Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1I - LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, THỊ TRƯỜNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 1I - LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, THỊ TRƯỜNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hay, quỹ đầu tư chứng khốn là mơ hình đầu tư mà theo đó nguồn

vốn của quỹ được đầu tư chủ yếu vào chứng khoán và các nhà đầu tư ủy thác

cho cơng ty quản lí quỹ quyền điều hành trực tiếp quỹ

Dưới sự điều hành của công ty quản lí quỹ, thơng qua quỹ đầu tư, tiền

đầu tư của các cá nhân và tổ chức được luân chuyển theo sơ đồ sauKhi tham gia vào quỹ, các NĐT sẽ nhận được chứng chỉ quỹ (CCQ) là loại

chứng khoán do CTQLQ đại diện phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp

của NĐT đối với tài sản hoặc vốn của quỹ theo tỷ lệ tương ứng với số đơn vị quỹ

của NĐT đó trong vốn điều lệ quỹ. Xét về tỉ suất đầu tư,tất cả những người đầu tư

trong cùng một quỹ đều đạt được những kết quả như nhau, khơng phân biệt số

lượng vốn góp của mỗi người nhiều hay ít. Kết quả đó là do thành quả hoạt động

đầu tư chung của quỹ quy định. Tuy nhiên, người đầu tư không được phép trực tiếp

thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ.SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN- 1141270022

5Hình 1: Chứng chỉ quyền mua nhàHình 2: Chứng chỉ quỹ tiết kiệm nhà ở nhàVề bản chất, CCQ cũng giống như cổ phiếu của một công ty: là bằng chứng

xác nhận quyền sở hữu, hưởng lợi nhuận trên phần vốn góp và đặc biệt được niêm

yết trên TTCK để mua bán giữa các NĐT,Nhằm mục đích huy động vốn,làm tăng

vốn chủ sở hữu của công ty. Cho nên, CCQ cũng được gọi là một chứng khoàn vốn

như cổ phiếu

Tuy nhiên, giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu vẫn mang những nét khác nhau

khơng thể giống nhau hồn tồn được. Cụ thể như sau:Giống nhau- Xác nhận quyền sở hữu

- Hưởng lợi nhuận trên phần vốn góp

- Được niêm yết trên TTCK để giao dịch

- Là chứng khoán vốn

Chứng chỉ quỹKhác nhauCổ phiếu- Phương tiện để thành lập quỹ

của một quỹ đầu tư chứng khốn

mà ngành nghề hđ chính là đầu

tư chứng khốn- Phương tiện huy động

vốn của một cơng ty kinh

doanh mộtvài ngành nghề cụ

thể- Khơng có quyền tham gia biểu

quyết quản lí cơng ty( đều do ct

quản lí quỹ quyết định- Có quyền biểu quyết

tham gia quản lí cơng ty

(CPPT)- Khi mua CCQ, công ty QLQ sẽ

giúp NĐT ra quyết định đầu tư

và theo dõi khoản đầu tư- NĐT sẽ phải dựa vào

sự đánh giá của mình để ra

quyết định đầu tư và tự theo

dõi khoản đầu tư1.1.2 Nguồn gốc hình thành quỹ đầu tư

QĐT có nguồn gốc từ Châu Âu, khởi thủy ở Hà Lan từ giữa thế kỷ 19,

đến nửa cuối thế kỷ 19 thì được du nhập sang Anh. Mặc dù có nguồn gốc từ Châu

Âu nhưng Mỹ mới là nơi các QĐT phát triển mạnh nhất. QĐT đầu tiên chính thức

xuất hiện ở Mỹ vào năm 1924, có tên là Massachusetts Investor Trust, với quy mơ

ban đầu là 50.000USD. Sau này, quy mô quỹ này đã tăng lên 392.000USD với sự

tham gia của trên 200 NĐT.

Trong thời kỳ từ 1929 đến 1951, suy thoái kinh tế và những vụ sụp đổ của

TTCK thế giới đã kiềm hãm tốc độ tăng trưởng của ngành quản lý quỹ. Tuy nhiên,

SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN- 1141270022

6sự phục hồi của TTCK trong những năm 1950 đến 1960 đã thúc đẩy sự phát triển

mạnh mẽ của các QĐT. Một hiện tượng mang tính tiêu biểu trong giai đoạn này là

sự bùng nổ các QĐT chuyên đầu tư vào cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cũng như

mức độ rủi ro cao.

Từ những năm 1980 trở lại đây, thị trường quản lí quỹ đã liên tục phát triển

và mở rộng, đến nay đãtrở thành một ngành dịch vụ thịnh vượng mũi nhọn, một bộ

phận cấu thành quan trọng của TTCK. Quá trình phát triển TTCK các nước đã thúc

đẩy việc hình thành các QĐT góp phần gia tăng việc luân chuyển vốn vào các thị

trường này.

1.1.3 Đặc điểm quỹ đầu tư chứng khoán

Qũy đầu tư chứng khốn có 3 đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, quỹ đầu tư chứng khốn ln dành đa số vốn đầu tư của Quỹ để

đầu tư vào chứng khoán, quỹ vừa là một tổ chức phát hành chứng khoán lại vừa là

một tổ chức kinh doanh chứng khoán. Đặc điểm này phân biệt quỹ đầu tư chứng

khoán với các loại quỹ đầu tư khác. Qua việc phát hành cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ

đầu tư, quỹ thu được một khối lượng tiền khá lớn, sau đó chúng sẽ được quỹ sử

dụng đầu tư vào các loại chứng khoán. Lợi nhuận thu được từ việc đầu tư sẽ được

phân chia cho các nhà đầu tư mua cổ phần của quỹ. Nói chung, quỹ chủ yếu thu lợi

từ hoạt động đầu tư chứ không nhằm thu lãi hàng tháng do Quỹ có thể xây dựng

danh mục đầu tư đa dạng và hợp lý theo quyết định của các nhà đầu tư nhằm tối đa

hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Trước đây, Nghị định 144/2003/NĐ-CP quy

định quỹ đầu tư chứng khoán phải dành tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào

lĩnh vực chứng khốn. Ngồi việc chủ yếu đầu tư vào chứng khoán, quỹ đầu tư

chứng khoán cũng có thể tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực khác như góp vốn,

kinh doanh bất động sản v.v..

Thứ hai, quỹ đầu tư chứng khoán được quản lý và đầu tư một cách chuyên

nghiệp bởi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát. Nói

một cách khác, các nhà đầu tư đã uỷ thác cho cơng ty quản lý quỹ đầu tư chứng

khốn việc quản lý quỹ và tiến hành hoạt động đầu tư chứng khốn từ số vốn của

quỹ. Cơng ty quản lý quỹ có thể cử ra một cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc

quản lý quỹ gọi là nhà quản trị quỹ. Nhà quản trị được chọn thường phải là người

có thành tích và được sự ủng hộ của đa số nhà đầu tư. Để đảm bảo công ty quản lý

quỹ đầu tư chứng khoán tiến hành hoạt động đúng như mong muốn của các nhà đầu

tư, quỹ đầu tư chứng khốn cần phải có một ngân hàng giám sát. Ngân hàng này sẽ

thay mặt các nhà đầu tư để giám sát cũng như giúp đỡ quỹ đầu tư chứng khoán hoạtSVTH: NGUYỄN THỊ VÂN- 1141270022

7động đúng mục tiêu mà các nhà đầu tư đã đề ra, tránh tình trạng công ty quản lý

quỹ tiến hành các hoạt động đi ngược lại lợi ích của nhà đầu tư.

Thứ ba, quỹ đầu tư chứng khốn có tài sản độc lập với tài sản của công ty

quản lý quỹ và các quỹ khác do cơng ty này quản lý bên cạnh đó quỹ đứng ra đầu

tư như một chủ thể duy nhất. Đặc điểm này đảm bảo việc đầu tư của quỹ đầu tư

chứng khốn tn thủ đúng mục đích đầu tư, khơng bị chi phối bởi lợi ích khác của

cơng ty quản lý quỹ. Sự tách bạch về tài sản giữa cơng ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư

chứng khốn nhằm đảm bảo công ty quản lý quỹ hoạt động quản lý vì lợi ích của

các nhà đầu tư vào quỹ chứ khơng vì mục đích của riêng mình. Từ yêu cầu tách

bạch về tài sản đã chi phối rất lớn đến nội dung những quy định pháp luật về quyền

và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ.

1.1.4 Vai trò của quỹ đầu tư

Nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững, nhất thiết phải có

nhiều vốn đầu tư. Nhưng làm thế nào để các tổ chức hay cá nhân đang nắm giữ

những nguồn vốn nhàn rỗi và các doanh nghiệp đang có ý tưởng kinh doanh khả thi

có thể gặp và hợp tác với nhau, cùng tìm cơ hội kinh doanh có lợi nhất. Các định

chế tài chính trung gian ra đời chính là đáp ứng nhu cầu cần những chiếc “cầu nối”

giữa người có vốn và người cần vốn.

Là một trong các định chế trung gian tài chính phi ngân hàng, Quỹ đầu

tư có nhiều điểm nổi bật so với các trung gian tài chính khác với vai trò:

a/ Đối với nền kinh tế thị trường nói chung

Thứ nhất,huy động vốn cho phát triển kinh tế

Như ở trên đã nói, để phát triển bền vững rất cần những nguồn vốn trung và

dài hạn. Quỹ đầu tư tạo ra hàng loạt các kênh huy động vốn phù hợp với nhu cầu

của cả người đầu tư lẫn người nhận đầu tư. Các nguồn vốn nhàn rỗi riêng lẻ trong

công chúng do vậy sẽ được tập trung lại thành một nguồn vốn khổng lồ, thông qua

Quỹ đầu tư sẽ được đầu tư vào các dự án dài hạn, đảm bảo được nguồn vốn phát

triển vững chắc cho cả khu vực tư nhân lẫn khu vực nhà nước.Qua đó góp phần

thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế

Không những thế, các Quỹ đầu tư còn khuyến khích được dòng chảy

vốn nước ngoài:

Đối với luồng vốn gián tiếp, việc đầu tư vào Quỹ sẽ loại bỏ các hạn chế của

họ về giao dịch mua bán chứng khoán trực tiếp, về kiến thức và thơng tin về chứng

khốn cũng như giảm thiểu các chi phí đầu tư.

Đối với luồng vốn đầu tư trực tiếp, Quỹ đầu tư góp phần thúc đẩy các dự án

bằng cách tham gia góp vốn vào các liên doanh hay mua lại một phần vốn của bênSVTH: NGUYỄN THỊ VÂN- 1141270022

8đối tác, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc thu hồi vốn cũng như

tăng được sức mạnh trong nước ở các liên doanh.

Thứ hai,góp phần vào sự phát triển và ổn định thị trường thứ cấp:

Các QĐT tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và trài phiếu

doanh nghiệp, cung cấp vốn cho các nghành phát triển.Với chức năng này các quỹ

đầu tư có vai trò quan trọng trên thị trường chứng khốn sơ cấp.

Với vai trò các tổ chức đầu tư chun nghiệp trên thị trường chứng khốn,

các QĐT góp phần bình ổn giá cả giao dịch trên thị trường chứng khốn thứ cấp,

góp phần vào sự phát triển của thị trường này thông qua các hoạt động đầu tư

chuyên nghiệp với các phương pháp phân tích khoa học.

Việc đầu tư qua quỹ làm giảm tính đầu cơ ngắn hạn, qua đó làm thị trường

ổn định hơn .

Thứ ba, làm đa dạng thêm các cơng cụ tài chính của thi trường vốn thơng

qua thị trường chứng khốn.

Khi nền kinh tế phát triển và các tài sản tài chính ngày càng tạo khả năng

sinh lời hơn, người đầu tư có khuynh hướng muốn có nhiều cơng cụ tài chính để

đầu tư,để đáp ứng nhu cầu người đâu tư các quỹ đầu tư hình thành dưới nhiều dạng

sản phẩm tài chính khác nhau.

Thứ tư, xã hội hoá hoạt động đầu tư chứng khoán

QĐT tạo ra được phương thức đầu tư được các nhà đầu tư nhỏ, ít hiểu biết về

thị trường chứng khốn ưa thích .Nó góp phần tăng tiết kiệm của công chúng bằng

việc thu hút tiền đầu tư vào quỹ.

Thứ năm, nâng cao mức độ quản trị và khả năng cạnh tranh của các doanh

nghiệp nhận vốn, góp phần tạo nên sự năng động, linh hoạt cho các doanh nghiệp,

đảm bảo sức hấp dẫn từ bên ngoài cho nền kinh tế quốc dân

b/ Đối với thị trường chứng khoán

Thứ nhất, quỹ đầu tư tạo sự sôi động và gia tăng tính thanh khoản cho

thị trường chứng khốn thể hiện ở các mặt như sau:

Quỹ đầu tư tạo nguồn cầu cho TTCK: thông qua việc đầu tư các

nguồn vốn của quỹ với tư cách là tổ chức kinh doanh chứng khoán có nguồn vốn

mang tính chất tập trung cao với khối lượng lớn, quỹ sẽ tạo ra nguồn cầu chứng

khoán trong thị trường.Bên cạnh đó, việc có thêm các QĐT chứng khoán tham gia

vào thị trường sẽ tạo ra sự đa dạng đối với các đối tượng tham gia, góp phần tăng

tính định hướng cho quyết định xem đầu tư trên TTCK là một kênh đầu tư mới bên

cạnh các kênh đầu tư truyền thống như : ngoại tệ, vàng, bất động sản ….SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN- 1141270022

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1I - LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, THỊ TRƯỜNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×