Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 4: Khám phá mô hình Targeted Mailing

Bài 4: Khám phá mô hình Targeted Mailing

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Nhấp chuột phải vào một nút và chọn Drill Through then Model Columns

Only .-Nhấp chuột phải vào một nút và chọn Drill Through then Column and Structure

Columns .Khám phá mô hình ClusteringKhám phá mơ hình Naive BayesBài 5: Kiểm tra mơ hình

Kiểm tra độ chính xác với Lift Charts

-Chuyển sang tab Mining Accuracy Chart trong Trình thiết kế khai phá dữ liệu

trong Công cụ dữ liệu SQL Server (SSDT) và chọn tab Input Selection.

Trong Select data set to be used for Accuracy Chart ,chọn Use mining structure

test cases

Chọn Lift Chart tab.Thử nghiệm một mơ hình được lọc

-Chọn tab Mining Model Viewer trong Data Mining Designer.-Trong hộp Mơ hình khai phá, chọn TM_Decision_Tree_Male.

Trượt Show Level đến 3.

Thay đổi giá trị Background thành 1.Bài 6: Tạo và làm việc với những dự đoán

Tạo dự đoán

-Trên tab Mining Model Prediction Khai phá của Data Mining Designer,,

trong hộp Mining Model , hãy bấm Select Model.

Trong Select Mining Model hộp thoại, điều hướng thông qua cây vào Targeted

Mailing, chọn TM_Decision_Tree , và sau đó nhấn OK .

Trong các Select Input Table(s), bấm vào Select Case Table.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 4: Khám phá mô hình Targeted Mailing

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×