cần

Directory

download

File

Tên file cần download

User

Tên tài khoản đăng nhập vào FTP Server

Mật khẩu tài khoản đăng nhập vào FTP

Password

Server

Số lần lập lại phiên download

Repeat action

(Maximum: 99)

Tiếp theo thiết lập ngừng thu logfile khi ngừng script.Thông tin cần điền

Chọn"Get"

113.164.4.28

/CBG Driver test

/dl.rar

Caobang

CBG@vnpt

99Từ Menu  Chọn New Action  Logfile Recording  Thiết lập tương tự như phần lưu

nhưng bỏ tick chọn Enable recording (Disable)Quá trình thiết lập script đã xong chúng ta sẽ lưu script vừa tạo: Từ Menuscript đã được tạoII.2.3. Chạy script.(1) Save (2)Thực hiện các bước như sauII.2.4. Giám sát các thông số downloadII.2.5. Giám sát các thông số ghi logfile và GPS/MAPII.3.

Bài đo FTP Upload

II.3.1. Yêu cầu bài đo

- Perform DT on the agreed route

- Perform FTP Upload when testing timeUpload a big file to FTP Server

- Result:Average UL Throughput

II.3.2. Thiết lập cài đặt cho scriptSau khi vào phân configure script actions thì ta setup như sau

Bấm vào Menu 3 chấmphía trên bên phải để chọn FTP.Trong phần FTP setting ta setup như sau:

Command: Put (Get là DL, Put là UL)

Server: Điền địa chỉ IP của FTP server

Directory: Đường dẫn vào thư mục chúng ta upload file tới

Filename Fomat: Ta chọn Timestamp and serial Number là file ảo. Hoặc chúng ta

cũng có thể chọn User selected để có thể chọn 1 file có sẵn trong máy.

User: Đây là Username của FTP server

Password: Mật khẩu của FTP server

File size: Độ lớn của file (dung lượng file) upload lên server

End session after time: Ta có thể đợi upload hết file 1GB hoặc chúng ta có thể

setup 1 khoảng thời gian để khi sau 1 khoảng thời gian đó phiên sẽ tự động chuyển

sang phiên mới.

Preguard: Thời gian trước khi vào phiên

Postguard: Thời gian sau khi kết thúc hết repeat actionTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Thiết lập script cho các bài đo cơ bản cho công việc drive test trên máy TEMS Sony Xpria Z3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×