Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Nhận xét, đánh giá

* Nhận xét, đánh giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.5. Bồi thường, hỗ trợ và GPMB ở một số tỉnh thành trong nước

1.5.1. Thành phố Hà Nội

Trước yêu cầu xây dựng Thủ đô trong thời kỳ CNH - HĐH, khối lượng

các dự án xây dựng đô thị và công nghiệp ngày càng lớn đặt ra cho công tác

GPMB của Thành phố Hà Nội một nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn và

phức tạp. Theo dự kiến năm 2005, Hà Nội có khoảng 600 dự án liên quan đến

cơng tác GPMB, trong đó nhiều dự án có quy mơ chiếm dụng đất lớn như

Quốc lộ 5 kéo dài, đường vành đai 2, khu đô thị Nam Đường Cao tốc, sân vận

động Quốc gia Mỹ Đình...Đến hết tháng 10 năm 2005, trên địa bàn thành phố

đang triển khai khoảng 450 dự án liên quan đến công tác GPMB, với diện tích

đất thu hồi là 3.150 ha liên quan đến 62.894 hộ gia đình, trong đó 408 dự án

đủ điều kiện tổ chức GPMB với 2.196 ha và khoảng 43.696 hộ. Đây thực sự

là khối lượng công việc không nhỏ mà Thành phố Hà Nội đang phải giải

quyết sao cho vừa đảm bảo tiến độ của dự án, các mục tiêu đề ra và ổn định

đời sống nhân dân trong các khu vực phải giải toả di dời. Tuy nhiên để hồn

thành cơng tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội không phải là một việc

dễ dàng. Bởi nhiều khu vực quy hoạch chi tiết đã được công bố, cắm mốc

nhưng việc triển khai dự án kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà

nước. Nhiều quy hoạch đường gắn liền với tuyến phố mới được triển khai

nhưng gặp rất nhiều khó khăn như đường Kim Liên - Ô chợ dừa, đường Láng

Hạ - Thanh Xuân. Nguyên nhân chính là do các khiếu kiện với mục đích tồn

tại nhà cửa tại chỗ để hưởng lợi khi Nhà nước đầu tư mở rộng đường.

Chính sách bồi thường cũng là nguyên nhân gây trở ngại cho công tác

GPMB. Việc chậm điều chỉnh giá các loại đất (Ban hành từ năm 1997) và quy

định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (Ban hành năm 1998) khơng còn phù

hợp với thực tế, phương pháp và cách thức tiến hành xác định giá bồi thường

theo Thơng tư 145/TT của Thủ tướng Chính phủ còn nhiều bất cập, phụ thuộc

vào thực tế của thị trường dẫn đến phải thay đổi giá bồi thường nhiều lần trong

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/thời gian ngắn như dự án nút Ngã Tư Sở gây chậm trễ khi triển khai dự án và

tâm lý chần chừ, yêu sách để đợi điều chỉnh giá của những người bị di dời.

Năm 2005 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã triển khai khoảng 450 dự

án liên quan đến cơng tác GPMB với diện tích thu hồi là 3.150 ha, liên quan

đến 62.894 hộ gia đình, trong đó có 408 dự án đủ điều kiện tổ chức GPMB

với khoảng 2.196 ha đất, đã có 125 dự án với 565 ha đất bàn giao được mặt

bằng để thi công, số tiền bồi thường hỗ trợ đã chi trả là 925 tỷ đồng cho

16.953 hộ và bố trí TĐC cho khoảng 1.606 hộ.

Năm 2006 Thành phố còn phải thực hiện bàn giao 95 dự án với diện

tích 454 ha, số tiền chi trả là 709,6 tỷ đồng, liên quan đến 1.096 hộ dân và

phải bố trí TĐC cho 956 hộ.

Cơng tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã

hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được thực hiện với nỗ lực cao hơn

và giải pháp mới với phương châm quyết liệt hơn. Nhờ vậy cơng tác

GPMB đã góp phần quan trọng vào q trình CNH-HĐH Thủ đô Hà Nội,

nâng cao văn minh đô thị [31].

1.5.2. Thành phố Hải Phòng

Tại Hải Phòng, cùng với sự phát triển của đất nước, các dự án đầu tư có

sử dụng đất tại thời điểm này bắt đầu gia tăng. Trong quá trình thực hiện,

UBND Thành phố và các ngành chức năng vừa làm vừa nghiên cứu để hoàn

thiện chính sách trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi

đất, tuân thủ các chính sách của Nhà nước và quy định của pháp luật. Trong

thời gian qua, công tác bồi thường GPMB đã được các ngành, các cấp thực

hiện tuy còn nhiều vướng mắc, song phần nào cũng giải quyết được vấn đề

bàn giao mặt bằng cho các dự án. Trong thời gian từ 15/11/2002 đến

21/8/2004, ngành địa chính đã cùng với các ngành có liên quan tổ chức kiểm

kê, lập phương án bồi thường cho 125 dự án trong đó đã chi trả xong tiền bồi

thường cho 90 dự án với diện tích đất 855 ha, kinh phí bồi thường 200,06 tỷSố hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/đồng, hoàn thành phương án bồi thường trình UBND thành phố phê duyệt cho

dự án với diện tích 200,10 ha, giá trị bồi thường 85 tỷ đồng

1.5.3. Tỉnh Bắc Giang

Trong những năm qua, ngồi những chính sách quy định chung của Luật,

các Nghị định, Thông tư về chính sách thu hồi đất, bồi thường, GPMB thì Bắc

Giang có những quy định cụ thể cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa

phương như hiện nay đang áp dụng là: Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày

25/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn

tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 04/2008/QĐ - UBND ngày 18/01/2008 của

UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND

ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định trình tự,

thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn

tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội

đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang và Quyết định số97/2008/QĐ-UBND ngày

29/8/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quy định thu, quản lý và sử dụng

quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân bị

thu hồi đất từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên.

Qua đó, trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều dự

án thu hồi đất lớn được thực hiện như: Khu cơng nghiệp Đình Trám diện tích

98,1ha; Khu cơng nghiệp Quang Châu diện tích 426 ha; Cụm cơng nghiệp

Đồng Vàng diện tích 38 ha; Khu cơng nghiệp Song Khê - Nội Hồng diện

tích 180 ha; Khu cơng nghiệp Việt Hàn diện tích 101,5 ha; Khu cơng nghiệp

Vân Trung diện tích 433,3 ha; Ngồi ra mỗi năm thực hiện thu hồi đất để xây

dựng các cụm công nghiệp tại 10/10 huyện, thị với tổng diện tích 20 ha, khu

dân cư diện tích 84 ha.

Về cơ bản thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho các hộ

nông dân được thuận lợi. Chỉ có một số nơi các hộ nơng dân chưa nhất trí với

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/mức giá bồi thường, song được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận

dụng tháo gỡ khó khăn nên đã giải quyết xong.Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Các câu hỏi nghiên cứu liên quan đến đề tài

- Thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án

đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phổ Yên?

- Tác động của việc bồi thường, GPMB đến cuộc sống của các hộ dân

bị thu hồi đất như thế nào?

- Giải pháp để hồn thiện cơng tác GPMB khi Nhà nước thu hồi được

thực thi nhanh?

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

* Chọn xã nghiên cứu: Căn cứ vào địa bàn nghiên cứu, chúng tôi lựa

chọn 02 xã là xã điểm về xây dựng nông thôn mới và cũng là đại diện cho 2

khu vực bị thu hồi nhiều đất là xã Hồng Tiến đại diện cho khu vực phát triển

khu đô thị mới, các trường đào tạo; xã Nam Tiến đại diện cho khu vực phát

triển khu cụm công nghiệp và có tuyến giao thơng đường bộ là đường Quốc

lộ 3 và đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chạy qua.

* Chọn hộ nghiên cứu: Căn cứ tài liệu đã công bố của Chi cục Thống

kê, các số liệu của các cơ quan liên quan và 02 xã Hồng Tiến và Nam Tiến,

có diện tích đất thu hồi lớn, để biết được tình hình thu hồi đất, hoạt động

sản xuất và kết quả sản xuất kinh doanh của hộ nông dân từ đó lập danh

sách đi điều tra.

Sau khi chọn số lượng mẫu từ các thơn, xóm tác giả dựa vào danh sách

hộ của từng thơn, xóm đã được phân loại theo mức sống giàu, khá, trung bình,

nghèo để chọn mẫu điều tra theo cách chọn mẫu ngẫu nhiên.

* Xây dựng phiếu điều tra: Phiếu điều tra được xây dựng bao gồm các

thơng tin về chủ hộ, tình hình sản xuất kinh doanh của hộ, các yếu tố sản xuất

có trong hộ nhân dân, diện tích đất của hộ, tổng diện tích đất của hộ, diện tích

đất thổ cư, đất nông nghiệp bị thu hồi, tiền bồi thường, hỗ trợ, tình hình sử

Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/dụng tiền bồi thường, hỗ trợ, số khẩu, số lao động, tình hình sử dụng lao động

và một số các câu hỏi mở về nhận thức, quan điểm, kiến nghị của hộ nơng dân

về chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2.2.2. Phương pháp thu nhập số liệu

2.2.2.1. Số liệu thứ cấp

Nguồn số liệu đã công bố chủ yếu lấy ở các tổng hợp, báo cáo, sổ sách

theo dõi có liên quan tới cơng tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB, thu

ngân sách, hộ dân bị thu hồi đất, việc làm và thu nhập của hộ dân, những cơ

sở thực tiễn đã đạt được khi thu hồi đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu

dân cư, cơ sở hạ tầng... trong thành phố và trong tỉnh, tình hình kinh tế, xã hội

từ các cơ quan như: Sở Tài ngun và Mơi trường, phòng Tài ngun - Mơi

trường, Chi cục thuế, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Thống kê. Những

định hướng và giải pháp cơ bản, những kinh nghiệm cần tiếp thu và nhiều

thông tin cần thiết về công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB.

Thu thập từ cơ quan nhà nước về chủ trương chính sách bao gồm Luật,

Nghị định của Chính phủ, các Nghị quyết Trung ương, Quyết định của Thủ

tướng Chính phủ, Thơng tư của các bộ có liên quan nhằm thơng suốt đường

lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái

định cư.

Thu nhập từ những sách lý luận, các cơng trình nghiên cứu đã được

công bố, các báo cáo, các tổng kết, hội thảo để có được số liệu về dân số, lao

động, đất đai, tình hình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư

của dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

2.2.2.2. Số liệu sơ cấp

Số liệu mới được thu thập bằng những phương pháp:

* Điều tra phỏng vấn:

- Điều tra theo mẫu phiếu: Tiến hành xây dựng phiếu điều tra thu thập

thơng tin bao gồm các nhóm đối tượng sau:

- Điều tra 120 người dân nằm trong 02 dự án giải phóng mặt bằng.

- Phỏng vấn bán cấu trúc: Phát phiếu phỏng vấn bán cấu trúc 20 thành

Số hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrctnu.edu.vn/viên thuộc Hội đồng bồi thường, GPMB và TĐC của 02 dự án nghiên cứu.Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/* Đánh giá có sự tham gia (Pariciptory Rapid Appraisals - PRA)

Là phương pháp thu thập thông tin thơng qua thảo luận nhóm các hộ

thuộc các dự án GPMB, thảo luận nhóm trong bộ cơng cụ PRA để xác định

mức đánh giá của cộng đồng dân cư thuộc các dự án về cơng tác GPMB.

Trong thảo luận nhóm có sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương nơi

dự án tiến hành GPMB nhằm thu thập những ý kiến phản hồi của cả người

dân và các cấp lãnh đạo được thể hiện tại biểu 3.3.

Bảng 2.1. Điều tra thu thập số liệu

Nơi điều traSố liệu thu thậpMục đích sử dụng1. Thu thập từ huyện Phổ Yên (thành viên Hội đồng bồi thường)Phòng Thống kêChi cục thuế, Phòng

Tài chính - Kế

hoạchPhòng Kinh

tế - Hạ tầngPhòng

Tài ngun và Mơi

trườngThơng tin tình hình kinh - Nắm rõ tình hình kinh tế - xã hội,

tế, xã hội; Số hộ, khẩu, phát triển của nền kinh tế.

lao động; Giá trị sản xuất - Nắm tình hình thu nhập, giá trị sản

xuất, lao động, nhân khẩu để phục

vụ cho việc nghiên cứu.

Số liệu về thu tiền sử

dụng đất để xây dựng cơ

sở hạ tầng; Bồi thường, hỗ

trợ, GPMB; về tình hình

phát triển kinh tế- Nắm được số liệu số tiền sử

dụng đất thu cho ngân sách để xây

dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời

sống, sản xuất.

- Nắm được kinh phí bồi thường, hỗ

trợ, GPMB cho hộ dân.Bản đồ quy hoạch cụm Nắm được các vị trí quy hoạch cụm

cơng nghiệp, khu dân cư công nghiệp, khu dân cư đô thị của

đô thị...

thành phố, đường giao thơng..

Số liệu về diện tích đất

đai, diện tích đất bị thu

hồi, số hộ bị thu hồi đất;

Cơng tác GPMB; Bản đồ

quy hoạch các dự án; Tình

hình ơ nhiễm mơi trường- Phân tích đánh giá q trình thu

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB

- Tìm ra những thuận lợi và khó

khăn trong cơng tác GPMB, từ đó

đưa ra những giải pháp cho phù hợp

với thực tế.

- Nắm được các vị trí quy hoạch

khu các dự án, diện tích thu hồi.

- Nắm được số hộ bị thu hồi đất.

- Tình hình ơ nhiễm mơi trường tác

động đến hộ nơng dân.Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/2. Thu thập từ xã (thành viên Hội đồng bồi thường)

- Nắm bắt được tình hình thu hồi đất

nơng nghiệp tại xã, thị trấn để xác

định hướng điều tra.

Số liệu về tình hình thu

UBND xã- Nắm số liệu về tình hình tệ nạn xã

hội.hồi đất, số hộ bị thu hồi - Tìm hiểu các chính sách hỗ trợ

đất, tình hình tệ nạn xã người lao động khi hộ bị thu hồi đất.

hội, tình hình lao động, - Các chính sách khuyến khích phát

triển kinh tế hộ tại địa phương.

việc làm

- Nắm bắt tình hình sản xuất chung

của xã để xác định và kết hợp với

tình trạng đất bị thu hồi tiến hànhphân hộ điều tra.

3. Cấp từ thơn, xóm (thành viên Hội đồng bồi thường)

- Tìm hiểu tình hình sản xuất và đất

bị thu hồi của hộ dân để phân theo

tình trạng mất đất và mức sống giàu,

Trưởng xómThơng tin về hộ dânkhá, trung bình, nghèo để lập danh

sách hộ điều tra.

- Nắm rõ tình hình cơ bản của hộ

như tên chủ hộ, địa chỉ của hộ cần

điều tra, số nhân khẩu của hộ...4. Hộ dân

Nguồn số liệu này Bao gồm các thông tin về

được thu thập từ quá chủ hộ: Thông tin cơ bản

trình điều tra trực như nhân khẩu, lao động,

tiếp của tác giả tới thu nhập, vốn, đất đai, Phục vụ cho q trình phân tích, so

các hộ dân có đất bị diện tích đất nơng nghiệp sánh, nghiên cứu đề tài.

thu hồibị thu hồi, tiền bồi thường,

hỗ trợ GPMB, sử dụng

tiền bồi thường, hỗ trợ

GPMB, tình hình sản xuất,

chỉ tiêu của hộ.Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin

Dùng phần mềm Exell để tổng hợp số liệu thu thập được, phân tích và

xử lý số liệu điều tra.

2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu

- Quá trình phân tích số liệu tác giả dùng phương pháp phân tích

thống kê kinh tế (phương pháp mơ tả, phương pháp so sánh có tính đến lợi

ích xã

hội của người bị thu hồi đất khi GPMB, sự hưởng lợi và lợi ích chi trả khi

đến khu ở mới hay khu sản xuất, kinh doanh khác

- Phương pháp thống kê mô tả: Được sử dụng để phân tích đánh giá

các kết quả nghiên cứu.

- Phương pháp dự báo trên cơ sở hiện trạng thu hồi đất, bồi thường,

hỗ trợ GPMB để đưa ra những giải pháp cụ thể để công tác bồi thường,

GPMB đạt kết quả tốt.

- Phương pháp đối chiếu giữa thực hiện với các chính sách, quy định.

- Phương pháp chuyên khảo: Thực hiện trên các cơ sở đặc biệt (diện

tích thu hồi đất nơng nghiệp lớn) hay các hộ đặc biệt (khơng nhất trí với

việc thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ...).

- Phương pháp chuyên gia: Phỏng vấn chuyên gia có kinh nghiệm, am

hiểu về lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB.

2.2.5. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng

2.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu bồi thường, hỗ trợ về đấtSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrctnu.edu.vn/i) Số hộ đủ điều kiện được bồi thường (hộ)

Điều kiện bồi thường được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2,

3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

và các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của

Chính phủ, Điều 3 Thơng tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ

Tài ngun và Mơi trường.Số hóa bởi Trung tâm Học liệutnu.edu.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Nhận xét, đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×