Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy mô của dự án Khu dân cư Hồng Diện xã Hồng Tiến

Quy mô của dự án Khu dân cư Hồng Diện xã Hồng Tiến

Tải bản đầy đủ - 0trang

71

Hiện nay cơng tác bồi thường GPMB đã hồn thành trên phần đất nông

nghiệp, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phổ Yên đã bàn

giao mặt bằng phần đất nông nghiệp cho đơn vị thi công để thực hiện dự án.

Còn phần đất ở của 6 hộ dân thì cả 6 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

b. Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Yờn Bỡnh huyn Ph YờnDựánxâydựngtrờngtrungcấpphậthọcHỡnh 3.2: D ỏn Nỳt giao n Bình huyện Phổ n

Tóm tắt dự án

- Dự án có văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2011 cho phép

khảo sát xây dựng dự án; UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định thu hồi đất

tháng 10 năm 2012.

- Chủ đầu tư: UBND tỉnh Thái Nguyên

- Đơn vị thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và

GPMB: Ban bồi thường và Giải phóng mặt bằng huyện Phổ Yên

- Thời gian thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và GPMB tháng

8/2013.72

- Dự án liên quan đến 03 xã Nam Tiến, Tân Hương, Đồng Tiến; có

112 hộ bị ảnh hưởng.

- Qui trình, trình tự được thực hiện theo các văn bản qui định của Nhà

nước và của tỉnh Thái Nguyên, được niêm yết, thông báo cơng khai, minh

bạch theo qui định.

- Đơn giá để tính bồi thường, hỗ trợ được áp dụng tính theo Quyết định

số 172/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên năm 2010; Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành

quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất, cụ

thể như sau:

+ Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài: 62.500 đ/m2

+ Đơn giá bồi thường hoa màu: 57.000 đ/m2

+ Đơn giá hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 10.000 đ/m2

+ Đơn giá hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 125.000 đ/m2

Tổng cộng cả bồi thường, hỗ trợ đối với xã: 254.500 đ/m2; 01 sào bắc

bộ 360 m2 x 254.500 đ/m2 = 91.620.000 đ/sào.

 Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án

Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2005 của Bộ trưởng Bộ

GTVT về việc đầu tư Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái

Nguyên (Giai đoạn 1);

Quyết định số 2160/QĐ-BGTVT ngày 12/07/2007 của Bộ trưởng Bộ

GTVT về việc điều Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội -Thái

Nguyên (Giai đoạn 1) và số 1424/QĐ - BGTVT ngày 30/06/2011 của Bộ

trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ

3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1);

Văn bản số 421/UBND - SXKD ngày 29/03/2011 của UBND tỉnh Thái

Nguyên về việc đề nghị điều chỉnh phương án kết nối đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và hệ thống giao thông tỉnh Thái Nguyên;73

Tờ trình số 1866/BQLDA2-PID5-KTKH ngày 12/7/2011 của Ban

QLDA2 về việc phê duyệt thiết kế cơ sở (TKCS) nút giao Yên Bình thuộc dự

án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn 1) và văn

bản số 2473/cv-BQLDA2-PID5 ngày 23/9/2011 của Ban QLDA2 về việc giải

trình TKCS nút giao Yên Bình;

Đề nghị của Vụ trưởng vụ Kế hoạch đầu tư tại Báo cáo thẩm định số

592/KHĐT ngày 26/9/2011;

 Quy mô của dự án

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Yên Bình huyện Phổ Yên tỉnh Thái

Nguyên

Bảng 3.8. Qui mơ dự án Nút giao n Bình huyện Phổ n

STT

1

2

3

4

5Diễn giải

Tổng diện tích đất thu hồi

Đất nơng nghiệp:

Đất cơng ích:

Đất ở:

Đất chun dùng:

Tổng diện tích đất bồi thường

Đất nơng nghiệp:

Đất cơng ích:

Đất ở:

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ

Bồi thường về đất

Bồi thường về tài sản

Bồi thường di chuyển mồ mả

Hỗ trợ theo chính sách

Tổng số hộ bồi thường, hỗ trợ

Số hộ đã nhận bồi thường

Số hộ chưa nhận

Số hộ có đất nơng nghiệp giao lâu dài

Số hộ đất cơng ích tạm giao

Số hộ có đất thổ cư phải bố trí TĐC

Thời gian hồn thành GPMBĐơn vịSố lượngm2

m2

m2

m2

m230081,2

25780

4301,2m2

m2

m2

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng25780

4301,2

8.721.034.377

8477730150

236.309.952

6.994.275

-Hộ

Hộ

Hộ

Hộ

Hộ

Năm112

0

0

0

5

Tháng 8/2013Nguồn: Ban bồi thường và GPMB huyện Phổ Yên74

Hiện nay cơng tác bồi thường, GPMB đã hồn thành 100%, Ban Bồi

thường GPMB huyện Phổ Yên đã bàn giao mặt bằng Chủ đầu tư để thi công

thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Dự án nút giao Yên Bình là dự án trọng điểm quốc gia, được bộ Giao

thông vận tải đầu tư trên 302,510 tỷ đồng để xây dựng, nằm trên địa bàn 3 xã:

Tân Hương, Nam Tiến và Đồng Tiến

c. Công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB 02 dự án

1. Đối tượng và điều kiện được bồi thường

Việc xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ được

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

của Chính phủ; Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính Phủ.

Trong bất cứ dự án nào, việc xác định đối tượng, nguồn gốc đất... để

bồi thường, hỗ trợ là vấn đề cực quan trọng, chính nó quyết định khá nhiều

đến tiến độ của dự án. Nhìn chung ở cả 02 dự án việc xác định đối tượng được

bồi thường (đất nông nghiệp giao lâu dài) và đối tượng không được bồi

Đối tượng đủ điều kiện được bồi thường và không được bồi thường của

02 dự án nghiên cứu trên địa bàn thành phố thể hiện qua bảng 3.9.

Bảng 3.9. Xác định đối tượng được bồi thường và không được bồi thường

STT

I

1

2

3

II

1

2

3Loại đất

- Đất nơng nghiệp

- Đất cơng ích

- Đất ở

CộngChia ra

Hộ

Tỷ lệ (%)

Được bồi

Không được

thường

bồi thường

Dự án xây dựng khu dân cư Hồng Diện

84

100

84

06

100

6

90

100

90

Dự án xây dựng nút giao thơng n Bình

- Đất nơng nghiệp

73

100

73

- Đất cơng ích

- Đất ở

39

100

39

Cộng

112

100

112Nguồn: Điều tra từ tác giả0

0

0

0

0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy mô của dự án Khu dân cư Hồng Diện xã Hồng Tiến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×