Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 43. Chim bồ câu

Tiết 43. Chim bồ câu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngy dy:

- GV yêu cầu HS thảo luận câu

hỏi:

- Cho biết tổ tiên của chim bồ

câu nhà?

+ Đặc điểm đời sống của chim

bồ câu?- HS đọc thông trong SGK

trang 135, thảo luận nhóm và

trả lời câu hỏi:

+ Bay giỏi

+ Thân nhiệt ổn định

- 1-2 HS phát biểu, lớp nhận

xét, bổ sung.

+ Thơ tinh trong

- GV cho HS tiÕp tơc th¶o luận:

+ Trứng có vỏ đá vôi.

- Đặc điểm sinh sản của chim + Có hiện tợng ấp trứng nuôi

bồ câu?

con.

- So sánh sự sinh sản của thằn

lằn và chim?

- HS suy nghĩ và trả lời.

- GV chốt lại kiến thức.

- Hiện tợng ấp trứng và nuôi con

có ý nghĩa gì?

- GV phân tích: Vỏ đá vôi phôi

phát triển an toàn.

ấp trứng phôi phát triển ít lệ

thuộc vào môi trờng.

Kết luận:

- Đời sống:

+ Sống trên cây, bay giỏi

+ Tập tính làm tổ

+ Là động vật hằng nhiệt

- Sinh sản:

+ Thơ tinh trong

+ Trøng cã nhiỊu no·n hoµng, cã vá đá vôi

+ Có hiện tợng ấp trứng, nuôi con bằng sữa diều.

II. Cấu tạo ngoài và di chuyển

Mục tiêu: HS giải thích đợc các đặc điểm cấu tạo ngoài của

chim thích nghi với sự bay.

a. Cấu tạo ngoàiHoạt động của GVHoạt động của HS155Ngy dy:

- GV yêu cầu HS quan sát hình

41.1 và 41.2, đọc thông tin

trong SGK trang 136 và nêu

đặc điểm cấu tạo ngoài của

chim bồ câu.

- GV gọi HS trình bày đặc

điểm cấu tạo ngoài trên tranh.

- GV yêu cầu các nhóm hoàn

thành bảng 1 trang 135 SGK.

- GV gọi HS lên điền trên bảng

phụ.

- GV sửa chữa và chốt lại kiến

thức theo bảng mẫu.- HS quan sát kĩ hình kết hợp

với thông tin trong SGK, nêu đợc các đặc điểm:

+ Thân, cổ, mỏ.

+ Chi

+ Lông

- 1-2 HS trình bày, lớp bổ

sung.

- Các nhóm thảo luận, tìm các

đặc điểm cấu tạo thích nghi

với sự bay, điền vào bảng 1.

- Đại diện nhóm lên bảng chữa,

các nhóm khác nhận xét, bổ

sung.Kết luận:

Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với

sự bay

Đặc điểm cấu tạo thích nghi

với sự bay

Thân: hình thoi

Giảm sức cản của không khí

Chi trớc: Cánh chim

khi bay

Quạt gió (động lực của sự

Chi sau: 3 ngón trớc, 1 ngón bay), cản không khí khi hạ

sau

cánh.

Giúp chim bám chặt vào cành

Lông ống: có các sợi lông làm cây và khi hạ cánh.

thành phiến mỏng

Làm cho cánh chim khi giang

Lông bông: Có các lông mảnh ra tạo nên một diện tích rộng.

làm thành chùm lông xốp

Giữ nhiệt , làm cơ thể nhẹ

Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm

không có răng

Làm đầu chim nhẹ

Cổ: Dài khớp đầu với thân.

Phát huy tác dụng của giác

quan, bắt mồi, rỉa lông.

Đặc điểm cấu tạob. Di chuyển156Ngy dy:

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ - HS thu nhận thông tin qua

hình 41.3, 41.4 SGK.

hình nắm đợc các động tác.

- Nhận biết kiểu bay lợn và bay + Bay lợn

vỗ cánh?

+ Bay vỗ cánh

- Yêu cầu HS hoàn thành bảng - Thảo luận nhóm đánh dấu

1.

vào bảng 2

- GV gọi 1 HS nhắc lại đặc Đáp án: bay vỗ cánh: 1, 5

điểm mỗi kiểu bay.

Bay lợn: 2, 3, 4.

- GV chèt l¹i kiÕn thøc.

KÕt ln:

- Chim cã 2 kiĨu bay:

+ Bay lợn.

+ Bay vỗ cánh.

* Kết luận chung: HS đọc KL SGK.

HĐ3. Củng cố

1- Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích

nghi với đời sống bay?

2- Nối cột A với các đặc điểm ở cột B cho phù hợp:

Cột A

Cột B

Kiểu bay vỗ - Cánh đập liên tục

cánh

- Cánh đập chậm rãi, không liên tục

Kiểu bay lợn

- Bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh

- Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không

khí và hớng thay đổi của các luồng gió

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục Em có biết

- Kẻ bảng trang 139 vào vở.Ngy dy:Tiết 44. Cấu tạo trong của chim bồ câu

A. Mục tiêu

- Học sinh nắm đợc hoạt động của các cơ quan dinh dỡng, thần

kinh thích nghi với đời sống bay.

157Ngy dy:

- Nêu đợc điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu so với

thằn lằn.

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng so sánh.

- Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.

* Trọng tâm: Mục tiêu kiến thức.

B. Chuẩn bị

- GV: + Tranh cấu tạo trong của chim bồ câu.

+ Mô hình bộ não chim bồ câu.

- HS: Đọc trớc bài ở nhà.

C. Tiến trình dạy học

HĐ1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời

sống bay?

HĐ2. Bài mới

Gtb : Nh SGK.

I. Các cơ quan dinh dỡng

Mục tiêu:

- HS nắm vững đặc điểm cấu tạo, hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu

hoá, bài tiết của chim thích nghi với đời sống bay.

- So sánh đặc điểm các cơ quan dinh dỡng của chim với bò sát

và nêu đợc ý nghĩa sự khác nhau đó.

a. Tiêu hoáHoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV cho HS nhắc lại các bộ - 1 HS nhắc lại các bộ phận

phận của hệ tiêu hoá ở chim.

của hệ tiêu hoá đã quan sát đ- GV cho HS thảo luận và trả ợc ở bài thực hành.

lời:

- HS thảo luận nêu đợc:

+ Hệ tiêu hoá của chim hoàn + Thực quản có diều.

chỉnh hơn bò sát ở những + Dạ dày: dạ dày tuyến, dạ dày

điểm nào?

cơ tốc độ tiêu hoá cao.

+ Vì sao chim có tốc độ tiêu

hoá cao hơn bò sát?

- 1-2 HS phát biểu, lớp bổ

- Lu ý HS: HS không giải thích sung.

đợc thì GV phải giải thích do

có tuyến tiêu hoá lớn, dạ dày cơ

quan nghiền thức ăn, dạ dày

tuyến tiết dịch.

158Ngy dy:

- GV chốt lại kiến thức.

Kết luận:

- Ông tiêu hoá phân hoá, chuyên hoá về chức năng Tốc độ tiêu

hoá cao.

b. Tuần hoànHoạt ®éng cđa GV

- GV cho HS th¶o ln:

+ Tim cđa chim có gì khác tim

bò sát?

+ ý nghĩa sự khác nhau đó?

- GV treo sơ đồ hệ tuần hoàn

câm gọi 1 HS lên xác định

các ngăn tim.

- Gọi 1 HS trình bày sự tuần

hoàn máu trong vòng tuần

hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn

lớn.Hoạt động của HS

- HS đọc thông tin SGK trang

141, quan sát hình 43.1 và

nêu điểm khác nhau của tim

chim so với bò sát:

+ Tim 4 ngăn, chia 2 nửa.

+ Nửa trái chứa máu đỏ tơi

đi nuôi cơ thể, nửa phải chứa

máu đỏ thẫm.

+ ý nghĩa: Máu nuôi cơ thể

giàu oxi sự trao đổi chất

mạnh.

- HS lên trình bày trên tranh

lớp nhận xét, bổ sung.Kết luận:

- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

- Máu nuôi cơ thể giàu oxi (máu đỏ tơi).

c. Hô hấpHoạt động của GV

- GV yêu cầu HS đọc thông tin,

quan sát hình 43.2 SGK thảo

luận và trả lời:

+ So sánh hô hấp của chim với

bò sát?Hoạt động của HS

- HS thảo luận và nêu đợc:

+ Phổi chim có nhiều èng khÝ

th«ng víi hƯ thèng tói khÝ.

+ Sù th«ng khÝ do sù co gi·n

tói khÝ (khi bay), sù thay ®ỉi

thĨ tích lồng ngực (khi đậu).

+ Túi khí: giảm khối lợng riêng,

giảm ma sát giữa các nội quan

+ Vai trò của túi khí?

+ Bề mặt trao đổi khí rộng khi bay.

có ý nghĩa nh thế nào đối với - Đại diện nhóm trình bày, các

nhóm khác nhận xét, bổ sung.

đời sống bay lợn của chim?

Kết luận:

- Phổi có mạng ống khí dày đặc

159Ngy dy:

- 1 số ống khí thông với túi khí bề mặt trao đổi khí rộng,

làm giảm khối lợng riêng của cơ thể và giảm ma sát nội quan

khi bay.

- Có hiện tơng hô hấp kép tận dụng đợc lợng ooxxi trong không

khí hít vào.

- sự thông khí qua phỉi:

+ Khi bay-do 9 tói khÝ

+ Khi ®Ëu-do sù thay đổi của thể tích lồng ngực

d. Bài tiết và sinh dụcHoạt động của GV

- GV yêu cầu HS thảo luận:Hoạt động của HS

- HS đọc thông tin thảo luận

và nêu đợc các đặc điểm

thích nghi với đời sống bay:

+ Nêu đặc điểm hệ bài tiết + Không có bóng đái nớc tiểu

và hệ sinh dục của chim?

đặc, thải ra ngoài cùng phân.

+ Những đặc điểm nào thể + Chim m¸i chØ cã 1 bng

hiƯn sù thÝch nghi với đời trứng và ống dẫn trứng trái

sống bay?

phát triển.

- GV chốt lại kiến thức.

- Đại diện nhóm trình bày,c ¸c

nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.

KÕt ln:

- Bµi tiÕt:

+ ThËn sau

+ Không có bóng đái

+ Nớc tiểu thải ra ngoài cùng phân

- Sinh dục:

+ Con đực: 1 đôi tinh hoàn

+ Con c¸i: bng trøng tr¸i ph¸t triĨn

+ Thơ tinh trong.

II. Thần kinh và giác quan

Mục tiêu: HS biết đợc hệ thần kinh của chim phát triển liên quan đến đời sống phức

tạp.Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS quan sát mô - HS quan sát mô hình, đọc

160Ngy dy:

hình não chim, đối chiếu

hình 43.4 SGK, nhận biết các

bộ phận của não trên mô hình.

+ So sánh bộ não chim với bò

sát?

- GV chốt lại kiến thức.chú thích hình 43.4 SGK và

xác định các bộ phận của não.

- 1 HS lên chỉ trên mô hình,

lớp nhận xét, bỉ sung.KÕt ln:

- Bé n·o ph¸t triĨn

+ N·o tríc lín

+ Tiểu não có nhiều nếp nhăn.

+ Não giữa có 2 thuỳ thị giác.

- Giác quan:

+ Mắt tinh có mí thứ ba máng

+ Tai: cã èng tai ngoµi.

* KÕt luËn chung: HS đọc KLSGK.

HĐ3. Củng cố

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Trình bày đặc điểm hô hấp của chim bồ câu thích nghi với

đời sống bay?

+ Hoàn thành bảng so sánh cấu tạo trong của chim bồ câu với

thằn lằn.

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Su tầm tranh, ảnh một số đại diện lớp chim.161Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 43. Chim bồ câu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×