Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Bài 6: Sử dụng tham số cấu hình Project Deployment Model trên SSIS.

-Bài 6: Sử dụng tham số cấu hình Project Deployment Model trên SSIS.

Tải bản đầy đủ - 0trang

62Bước 6.3: Chạy thử bài 6 và kết quả.Bước 6.4: Deploying bài 6 và kết quả.636465Chương 5: các bài tập về Basic Data Mining Tutorial

Bài 1: Chuẩn bị cơ sở dữ liệu Analysis Services

- Tạo 1 project Analysis Services- Tạo Data Source66- Tạo Data Source View67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Bài 6: Sử dụng tham số cấu hình Project Deployment Model trên SSIS.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×