Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. PHẦN 4: VAI TRÒ VÀ CƠ CẤU CỦA BAN GIÁM ĐỐC

D. PHẦN 4: VAI TRÒ VÀ CƠ CẤU CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.Trách nhiệm của ban giám đốc:Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo

tài chính này theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt

Nam và các quy định phá lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính,

và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban điều hành xác định là cần thiết để

đảm bảo việc lập báo cáo tài chính riêng khơng có sai sót trọng yếu do gian lận hay

nhầm lẫn.

50II.

Vai trò và thẩm quyền của ban giám đốc:

- Chấp hành các quyết định của Hội đồng quản trị

- Quản lý công việc hằng ngày của công ty, ngoại trừ những việc thuộc thẩm

-quyền của ĐHĐCĐ hặc Hội đồng quản trị

Quyết định mọi vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh thông thường-không trái với các quyết định của Hội đồng quản trị

Thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty

Kiến nghị với Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức các quy chế quản lý nội bộ-của công ty

Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức các vị trí quản lý trong cơng ty, trừ các-vị trí thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Quyết định mức lương và các phụ cấp khác đối với người lao động trong công-ty, kể cả các chức danh quản lý do Tổng giám đốc điều hành bổ nhiệm

Tuyển dụng lao động

Kiến nghị phương án phân chia cổ tức hoặc xử lý thua lỗ trong kinh doanh

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong Luật doanh nghiệp,

Điều lệ công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị1. Bà Mai Kiều Liên: Tổng Giám đốcVai trò điều phối tổ chức và kết nối chiến lược với Hội đồng quản trị

Bà Mai Kiều Liên đã lãnh đạo Vinamilk trong hơn 40 năm qua, đưa công ty

trở thành một trường hợp thành cơng điển hình nhất của khối doanh nghiệp nhà nước

trong thời kỳ đổi mới. bà Mai Kiều Liên là nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam có

mặt liên tiếp từ năm 2012-2015 trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất

châu Á do Forbes bình chọn và được trao tặng giải thưởng Nikkei Asia Prize của

Nikkei Inc. Bên cạnh đó, bà Mai Kiều Liên cũng là một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng

nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn vào năm 2017. Vào năm 2015, bà rời

cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, tập trung cho công tác điều hành với vai trò

Tổng giám đốc.

2. Ơng Mai Hồi Anh: Giám đốc Điều hành Kinh DoanhVị trí của ơng Hồi Anh được xác lập để hỗ trợ cho Tổng giám đốc

trong việc quản lý và điều hành chuỗi hoạt động vẫn hành của Công ty trong

các mảng Marketing, Nghiên cứu & Phát triển, Sản xuất, Kinh doanh và Chuỗi

Cung ứng.

3. Ông Trịnh Quốc Dũng: Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu

51Vai trò: phụ trách phát triển trang trại bò sữa và vùng nguyên liệu sữa tươi cho

Công ty

4.

5.

6.

7.Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa: Giám đốc Điều hành Chuỗi cung ứng

Bà Bùi Thị Hương: Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính & Đối ngoại

Ông Nguyễn Quốc Khánh: Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển

Ông Lê Thành Liêm: Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm Kế tốn trưởng

-Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện

những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.-Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.-Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện

tài chính.-Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp

ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.-Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn

tài chính cho Doanh nghiệp.-Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.-Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng

một cách hợp lý và sinh lợi.-Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm

đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh tốn ngắn hạn.8. Ơng Phan Minh Tiên: Giám đốc Điều hành Marketing-Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm

trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm

vi ngân sách được giao.52-Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công

ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.-Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với

Khách hàng của Cơng ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó

cũng như chăm sóc khách hàng.-Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này; Đồng

thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về

sản phẩm, dịch vụ của Cơng ty.9. Ơng Trần Minh Văn: Giám đốc Điều hành Sản xuất

- Tổ chức, điều phối theo dõi, giám sát việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực

-cho mục đích sản xuất đáp ứng yêu cầu kế hoạch.

Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu theo đúng định mức, theo dõi việc

thống kê nguyên vật liệu, kiến nghị và thực hiện giải pháp giảm hao hụt

nguyên liệu trong sản xuất.E. PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI VÀ MINH BẠCH

THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)

I.Cơng ty đã có một chính sách về cơng bố thơng tinChính sách này đã được thể hiện bằng văn bản (qua “ Điều lệ mẫu” và “ Quy

tắc ứng xử” của công ty)

 Trong Điều lệ công ty, điều 40: Công bố thông tin và thống báo ra công chúng“Việc công bố thông tin và công bố ra công chúng của công ty được thực hiện theo

các quy định của Pháp luật.”

 Trong “Quy tắc ứng xử”

- Bộ quy tắc ứng xử này được xác lập năm 2009 khi Vinamilk đang thực hiệnnhiều hoạt động chuẩn bị cho việc niêm yết tại Singapore. Và công ty cần đảm

bảo công bố thông tin một cách công khai, minh bạch là một trong những yếu

cầu cơ bản. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong bộ “Quy tắc ứng xử”53-“Là một công ty đại chúng niêm yết, VINAMILK cam kết tuân thủ Luật Chứng

khoán. VINAMILK tuân thủ bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ công-bố thơng tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.”

“VINAMIKL cam kết cung cấp báo cáo tài chính với những thơng tin trung

thực và hợp lý, tuân thủ các quy định và chuẩn mực liên quan. Bên cạnh các

báo cáo tài chính được cung cấp ra bên ngồi, VINAMILK thực hiện việc

thơng báo tình hình hoạt động qua website của mình.”II.Cơng ty đã thiết kế một website riêng, chính thức

https://www.vinamilk.com.vn/Cơng chúng có thể dễ dàng truy cập vào trang thông tin điện tử (website) của cơng

ty và tìm kiếm các thơng tin có liên quan đến cơng ty như: sứ mệnh, tầm nhìn, lịch

sử phát triển, chiến lược phát triển, các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, cơ

cấu quản trị, danh mục sản phẩm, … Qua đó khách hàng có thể tìm kiếm thơng tin

về sản phẩm và cơng ty đảm bảo cho các quyết định của bản thân

Báo cáo thường niên.

Trong báo cáo thường niên, các cổ đông sẽ nhận được các thông tin về thông

III.

-tin cổ phần và cổ đông, danh mục sản phẩm, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý,

báo cáo quản trị công ty, quản trị rủi ro, báo cáo phát triển bề vững, chiến lược

phát triển trong tương lai đặc biệt là báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt

-động sản xuất kinh doanh, …

Những báo cáo này cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên trang chủ của cơng ty,

thuận tiện cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu về tình hình hoạt động của

VINAMILK.IV.Được đánh giá tốt nhất về việc công khai thông tin cơ cấu và tỉ lệ sở

hữuCùng với FPT, Vinamilk đươc đánh giá là thực hiện tốt nhất việc công khai

thông tin về cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp với điểm trung bình là

100% (cơng khai cao nhất, hồn tồn) (Theo báo cáo của Tổ chức Hướng tới

54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. PHẦN 4: VAI TRÒ VÀ CƠ CẤU CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×