Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Bài 2: Xác định và triển khai Cube

-Bài 2: Xác định và triển khai Cube

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 2.2: Xác định các khối lập phươngBước 2.3: Thêm thuộc tính vào các tài nguyên15Bước 2.4 : Xem lại các thuộc tính Cube và Dimension

16Bước 2.5: Triển khai dự án dịch vụ phân tích17Bước 2.6: Duyệt qua Cube-Bài 3: Các phương pháp sửa đổi, thuộc tính và phân cấpBước 3.1: Các phương pháp sửa đổi18Bước 3.2: Sửa đổi tài nguyên19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Bài 2: Xác định và triển khai Cube

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×