Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5: Kết quả bồi thường, GPMB dự án đã giao đất, cho thuê đất tại huyện Phổ Yên giai đoạn 2007-2012

Bảng 3.5: Kết quả bồi thường, GPMB dự án đã giao đất, cho thuê đất tại huyện Phổ Yên giai đoạn 2007-2012

Tải bản đầy đủ - 0trang

66

3.2.1.3. Thực hiện xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ khôi phục đời sống cho hộ

bị ảnh hưởng khi thu hồi đất thổ cư

Bố trí tái định cư và hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư

phát triển là mục đích hàng đầu trong việc hình thành chính sách tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất, có tác động trực tiếp và sâu rộng đến quá trình triển

khai thực hiện dự án đầu tư

Quá trình thực hiện xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ khôi phục đời

sống cho những người bị ảnh hưởng gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Xây dựng khu tái định cư phải được làm trước hoặc có khả năng hoàn

thành trước thời điểm di dời các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng

+ Hỗ trợ cho người phải di dời: Trong thực hiện tái định cư, ngoài việc

bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà và tài sản trên đất, còn có những thiệt hại vơ hình

khó lượng hố chính xác được như thiệt hại do mất vị trí kinh doanh, mất đất

canh tác dẫn đến phải tìm việc làm mới sau khi tái định cư… . Tuỳ thuộc đặc

điểm và mức độ tác động của dự án đến người bị ảnh hưởng, những thiệt hại

vơ hình này cần phải được xem xét, giải quyết thông qua các chính sách hỗ trợ

thích hợp.

Trên cơ sở áp dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh Thái

Nguyên để xác định các mức hỗ trợ cụ thể cho các hộ gia đình và cá nhân bị

thu hồi đất trong các dự án.

3.2.2. Tình hình thực hiện cơng tác GPMB 02 dự án

3.2.2.1. Khái quát chung về 2 dự án

Dự án khu dân cư Hồng Diện xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên là dự án do

Công ty TNHH Hùng Cường là chủ đầu tư, xây dựng khu dân cư tập trung

đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại cho cán bộ, công nhân khu công nghiệp và

nhân dân trong vùng. Đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng cao của Huyện

nhà, góp phần nâng cao hồn thiện hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời

khu dân cư hình thành sẽ đóng góp vào việc hình thành các khu dân cư đô thị

của huyện Phổ Yên và mỹ quan đô thị ngày càng khang trang hiện đại.

Dự án nút giao Yên Bình là dự án trọng điểm quốc gia, được bộ Giao

thông Vận tải đầu tư trên 302,510 tỷ đồng để xây dựng, nằm trên địa bàn 3 xã:

Tân Hương, Nam Tiến và Đồng Tiến.67

Bảng 3.6. Khái quát về 02 dự án nghiên cứu trên địa bàn huyện Phổ Yên

Diện tích

STT12Địa điểmXã Hồng TiếnXã Nam TiếnLoại đấtDiện tích

đất bồithu hồi

(m2)thƣờng

(m2)

Dự án khu dân cư Hồng Diện

Đất nông nghiệp

50.220,80

50.220,80

Đất cơng íchKinh phí

(Đồng)Số hộ (Hộ)9.730.484.80084Đất thổ cư (Đất ở) 1.412,00

1.412,00 2.834.200.000

Đất chun dùng

Tổng cộng

51.632,80

51.632,80

Dự án Nút giao thơng n Bình

Đất nơng nghiệp

25.780,00

25.780,00 5.130.607.150

Đất cơng ích6Đất thổ cư (Đất ở) 4.301,20

Đất chuyên dùng

Tổng cộng

30.081,2090

734.301,203.347.123.0003930.081,208.477.730.150112Nguồn: Ban bồi thường và Giải phóng mặt bằng huyện Phổ Yên

3.2.2.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 02 dự án nghiên cứu

a. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dõn c Hng Din, ti xó

Hng TinDựánxâydựngđờngsắtLim-PhảLại(xãPhongKhê)Hỡnh 3.1: D án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Hồng Diện68

 Tóm tắt dự án

- Dự án có quyết định của Chính phủ cho phép đầu tư năm 2011;

UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định thu hồi đất năm 2011.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cường.

- Cơ quan lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty CP tư vấn Kiến trúc quy

hoạch xây dựng Thái Nguyên.

- Khu dân cư Hồng Diện xã Hồng Tiến có quy mơ đầu tư các hạng

mục như sau: San nền; Đường giao thông; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp

điện; Hệ thống thoát nước; Hệ thống thông tin liên lạc; Hệ thống cây xanh.

Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cơng trình trên được tính tốn trong

mối quan hệ với các dự án tại cac khu lân cận và đấu nối hạ tầng vào các

tuyến ống chính đã được nghiên cứu, khảo sát kỹ, đáp ứng đủ nhu cầu phục

vụ cho khu dân cư.

- Qui trình, trình tự được thực hiện theo các văn bản qui định của Nhà

nước và của tỉnh Thái Nguyên, được niêm yết, thông báo công khai, minh

bạch theo qui định.

- Đơn giá để tính bồi thường, hỗ trợ đất nơng nghiệp được áp dụng tính

theo Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 01/11/2005 V/v ban hành quy định cụ

thể hoá một số nội dung thực hiện Nghị định số 197/2009/NĐ-CP; Quyết định

số 91/2007/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên; Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 về việc ban hành

quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất, cụ

thể như sau:

+ Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài: 57.500đ/m2

+ Đơn giá hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 8.000đ/m2

+ Đơn giá hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 127.500đ/m2

Tổng cộng cả bồi thường, hỗ trợ đối với xã: 193.000đ/m2; 01 sào Bắc

bộ 360m2 x 193.000đ/m2 = 69.480.000 đ/sào.69

- Đơn giá để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đất ở và tài sản, vật

kiến trúc, cây trồng trên đất được áp dụng tính theo Quyết định số

172/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 về việc quy định giá các loại đất trên

địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2009; Quyết định số 1132/2008/QĐ-UBND

ngày 28/8/2008 về việc ban hành bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng

cho công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định

số 26/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 Về việc ban hành quy định đơn giá

bồi thường cây trồng, vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

 Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án

Nghị quyết số: 37-NQTW, ngày 01/07/2004 của Bộ Chính trị về

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh

vùng trung du và miền núi Bác Bộ đến năm 2010 và Nghị quyết Đại hội Đảng

bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII.

Quyết định số: 58/2007/QĐ-TTg ngày 04/05/2007 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh

Thái Nguyên đến năm 2020.

Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quy

hoạch đô thị.

Quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03/04/2008 của BỘ Xây dựng

về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD, ngày 31/03/2008 của Bộ xây dựng

về việc ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với

Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng.

Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/07/2005 của Bộ xây dựng

về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án Quy

hoạch xây dựng.

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ xây dựng

hướng dẫn xác định chi phí thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.70

Tiêu chuẩn thiết kế Quy hoạch xây dựng đô thị - TCVN 4449:1987.

Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 12 /05/2011 của UBND tỉnh Thái

Nguyên về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư

Hồng Diện, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên.

 Quy mô của dự án Khu dân cư Hồng Diện xã Hồng Tiến

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Hồng Diện trên địa bàn xã Hồng

Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên:

Bảng 3.7. Qui mô của dự án Khu dân cư Hồng

Diện

STT

Diễn giải

1

Tổng diện tích đất thu hồi

-Đất nơng nghiệp:

-Đất cơng ích:

Đất ở:

-Đất chun dùng:

2

Tổng diện tích đất bồi thường

-Đất nơng nghiệp:

-Đất cơng ích:

Đất ở:

3

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ

-Bồi thường về đất

-Bồi thường về tài sản

-Bồi thường di chuyển mồ mả

-Hỗ trợ theo chính sách

4

Tổng số hộ bồi thường, hỗ trợ

-Số hộ đã nhận bồi thường

-Số hộ chưa nhận

-Số hộ có đất nơng nghiệp giao lâu dài

-Số hộ đất cơng ích tạm giao

-Số hộ có đất thổ cư phải bố trí TĐC

5

Thời gian hoàn thành GPMBĐơn vị

m2

m2

m2

m2

m2Số lượng

51.632,80

50.220,80

1.412,00

51.632,80

50.220,80m2

m2

m2

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng1.412,00

13.054.145.148

12.564.684.800

253.229.500

236.230.848

-Hộ

Hộ

Hộ

Hộ

Hộ

Năm90

0

0

0

2

Tháng 12/2013Nguồn: Ban Bồi thường và Giải phóng mặt bằng huyện Phổ n71

Hiện nay cơng tác bồi thường GPMB đã hồn thành trên phần đất nơng

nghiệp, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phổ Yên đã bàn

giao mặt bằng phần đất nông nghiệp cho đơn vị thi công để thực hiện dự án.

Còn phần đất ở của 6 hộ dân thì cả 6 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

b. Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Yên Bình huyện Ph YờnDựánxâydựngtrờngtrungcấpphậthọcHỡnh 3.2: D ỏn Nỳt giao Yờn Bỡnh huyn Phổ Yên

Tóm tắt dự án

- Dự án có văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2011 cho phép

khảo sát xây dựng dự án; UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định thu hồi đất

tháng 10 năm 2012.

- Chủ đầu tư: UBND tỉnh Thái Nguyên

- Đơn vị thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và

GPMB: Ban bồi thường và Giải phóng mặt bằng huyện Phổ Yên

- Thời gian thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và GPMB tháng

8/2013.72

- Dự án liên quan đến 03 xã Nam Tiến, Tân Hương, Đồng Tiến; có

112 hộ bị ảnh hưởng.

- Qui trình, trình tự được thực hiện theo các văn bản qui định của Nhà

nước và của tỉnh Thái Nguyên, được niêm yết, thông báo công khai, minh

bạch theo qui định.

- Đơn giá để tính bồi thường, hỗ trợ được áp dụng tính theo Quyết định

số 172/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên năm 2010; Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành

quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất, cụ

thể như sau:

+ Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài: 62.500 đ/m2

+ Đơn giá bồi thường hoa màu: 57.000 đ/m2

+ Đơn giá hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 10.000 đ/m2

+ Đơn giá hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 125.000 đ/m2

Tổng cộng cả bồi thường, hỗ trợ đối với xã: 254.500 đ/m2; 01 sào bắc

bộ 360 m2 x 254.500 đ/m2 = 91.620.000 đ/sào.

 Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án

Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2005 của Bộ trưởng Bộ

GTVT về việc đầu tư Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái

Nguyên (Giai đoạn 1);

Quyết định số 2160/QĐ-BGTVT ngày 12/07/2007 của Bộ trưởng Bộ

GTVT về việc điều Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội -Thái

Nguyên (Giai đoạn 1) và số 1424/QĐ - BGTVT ngày 30/06/2011 của Bộ

trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ

3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1);

Văn bản số 421/UBND - SXKD ngày 29/03/2011 của UBND tỉnh Thái

Nguyên về việc đề nghị điều chỉnh phương án kết nối đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và hệ thống giao thơng tỉnh Thái Ngun;73

Tờ trình số 1866/BQLDA2-PID5-KTKH ngày 12/7/2011 của Ban

QLDA2 về việc phê duyệt thiết kế cơ sở (TKCS) nút giao Yên Bình thuộc dự

án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn 1) và văn

bản số 2473/cv-BQLDA2-PID5 ngày 23/9/2011 của Ban QLDA2 về việc giải

trình TKCS nút giao Yên Bình;

Đề nghị của Vụ trưởng vụ Kế hoạch đầu tư tại Báo cáo thẩm định số

592/KHĐT ngày 26/9/2011;

 Quy mô của dự án

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Yên Bình huyện Phổ n tỉnh Thái

Ngun

Bảng 3.8. Qui mơ dự án Nút giao Yên Bình huyện Phổ Yên

STT

1

2

3

4

5Diễn giải

Tổng diện tích đất thu hồi

Đất nơng nghiệp:

Đất cơng ích:

Đất ở:

Đất chun dùng:

Tổng diện tích đất bồi thường

Đất nơng nghiệp:

Đất cơng ích:

Đất ở:

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ

Bồi thường về đất

Bồi thường về tài sản

Bồi thường di chuyển mồ mả

Hỗ trợ theo chính sách

Tổng số hộ bồi thường, hỗ trợ

Số hộ đã nhận bồi thường

Số hộ chưa nhận

Số hộ có đất nơng nghiệp giao lâu dài

Số hộ đất cơng ích tạm giao

Số hộ có đất thổ cư phải bố trí TĐC

Thời gian hoàn thành GPMBĐơn vịSố lượngm2

m2

m2

m2

m230081,2

25780

4301,2m2

m2

m2

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng25780

4301,2

8.721.034.377

8477730150

236.309.952

6.994.275

-Hộ

Hộ

Hộ

Hộ

Hộ

Năm112

0

0

0

5

Tháng 8/2013Nguồn: Ban bồi thường và GPMB huyện Phổ Yên74

Hiện nay công tác bồi thường, GPMB đã hoàn thành 100%, Ban Bồi

thường GPMB huyện Phổ Yên đã bàn giao mặt bằng Chủ đầu tư để thi công

thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Dự án nút giao Yên Bình là dự án trọng điểm quốc gia, được bộ Giao

thông vận tải đầu tư trên 302,510 tỷ đồng để xây dựng, nằm trên địa bàn 3 xã:

Tân Hương, Nam Tiến và Đồng Tiến

c. Công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB 02 dự án

1. Đối tượng và điều kiện được bồi thường

Việc xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ được

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

của Chính phủ; Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính Phủ.

Trong bất cứ dự án nào, việc xác định đối tượng, nguồn gốc đất... để

bồi thường, hỗ trợ là vấn đề cực quan trọng, chính nó quyết định khá nhiều

đến tiến độ của dự án. Nhìn chung ở cả 02 dự án việc xác định đối tượng được

bồi thường (đất nông nghiệp giao lâu dài) và đối tượng không được bồi

Đối tượng đủ điều kiện được bồi thường và không được bồi thường của

02 dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố thể hiện qua bảng 3.9.

Bảng 3.9. Xác định đối tượng được bồi thường và không được bồi thường

STT

I

1

2

3

II

1

2

3Loại đất

- Đất nơng nghiệp

- Đất cơng ích

- Đất ở

CộngChia ra

Hộ

Tỷ lệ (%)

Được bồi

Không được

thường

bồi thường

Dự án xây dựng khu dân cư Hồng Diện

84

100

84

06

100

6

90

100

90

Dự án xây dựng nút giao thơng n Bình

- Đất nơng nghiệp

73

100

73

- Đất cơng ích

- Đất ở

39

100

39

Cộng

112

100

112Nguồn: Điều tra từ tác giả0

0

0

0

075

Phương án bồi thường, hỗ trợ nào việc xác định đối tượng để bồi

thường hay hỗ trợ là quan trọng, nó quyết định đến việc GPMB của dự án. Do

vậy trước khi có quyết định cụ thể cần phải lấy ý kiến của người dân để phân

tích và kết luận. ý kiến của người hộ dân trong việc xác định đối tượng để bồi

thường, hỗ trợ được thể hiện trong bảng 3.10.

Tại dự án xây dựng Nút giao Yên Bình việc xác định đối tượng theo ý

kiến của 5 hộ dân bị thu hồi đất ở là chưa thỏa đáng. Còn 34 hộ đồng tình ủng

hộ chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng họ lại cho rằng với

đơn giá Nhà nước bồi thường như thế họ không thể xây dựng được một căn

nhà tương đương trong thời điểm giá cả như hiện tại.

Riêng ở dự án xây dựng khu dân cư Hồng Diện trong tổng số 84 hộ đất

nông nghiệp giao lâu dài, việc xác định đối tượng là chính xác, khơng hộ nào

có ý kiến trong việc quy chủ.

Bảng 3.10. Ý kiến của người có đất bị thu hồi trong việc

xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường

Phiếu

STTLoại sử dụng đấtđiều tra

phát raSố phiếu thu về

Số

phiếuTỷ lệ %thu vềSố hộ

đồng ý

(Hộ)Số hộTỷ lệ %không

đồng ýĐồng ý(Hộ)Không

đồng ýIDự án xây dựng khu dân cư Hồng Diện1- Đất ở661006-100-2- Đất nơng nghiệp848410084-100-3- Đất cơng ích

9090Cộng90IIDự án xây dựng nút giao thơng n Bình1- Đất ở393910034587,1812,822- Đất nơng nghiệp737310073-100-3- Đất cơng ích

1121121075CộngNguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra76

2. Bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản, vật kiến trúc, cây cối trên đất

 Bồi thường, hỗ trợ về đất, hoa màu trên đất nông nghiệp

So sánh về số tiền bồi thường đất, hoa màu trên đất nông nghiệp của 02

dự án trên bảng 3.10 cho thấy số diện tích bồi thường của dự án xây dựng

Khu dân cư Hồng Diện xã Hồng Tiến lớn hơn diện tích bồi thường của dự án

xây dựng Nút giao Yên Bình là 31.571,7 m2 , lớn hơn gần 3 lần. Số tiền bồi

thường, hỗ trợ về đất, hoa màu trên đất nông nghiệp cũng lớn hơn gần 3 lần.

Lý do vì 2 Dự án nằm trên địa bàn của cùng một Huyện và có địa hình gần

tương đồng nhau . Đơn giá bồi thường, hỗ trợ của 02 dự án có sự thay đổi

khác nhau cụ thể như:

Dự án xây dựng Khu dân cư Hồng Diện có số tiền là: 9.717.724.800

đồng, diện tích đất nơng nghiệp là 50.220,8 m2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ

đất nông nghiệp giao lâu dài theo qui định của UBND tỉnh Thái Nguyên là

193.000 đ/m2 (57.500 đồng bồi thường đất + 8.000 đồng bồi thường hoa màu

+ 127.500 đồng hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp

và tạo việc làm); Đơn giá hỗ trợ công đào đắp là 88.850 đ/m3.

Dự án xây dựng Nút giao n Bình, có số tiền là: 3.908.984.300 đồng,

diện tích đất nơng nghiệp là 18.649,1 m2, diện tích đất ni trồng thủy sản

2.054,5 m2 . Đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo qui định của UBND tỉnh Thái

Nguyên là 254.500 đ/m2 (62.500 đồng bồi thường đất + 57.000 đồng bồi

thường hoa màu + 10.000 đồng hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất + 125.000

đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm);

 Bồi thường về đất ở

Dự án xây dựng Khu dân cư Hồng Diện có 6 hộ có đất thổ cư bị thu

hồi, mức bồi thường về đất ở của các hộ cùng dự án khác nhau vì vị trí đất thu

hồi khác nhau và đơn giá bồi thường khác nhau được thể hiện ở bảng 3.11. Số

diện tích đất ở thu hồi, bồi thường là 1.412 m2. Số tiền bồi thường đất ở là

2.834.200.000 đồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5: Kết quả bồi thường, GPMB dự án đã giao đất, cho thuê đất tại huyện Phổ Yên giai đoạn 2007-2012

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×