Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Bài 4: Thêm Eror Flow Redirection với SSIS.

-Bài 4: Thêm Eror Flow Redirection với SSIS.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 4.3: Thêm Error Flow Redirection.55Bước 4.4: Thêm Flat File Destination.56Bước 4.5: Chạy thử bài 4 và kết quả.57-Bài 5: Thêm gói SSIS và cấu hình cho Package Deployment Model.

Bước 5.1: Sao chép các gói của bài 4.Bước 5.2: Cho phép và cấu hình Package Configurations.5859Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Bài 4: Thêm Eror Flow Redirection với SSIS.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×