Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công cụ, biện pháp thực hiện.

Công cụ, biện pháp thực hiện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

và vừa nói trên (70% số thuế còn lại sau khi giảm) và của các doanh nghiệp có

hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày,

linh kiện điện tử.

 Tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hố thực xuất khẩu

trong trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh tốn qua ngân hàng và

hồn tiếp 10% khi có chứng từ thanh tốn. Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục

hoàn thuế bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng.

Chính sách giãn giảm thuế này đã tập trung vào đối tượng doanh nghiệp vừa và

nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp các ngành sử dụng nhiều lao động và các ngành hàng

xuất khẩu, chính sách hướng vào mục tiêu gia tăng xuất khẩu trong nghị quyết 30.

Bên cạnh việc thực hiện giãn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, các chính sách

thuế khác cũng đồng thời được điều chỉnh tạo đầu vào thuận lợi hơn cho doanh

nghiệp trong nước như hạn chế xuất khẩu tài nguyên, giảm thuế nhập khẩu với

nhiều mặt hàng là nguyên liệu đầu vào, tăng thời gian ân hạn nộp thuế đối với các

doanh nghiệp nhập khẩu đầu vào sản xuất, song song với đó là việc điều chỉnh thuế

trong khuôn khổ gia nhập WTO thận trọng nhằm bảo vệ thị trường cho các doanh

nghiệp trong nước. Về phía tiêu dùng, chính phủ cũng thực hiện chính sách thuế thu

nhập cá nhân theo hướng hỗ trợ khó khăn cho một số đối tượng nộp thuế, thực hiện

giãn nộp thuế thu nhập cá nhân nhằm gia tăng thu nhập khả dụng cho người dân ở

thời điểm kinh tế khó khăn để có thể thúc đẩy tiêu dùng, đẩy mạnh đầu ra cho sản

xuất.

2.1.2. Chính sách đầu tư cơng

Thứ nhất, Bộ kế hoạch và Đầu tưu chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ

quan lien quan rà sốt lại tồn bộ các văn bản pháp luật hiện hành về đầu tư , xây

dựng để sửa đổi ngay những bất cập làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư;

khẩn trương xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư xây dựng để trình

Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Đối với các cơng trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước, cho phép tiếp tục

giải ngân số vốn còn lại của năm 2008 đến hết tháng 6/2009. Đối với cơng trình, dự

án quan trọng, cấp bách nhưng chưa bố trí được nguồn vốn , các bộ ngành và địa

phương cần chỉ đạo các chủ đầu tư nhanh chóng hồn thành các thủ tục đầu tư và

chủ động làm việc với các bộ ngành lien quan để xử lý nguồn vốn, kể cả tạm ứng

ngân sách nhà nước để thực hiện.

Tạm thu hồi các khoản vốn ngân sách nhà nước đã ứng trước năm 2009, trừ các

khoản đã tạm ứng năm 2009 để hoàn thành trong năm 2008.

44Cho phép điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư đối với các dự án đã có trong danh

mục được Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao đối với các dự

án, cơng trình sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ. Đồng thời, cho phéo tiếp tục giải

ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn lại cảu năm 2008 trong năm 2009. Tạm

ứng từ nguồn trái phiếu Chính phủ khoảng 1500 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng. nâng

cấp hệ thống thủy lơi,…

Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì ban hành các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thu

hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn FDI và ODA. Giao Bộ Kế hoạch

và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc

hội trong tháng 12/2008 cho phép cấp quyết định đầu tư được chỉ định thầu các dự

án có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng/ dự án tại các địa bàn miền núi, vùng sâu,

vùng xa, đồng thời chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Tạo điều kiện tối đa về đất đai, nguồn vốn, lãi suất,…cho các doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án, cơng trình có quy mơ lớn.

Đồng thời các tập đồn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước chủ động tham gia các dự

án, cơng trình quan trọng như cơ sở y tế, cảng biển, trường học,..để góp phần đẩy

nhanh tiến độ và kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội của đất nước.

Trong tháng 12/2008, Bộ Xây dựng trình Chính phủ Đề án xây dựng quỹ nhà ở

xã hội giai đoạn 2009-2015; Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình chính phủ ban hành cơ

chế phù hợp để đảm bảo khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cơng nhân tại các khu

cơng nghiệp.

2.2.Chính sách tiền tệ2.2.1. Hỗ trợ lãi suất

Có thể kể đến đầu tiên là gói hỗ trợ lãi suất thơng qua việc kết hợp cơng cụ tài

chính – tiền tệ chưa từng có tiền lệ ở các nước khác trên thế giới. Với nhiều gói hỗ

trợ lãi suất khác nhau, chính sách này hướng rộng khắp tới nhiều đối tượng nhằm

mục đích thúc đẩy sản xuất kinh doanh thơng qua việc giảm chi phí vốn cho doanh

nghiệp như đã nêu trên. Trong nhóm hỗ trợ lãi suất này có ba chính sách được đưa

ra: đó là hỗ trợ cho các khoản vay vốn lưu động trong ngắn hạn, hỗ trợ vay vốn

trung và dài hạn, và hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay mua máy móc thiết bị (tối đa

là 24 tháng), vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu

vực nông thôn.

Với các khoản vay ngắn hạn : Hỗ trợ lãi suất với mức 4% trong tối đa là 8 tháng

cho các khoản vay vốn lưu động của các doanh nghiệp không phân biệt thành phần

kinh tế với thời gian hỗ trợ trước 31/12/2009. Loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là

45các khoản tín dụng có thời hạn cho vay trong 12 tháng bằng đồng Việt Nam theo

các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01

tháng 02 đến 31 tháng 12 năm 2009, trong chính sách hỗ trợ này cũng cho thấy định

hướng hỗ trợ cho khu vực sản xuất kinh doanh khi nêu cụ thể một số ngành dịch vụ

như tài chính và các ngành cơng nghiệp khai thác khơng phải là đối tượng của gói

hỗ trợ lãi suất.

Với các khoản vay trung và dài hạn cũng nhận được mức hỗ trợ lãi suất 4% để

đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh với thời hạn hỗ trợ không quá 24 tháng và

trước 31/12/2011. Như vậy so với chính sách hỗ trợ cho vay ngắn hạn, chính sách

này không giới hạn về đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất, đồng thời cũng kéo dài

thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Chính sách hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục

vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn : áp dụng

đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết, giải ngân trong khoảng

thời gian từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31/12/2009 cho các khoản vay mua máy

móc, thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và các khoản vay mua vật liệu

xây dựng ở khu vực nông thôn với mức tiền vay tối đa là 100% giá trị hàng hóa

(nhưng khơng q 5 triệu/chiếc đối với vay mua máy vi tính theo vay mua máy

móc, khơng quá 07 triệu đồng/ha đối với vay mua vật tư nông nghiệp và không quá

50 triệu đồng đối với vay mua vật liệu xây dựng các 28 loại để làm nhà ở khu vực

nơng thơn). Theo đó, thực hiện hỗ trợ 100% cho các khoản vay mua máy móc , hỗ

trợ 4% lãi suất vay cho các khoản vay mua thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông

nghiệptrong thời gian tối đa là 24 tháng, và hỗ trợ 4% cho các khoản vay mua vật

liệu xây dựng ở khu vực nông thôn trong thời gian tối đa là 12 tháng.

Ngoài ra, cơ chế hỗ trợ lãi suất cũng được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân

vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

(văn bản số 670/TTg-KTTH ngày 05/5/2009); vay vốn của hộ nghèo và các đối

tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (Quyết định số 579/QĐ-TTg

ngày 06/5/2009). Theo quyết định 579 QĐ-TTg ban hành ngày 6/5/2009 về việc hỗ

trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác

tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chính phủ sẽ hỗ trợ lãi suất tiền vay là 4%/năm

đối với số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế thuộc các chương trình có lãi suất

đang thực hiện lớn hơn 4%/năm và hỗ trợ toàn bộ lãi suất tiền vay đối với các

khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc các chương trình có lãi suất đang

thực hiện nhỏ hơn hoặc bằng 4%/năm (lãi suất vay sẽ bằng 0%/năm).46Với các khoản bù lãi suất trên, đến kỳ thu lãi, ngân hàng giả trừ 4%sau đó ngân

hàng Nhà nước sẽ hồn lại số tiền này cho ngân hàng. Khơng được từ chối hỗ trợ lãi

suất đối với đối tượng được hỗ trợ. Các ngân hàng thực hiện bù lãi suất gồm: ngân

hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh

ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngồi và

quỹ tín dụng trung ương.

Trần lãi cho vay còn 10,5%/ năm, giảm 50% so với trần lãi suất cách đây hơn

sáu tháng.

Ngân hàng áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận đối với vay tiêu dùng. Lãi suất

vay tiêu dùng không bị khống chế bởi lãi suất cho vay.

Thực hiện bảo lãnh tín dụng: Từ 10/2 ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện bảo

lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn. Doanh nghiệp được bảo lãnh có vốn tối đa 20

tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động.

2.2.2. Chính sách tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh linh hoạt mức tỷ giá mua vào và bán ra. Khi

thị trường ngoại hối dư cầu, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời bán ngoại tệ can thiệp,

hạ nhiệt thị trường. Trong thời điểm thị trường dư cung, Ngân hàng Nhà nước mua

ngoại tệ ở mức hợp lý, đảm bảo tỷ giá không giảm sâu, nhằm thực hiện mục tiêu

kiềm chế nhập siêu.

Ngân hàng Nhà nước luôn theo dõi, bám sát thị trường ngoại hối đồng thời giám

sát, cập nhật thơng tin cũng như đánh giá các dòng vốn ra và vốn vào để có thể đưa

ra những chính sách tỷ giá thích hợp, kịp thời. Cụ thể: Điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 2% để phản ánh sát hơn cung

cầu thị trường. Mở rộng biên độ tỷ giá giao dịch USD/VND từ mứclên mứcsovới tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố. Tăng mạnh lãi suất tập trung nguồn tiền đồng vào hệ thống ngân hàng, kiềm

chế lạm phát và giảm áp lực lên tỷ giá. Công bố mức dự trữ ngoại hối nhà nước, tạo long tin thị trường.

 Yêu cầu các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối nghiêm túc chấp

hành biên độ tỷ giá giữa USD và VND, thực hiện liêm yết và giao dịch theo

đúng quy định.47 Tăng cường bán ngoại tệ cho các Ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu

của nền kinh tế, đáp ứng tối đa các nhu cầu thiết yếu như nhập xăng dầu, thuốc

chữa bệnh,… các nhu cầu hợp lệ cảu cá nhân và hỗ trợ trạng thái cho các Ngân

hàng thương mại. Yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm sốt chặt chẽ hoạt động của các đại lý, đảm

bảo thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Từ ngày 7/11/2008, biên độ tỷ giá giao dịch USD/VND mở rộng từlênso với tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cơng bố.

2.3.Nhóm cơng cụ biện pháp khácKích cầu đầu tư nước ngồi

Chính phủ đã đề ra 6 nhóm giải pháp cấp bách, chủ yếu để tăng cường thu

hút, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngồi:

Thứ nhất là nhóm giải pháp liên quan tới chính sách thu hút đầu tư. Chính

phủ chỉ đạo tiếp tục rà sốt, sửa đổi, bổ sung chính sách về đầu tư, kinh doanh, ban

hành các chính sách đầu tư vào một số lĩnh vực, thực hiện các biện pháp thúc đẩy

giải ngân…

Thứ hai về quy hoạch. Theo đó công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê

duyệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, quán triệt và thực

hiện thống nhất quy định của Luật đầu tư công trong công tác quy hoạch ….Báo cáo

rà soát quy hoạch trong quý IV/2009.

Thứ ba, là nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng, bao gồm tổng rà sốt, điều

chỉnh, phê duyệt và cơng bố các quy hoạch về kết cấu hạ tầng đến năm 2020, huy

động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường năng lực

cạnh tranh…

Thứ tư, trong nhóm giải pháp về nguồn nhân lực, Chính phủ u cầu hồn

thiện các văn bản pháp lý về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, tạo

điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngồi đào tạo lao động ở các trình độ,

nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu lao động theo tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

nâng cao trình độ lao động đặc biệt với nông dân bị thu hồi đất sản xuất để giao cho

dự án.48Thứ năm là nhóm giải pháp về công tác phối hợp trong quản lý nhà nước

với hoạt động ĐTNN. Theo đó, Trung ương và địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ

trong việc cấp phép và quản lý các dự án ĐTNN. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ

quản lý ĐTNN, tiến hành tổng kết, đánh giá việc phân cấp trong quản lý nhà nước

về ĐTNN.

Thứ sáu, là nhóm giải pháp về xúc tiến đầu tư, gồm nghiên cứu đề xuất

chính sách vận động, thu hút đầu tư với những tập đoàn đa quốc gia cũng như có

chính sách riêng đối với từng tập đồn và đối tượng kinh tế trọng điểm , hồn thành

thơng tin chi tiết về dự án đối với danh mục đầu tư quốc gia kêu gọi đâu tư nước

ngoài giai đoạn 2006-2010, tổ chức khảo sát, xây dựng mơ hình cơ quan xúc tiến

đầu tư ở trung ương và địa phương,

Bên cạnh đó chính phủ cũng đề ra một số giải pháp khác như: đẩy mạnh cải cách

thủ tục hành chính, phòng chơng tham nhũng tiêu cực, …

3. Tình hình thực hiện

Theo NHNN, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến 24/12/2009 là 412.179,83 tỷ

đồng. Chi tiết về tình dư nợ cho vay HTLS phân chia theo đối tượng như sau: Dư

nợ theo nhóm tổ chức tín dụng: Nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân

Trung ương là 274.883,94 tỷ đồng; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là

108.085,31 tỷ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 20.747,34 tỷ đồng; cơng ty tài chính là

8.463,24 tỷ đồng, giảm 99,62 tỷ đồng (tương đương giảm 1,16%). Dư nợ phân theo

đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp nhà nước 59.379,70 tỷ đồng; doanh

nghiệp ngồi nhà nước (cơng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh

nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi …) 287.971,90 tỷ đồng; hộ

sản xuất là 64.828,23 tỷ đồng. Theo báo cáo cuối năm 2009 của Bộ Tài chính, ước

cả năm, tổng số thuế miễn, giản, giảm khoảng 20 tỷ đồng. Đồng thời, đã tiếp tục rà

soát để bãi bỏ khoảng 140 tỷ đồng các khoản phí và lệ phí khác. Trong năm 2009,

chính phủ đã tăng vốn đầu tư cơng để kích cầu nền kinh tế. Cụ thể, ứng trước

31.393 tỷ đồng vốn ngân sách cho các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương, ước

cả năm 2009 giải ngân được khoảng 80-85% vốn ứng trước.

4. Tác động cuả gói kích cầu

4.1.Tác động tích cực4.1.1. Tới nền kinh tế chung

* Tăng trưởng kinh tế49Trong bối cảnh suy giảm kinh tế, Chính phủ đã thực hiện các giải pháp kích cầu

đầu tư, tăng cường huy động các nguồn vốn, bao gồm việc ứng trước kế hoạch đầu

tư ngân sách nhà nước (NSNN) của các năm sau, bổ sung thêm nguồn vốn trái

phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, tín dụng đào tạo lại cho

người lao động bị mất việc làm… Ảnh hưởng kích cầu của chính phủ thể hiện rõ

khi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước đã tăng gấp rưỡi so với năm

2008 (tăng trên 50 nghìn tỷ đồng). Cuối năm 2008 vốn đầu tư trên GDP vào khu

vực Nhà nước vào khoảng 11,8% và tăng vọt lên 18,4% vào quý I năm 2009, trong

khi khu vực tư nhân và khu vực FDI giảm mạnh. Sau đó, vốn đầu tư xã hội trên

GDP của hai khu vực này đã tăng trở lại do các DN nhận được tiền vay vốn ưu đãi

đầu tư vào sản xuất. Tăng vốn đầu tư trong bối cảnh khó khăn kinh tế tồn cầu là

một điểm sáng của kinh tế Việt Nam năm 2009 để vượt qua tình trạng suy giảm

kinh tế.

Bảng2.1: Đầu tư xã hội trên GDP, 2005-2009(%)

Tổng

Khu vực nhà nước2005

40,92006 200720082009

Qúy 1Qúy 2Qúy 3Qúy 441,546,541,537,444,141,842,6Khu vực ngoài nhà 19,3

nước1917,311,818,419,315,114,9Khu vực tư nhân15,515,817,916,512,715,016,416,9Khu vực FDI6,16,711,313,06,29,710,311,0( Nguồn: Tổng cục thống kê)

Mặc dù khủng hoảng kinh tế tồn cầu, q trình suy giảm kinh tế của Việt Nam

đã không kéo dài và sự phục hồi tốc độ tăng trưởng đến nhanh. Tốc độ tăng trưởng

này chủ yếu dựa vào tăng trưởng đầu tư, đặc biệt là đầu tư khu vực nhà nước. Hình

cho thấy nền kinh tế chạm đáy suy giảm tăng trưởng trong quý I/2009 là 3,14% sau

đó liên tục cải thiên tốc độ ở các quý sau. Tốc độ tăng GDP quý II đạt 4,5%, quý III

đạt 6,04% và quý IV năm 2009 đạt 6,9%.

Hình 2.1: Tăng trưởng GDP theo quý của Việt Nam (%) (so với cùng kỳ năm

trước)50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công cụ, biện pháp thực hiện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×