Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Bài 3: Thêm Logging Với SSIS.

-Bài 3: Thêm Logging Với SSIS.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 3.2: Các bước thêm và cấu hình Logging.52Bước 3.3: Chạy thử bài 3 và kết quả.53-Bài 4: Thêm Eror Flow Redirection với SSIS.

Bước 4.1: Sao chép các gói trong bài 3.Bài 4.2 Tải, tạo các Corrupted File và chỉnh sửa.54Bước 4.3: Thêm Error Flow Redirection.55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Bài 3: Thêm Logging Với SSIS.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×