Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GV giới thiệu đặc điểm chung ngành chân khớp và đặc điểm lớp giáp xác như SGK. Giới hạn nghiên cứu là đại diện con tôm sông.

GV giới thiệu đặc điểm chung ngành chân khớp và đặc điểm lớp giáp xác như SGK. Giới hạn nghiên cứu là đại diện con tôm sông.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngy dy:

Hoạt động của GV

- GV hớng dẫn HS quan sát mẫu

tôm, thảo luận nhóm và trả lời

các câu hỏi:

- Cơ thể tôm gồm mấy phần?

- Vỏ tôm đợc cấu tạo bằng chất

gỡ ?Chức năng của vỏ tôm là

gỡ?

- Nhận xét màu sắc vỏ tôm?

-Yêu cầu HS bóc một vài

khoanh vỏ, nhận xét độ cứng?

- GV chốt lại kiến thức.

- GV cho HS quan sát tôm sống

ở các địa điểm khác nhau,

giải thích ý nghĩa hiện tợng

tôm có màu sắc khác nhau

(màu sắc môi trờng tự vệ).

- Khi nào vỏ tôm có màu hồng?Hoạt động của HS

- Các nhóm quan sát mẫu theo

hớng dẫn, đọc thông tin SGK

trang 74, 75 thảo luận nhóm

thống nhất ý kiến.

- Đại diện nhóm phát biểu, các

nhóm khác bổ sung, rút ra

đặc điểm cấu tạo vỏ cơ thể.Kết luận:

- Cơ thể gồm 2 phần: đầu-ngực và bụng.

- Vỏ:

+ Kitin ngấm canxi, tác dụng cứng che chở và là chỗ bám

cho cơ thể.

+ Có sắc tố giúp màu sắc giống của môi trờng, Nguỵ

trang để tự vệ và bắt mồi.

2. Các phần phụ và chức năng- GV yêu cầu HS quan sát tôm

theo các bớc:

+ Quan sát mẫu, đối chiếu

hình 22.1 SGK, xác định tên,

vị trí phần phụ trên con tôm

sông.

+ Quan sát tôm hoạt động để

xác định chức năng phần phụ.

- GV yêu cầu HS hoàn thành- Các nhóm quan sát mẫu theo

hớng dẫn, ghi kết quả quan sát

ra giấy.- Các nhóm thảo luận ®iỊn

74Ngày dạy:

b¶ng 1 trang 75 SGK.

- GV treo b¶ng phơ gọi SH dán

các mảnh giấy rời.

- Gọi HS nhắc lại tên, chức

năng các phần phụ.bảng 1.

- Đại diện nhóm hoàn thành

trên bảng phụ.

- Lớp nhận xét, bổ sung.Kết luận:

Cơ thể tôm sông gồm:

- Đầu ngực:

+ 2 Mắt kép, 2 đôi râu định hớng phát hiện mồi. ( Mắt

kép gồm nhiều ô, mỗi ô là 1 thấu kính nhỏ )

+ Chân hàm ( 3 đôi ): giữ và xử lí mồi.

+ Chân ngực ( Càng,Chân bò - 5 đôi ): Có 2 đôi tận cùng

bằng kìm, các đôi sau tận cùng bằng móc , bò và bắt mồi.

- Bụng: ( 7 đốt )

+ Chân bụng ( chân bơi - 5 đôi ): bơi, giữ thăng bằng,

ôm trứng (con cái).

+ Tấm lái: lái, giúp tôm nhảy.

3. Di chuyển- Tôm có những hình thøc di - HS suy nghÜ, vËn dơng kiÕn

chun nµo?

thøc và trả lời.

- Hình thức nào thể hiện bản

năng tự vệ của tôm?

Kết luận:

- Di chuyển:

+ Bò

+ Bơi: tiến, lùi.

+ Nhảy.

II. Dinh dỡng

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV cho HS thảo luận các câu

hỏi:

- Tôm kiếm ăn vào thời gian - Các nhóm thảo luận, tự rút ra

75Ngy dy:

nào trong ngày? Thức ăn của nhận xét.

tôm là gì?

- Vì sao ngời ta dùng thính

thơm để làm mồi cất vó tôm?

- GV cho HS đọc thông tin

SGKvà chốt lại kiến thức.

Kết luận:

- Tiêu hoá:

+ Tôm ăn tạp, kiếm ăn lúc chập tối.

Càng bắt mồi

Thức ăn ( ĐV, TV )

Miệng

Hầu Dạ dày

Ruột

HM

Chân hàm

( tiêu hoá nhờ

( Hấp thụ)

nghiền nát

Enzim của gan )

- Hô hấp: thở bằng mang.( Mang bám trên đốt gốc của các đôi

chân ngực, nằm trong khoang mang )

- Bµi tiÕt: qua tuyÕn bµi tiÕt n»m ë gèc đôi râu thứ hai.

III. Sinh sản

Hoạt động của GV

- GV yêu cầu HS quan sát tôm,

phân biệt tôm đực và tôm

cái.

- Thảo luận và trả lời:

- Tôm mẹ ôm trứng có ý

nghĩa gì?

- Vì sao ấu trùng tôm phải lột

xác nhiều lần để lớn lên?Hoạt động của HS

- Hsquan sát tôm.

- HS thảo luận nhóm và trả lời.

- 1 HS trả lời, các HS khác nhận

xét, bổ sung.Kết luận:

- Tôm phân tính:

+ Con đực: càng to

+ Con cái: ôm trứng.

Lột xác nhiều lần

76Ngy dy:

- Trứng , ấu trùng , Tôm trởng thành

HĐ3. Nhận xét-đánh giá

- GV nhận xét ý thức thực hành của các nhóm.

HĐ4. Hớng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị thực hành theo nhóm: mỗi nhóm 2 con tôm sông

còn sống.77Ngy dy:Tiết 24. Thực hành

Mổ và quan sát tôm sông

A. Mục tiêu

- Học sinh mổ và quan sát cấu tạo mang: nhận biết phần gốc

chân ngực và các lá mang.

- NhËn biÕt mét sè néi quan cđa t«m nh: hệ tiêu hoá, hệ thần

kinh.

- Viết thu hoạch sau buổi thực hành bằng cách tập chú thích

đúng cho các hình câm trong SGK.

- Rèn kĩ năng mổ động vật không xơng sống.

- Biết sử dụng các dụng cụ mổ.

- Giáo dục thái độ nghiêm túc, cẩn thận.

* Trọng tâm : Rèn kĩ năng mổ động vật không xơng

sống.

B. Chuẩn bị

- GV:

+ Tôm sông còn sống: 2 con.

+ Chậu mổ, bộ đồ mổ, kính lúp.

- HS: Mỗi nhóm 1 con tôm sông

C. Tiến trình dạy học

HĐ1. Kiểm tra bài cũ ( Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh )

HĐ2. Bài mới

I. Tổ chức thực hành

- GV nêu yêu cầu của tiết thực hành nh SGK.

- Phân chia nhóm thực hành và kiểm tra sự chuẩn bị của các

nhóm.

II. Tiến trình thùc hµnh

Bíc 1: GV híng dÉn néi dung thùc hµnh

Mỉ và quan sát mang tôm

- GV hớng dẫn cách mổ nh híng dÉn ë h×nh 23.1 A, B (SGK

trang 77).

- Dùng kính lúp quan sát 1 chân ngực kèm lá mang, nhận biết

các bộ phận và ghi chú thích vào hình 23.1 thay các con số 1,

2, 3, 4.

- Thảo luận ý nghĩa đặc điểm lá mang với chức năng hô hấp,

điền vào bảng.

Bảng 1: ý nghĩa đặc điểm của lá mang78Ngy dy:

Đặc điểm lá mang

ý nghĩa

- Bám vào gốc chân ngực

- Tạo dòng nớc đem theo oxi

- Thành túi mang mỏng

- Trao đổi khí dễ dàng

- Có lông phủ

- Tạo dòng nớc

a. Mổ tôm

- Cách mổ SGK.

- Đổ nớc ngập cơ thể tôm.

- Dùng kẹp nâng tấm lng vừa cắt bỏ ra ngoài.

b. Quan sát cấu tạo các hệ cơ quan

+ Cơ quan tiêu hóa:

- Đặc điểm: Thực quản ngắn, dạ dày có màu tối. Cuối dạ

dày có tuyến gan, ruột mảnh, hậu môn ở cuối đuôi tôm.

- Quan sát trên mẫu mổ đối chiếu hình 23.3A (SGK trang

78) nhận biết các bộ phận của cơ quan tiêu hoá.

- Điền chú thích vào chữ số ở hình 23.3B.

+ Cơ quan thần kinh

- Cách mổ: dùng kéo và kẹp gỡ bỏ toàn bộ nội quan, chuỗi

hạch thần kinh màu sẫm sẽ hiện ra, quan sát các bộ phận của

cơ quan thần kinh.

+ Cấu tạo:

+ Gồm 2 hạch não với với 2 dây nối với hạch dới hầu tạo nên vòng

thần kinh hầu lớn.

+ Khối hạch ngực tập trung thành chuỗi.

+ Chuỗi hạch thần kinh bụng.

- Tìm chi tiết cơ quan thần kinh trên mẫu mổ.

- Chú thích vào hình 23.3C.

Bớc 2: HS tiến hành quan sát

- HS tiến hành theo các nội dung đã hớng dẫn.

- GV đi tới các nhóm kiểm tra việc thực hiện của HS, hỗ trợ các

nhóm yếu sửa chữa sai sót (nếu có).

- HS chú ý quan sát đến đâu, ghi chép đến đó.

Bớc 3: Viết thu hoạch

- Hoàn thành bảng ý nghĩa đặc điểm các lá mang ở nội dung

1

- Chú thích các hình 23.1B, 23.3B, C thay cho các chữ số.

HĐ3. Nhận xét - đánh giá79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GV giới thiệu đặc điểm chung ngành chân khớp và đặc điểm lớp giáp xác như SGK. Giới hạn nghiên cứu là đại diện con tôm sông.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×