Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 6.4: Deploying bài 6 và kết quả.

Bước 6.4: Deploying bài 6 và kết quả.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 5: Các bài tập về Basic Data Mining Tutorial

Bài 1: Chuẩn bị cơ sở dữ liệu Analysis Services

Tạo một dự án dịch vụ phân tích-File -> New -> Project

Trong ngăn Templates, chọn Analysis Services Multidimensional and Data

Mining Project.

Trong ô Name, điền tên là BasicDataMining và chọn OKTạo một Data source và Data source view

-Trong Solution Explorer , nhấn chuột phải vào thư mục Data Sources và

chọn New Data Source .

Trong hộp Server name , hãy nhập hoặc chọn tên của máy chủ mà bạn đã cài

đặt AdventureWorksDW2012

Trong Log onto the server group, chọn Use Windows Authentication.

Trong Solution Explorer , nhấn chuột phải vào Data Source Views và

chọn New Data Source View .

Trên trang Select Tables and Views , hãy chọn các đối tượng sau, sau đó bấm

vào mũi tên phải để đưa chúng vào chế độ xem nguồn dữ liệu mới:

o ProspectiveBuyer (dbo) - bảng người mua xe đạp tiềm năng

o vTargetMail (dbo) - chế độ xem dữ liệu lịch sử về người mua xe đạp

trước đâyBài 2: Xây dụng cấu trúc Targeted Mailing

Tạo một Targeted Mailing Mining Model Structure, chỉ định loại dữ liệu

và loại nội dung

-Trong Solution Explorer, nhấn chuột phải vào Mining Structures và chọn New

Mining Structure để bắt đầu Trình hướng dẫn khai phá dữ liệu.Chỉ định một tập dữ liệu thử nghiệm cho cấu trúc

-Trên trang Create Testing Set , cho Percentage of data for testing, giá trị mặc

định 30.-cho Maximum number of cases in testing data set, điền là 1000.

Chọn Next.Bài 3: Thêm và xử lý mơ hình

Thêm mơ hình mới vào Targeted Mailing Structure

-Chuyển sang tab Mining Models khai phá trong Nhà thiết kế khai phá dữ liệu

trong Công cụ dữ liệu SQL Server (SSDT).-Nhấn chuột phải vào cột Structure và chọn New Mining Model .

Trong hộp thoại New Mining Model, trong Model name, gõ TM_Clustering .

Trong Algorithm name, chọn Microsoft Clustering .

Nhấp vào OK .

Làm tương tự với TM_NaiveBayesMơ hình xử lý trong cấu trúc Targeted Mailing

-Trong menu Mining Model , chọn Process Mining Structure và All Models .

Bấm Run trong hộp thoại Processing Mining Structure - Targeted MailingBài 4: Khám phá mơ hình Targeted Mailing

Khám phá mơ hình cây quyết định

-Chọn tab Mining Model Viewer trong Data Mining Designer.-Nhấp chuột phải vào một nút và chọn Drill Through then Model Columns

Only .-Nhấp chuột phải vào một nút và chọn Drill Through then Column and Structure

Columns .Khám phá mơ hình ClusteringKhám phá mơ hình Naive BayesBài 5: Kiểm tra mơ hình

Kiểm tra độ chính xác với Lift Charts

-Chuyển sang tab Mining Accuracy Chart trong Trình thiết kế khai phá dữ liệu

trong Công cụ dữ liệu SQL Server (SSDT) và chọn tab Input Selection.

Trong Select data set to be used for Accuracy Chart ,chọn Use mining structure

test cases

Chọn Lift Chart tab.Thử nghiệm một mơ hình được lọc

-Chọn tab Mining Model Viewer trong Data Mining Designer.-Trong hộp Mơ hình khai phá, chọn TM_Decision_Tree_Male.

Trượt Show Level đến 3.

Thay đổi giá trị Background thành 1.Bài 6: Tạo và làm việc với những dự đoán

Tạo dự đoán

-Trên tab Mining Model Prediction Khai phá của Data Mining Designer,,

trong hộp Mining Model , hãy bấm Select Model.

Trong Select Mining Model hộp thoại, điều hướng thông qua cây vào Targeted

Mailing, chọn TM_Decision_Tree , và sau đó nhấn OK .

Trong các Select Input Table(s), bấm vào Select Case Table.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 6.4: Deploying bài 6 và kết quả.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×