Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải thích một số chức năng của các hàm chính trong chương trình:

Giải thích một số chức năng của các hàm chính trong chương trình:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Get or set đăt ngưỡng khoảng cách riêngLấy hình ảnh trung bìnhNhận các đặc điểm riêng của từng hình ảnhTạo một trình nhận dạng đối tượng bằng cách sử dụng dữ liệu tranning cụ thể và các

tham số, nó sẽ luôn trả về đối tượng giống nhất, gần nhất13Sắp xếp các hình ảnh riêng cho hình ảnh training cụ thể.Phân tách hình ảnh thành các đặc điểm riêng, sử dụng các vecto riêng cụ thể.14Cho giá trị riêng, tái tạo lại ảnh chiếu.Lấy khoảng cách đặc trưng.Kiểm tra, tìm trong cơ sở dử liệu đối tượng gần nhất.15Cố gắng nhận ra hình ảnh và trả lại dãn nhãn của nó

3.SOURCE CODE:164.Demo sản phẩm:---HẾT---17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải thích một số chức năng của các hàm chính trong chương trình:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×