Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng so sánh

Chức năng so sánh

Tải bản đầy đủ - 0trang

108- Khi lập trình, nếu các quyết định về điều khiển được thực hiện dựa trên kết

quả của việc so sánh thì có thể sử dụng lệnh so sánh theo Byte, Word hay

DWord của S7-200.

- LAD sử dụng lệnh so sánh để so sánh các giá trị của byte, word hay DWord

(giá trị thực hoặc nguyên).

- Những lệnh so sánh thường là: so sánh nhỏ hơn hoặc bằng (<=); so sánh

bằng (= =) và so sánh lớn hơn hoặc bằng (>=).

- Khi so sánh giá trị của byte thì khơng cần phải để ý đến dấu của toán hạng,

ngược lại khi so sánh các từ hay từ kép với nhau thì phải để ý đến dấu của tốn

hạng là bit cao nhất trong từ hoặc từ kép.

2.1 So sánh kiểu Byte

Dạng lệnhMô tả chức năng lệnhLLệnh so sánh bằng sẽ làm cho tiếp điểm

đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2 kiểu Byte)A

D

STLLDB= IN1 IN2LLệnh so sánh bằng sẽ làm cho tiếp điểm

đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2 kiểu

Word) và ngược lạiA

D

STLTốn hạng: IN1,IN2: VW,IW ,MW,SMW,

AC, Const,T,C,AIW, *VD,*AC

LDW= IN1 IN2LLệnh so sánh bằng làm cho tiếp điểm đóng

khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2 kiểu Double

Word) và ngược lạiA

D

STL

L

A

DToán

hạng:

IN1,IN2:

VB,IB,

QB,MB,SMB, AC,Const,*VD,*ACLDD= IN1 IN2Toán hạng:IN1,IN2: VD,ID ,MD,SMD,

AC, Const,HC,*VD, *AC

Lệnh so sánh bằng làm tiếp điểm đóng khi

IN1 bằng IN2 (IN1,IN2 kiểu Real số thực)

và ngược lại109STLLDR= IN1 IN2

Toán hạng:IN1,IN2: VD, ID, QD, MD,

SMD, AC, HC, *AC Const, *VDLLệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Byte)A

DSTLLDB

IN2>=Tốn

hạng:

IN1,IN2:

VB,IB,

IN1 QB,MB,SMB, AC, Const,*VD,*ACLLệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Word)A

D

STLLDW >=

IN2Tốn hạng: IN1,IN2: VW,IW ,MW,SMW,

IN1 AC, Const,T,C,AIW, *VD,*ACLLệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Dword)A

D

STLLDD

IN2>=IN1LLệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Real)A

D

STL

L

A

DToán

hạng:

IN1,IN2:

VD,ID

,MD,SMD,AC, Const,HC,*VD, *ACLDR

IN2>=IN1Toán hạng: IN1,IN2: VD, ID, QD,MD,

SMD,AC, HC, *AC Constant,*VD,

Lệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Byte)110STLLDB

IN2<=IN1 Tốn hạng: IN1,IN2: VB,IB,QB,MB,SMB,

AC,Const,*VD,*ACLLệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Word)A

D

STLLDW <= IN1 Toán hạng: IN1,IN2: VW,IW,MW,SMW,

AC,Const,T,C,AIW, *VD,*AC

IN2LLệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Dword)D

ASTLLDD

IN2<=IN1LToán hạng:IN1,IN2: VD,ID ,MD,SMD,

AC, Const,HC,*VD, *ACLệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Real)A

DToán hạng:IN1,IN2: VD, ID, QD, MD,

SMD, AC, HC, *AC Constant, *VD,

2.2. So sánh kiểu INT

Dạng lệnhMô tả chức năng lệnhLLệnh so sánh bằng sẽ làm cho tiếp điểm

đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2 kiểu Byte)A

D

STLLDB= IN1 IN2Tốn

hạng:

IN1,IN2:

VB,IB,

QB,MB,SMB, AC,Const,*VD,*AC111LLệnh so sánh bằng sẽ làm cho tiếp điểm

đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2 kiểu

Word) và ngược lạiA

D

STLToán hạng: IN1,IN2: VW,IW ,MW,SMW,

AC, Const,T,C,AIW, *VD,*AC

LDW= IN1 IN2LLệnh so sánh bằng làm cho tiếp điểm đóng

khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2 kiểu Double

Word) và ngược lạiA

D

STLLDD= IN1 IN2LLệnh so sánh bằng làm tiếp điểm đóng khi

IN1 bằng IN2 (IN1,IN2 kiểu Real số thực)

và ngược lạiA

D

STLLDR= IN1 IN2L

DLDB

IN2>=L

DL

A

DToán

hạng:

IN1,IN2:

VB,IB,

IN1 QB,MB,SMB, AC, Const,*VD,*AC

Lệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Word)ASTLToán hạng:IN1,IN2: VD, ID, QD, MD,

SMD, AC, HC, *AC Const, *VD

Lệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Byte)ASTLToán hạng:IN1,IN2: VD,ID ,MD,SMD,

AC, Const,HC,*VD, *ACLDW >=

IN2Toán hạng: IN1,IN2: VW,IW ,MW,SMW,

IN1 AC, Const,T,C,AIW, *VD,*AC

Lệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Dword)112STLLDD

IN2>=IN1

Toán

hạng:

IN1,IN2:

VD,ID

,MD,SMD,AC, Const,HC,*VD, *ACLLệnh so sánh lớn hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Real)A

D

STLLDR

IN2>=Toán hạng: IN1,IN2: VD, ID, QD,MD,

IN1 SMD,AC, HC, *AC Constant,*VD,LLệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Byte)A

D

STLLDB

IN2<=IN1 Tốn hạng: IN1,IN2: VB,IB,QB,MB,SMB,

AC,Const,*VD,*ACLLệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Word)A

D

STLLDW <= IN1 Toán hạng: IN1,IN2: VW,IW,MW,SMW,

AC,Const,T,C,AIW, *VD,*AC

IN2LLệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Dword)D

ASTLLDD

IN2<=IN1Toán hạng:IN1,IN2: VD,ID ,MD,SMD,

AC, Const,HC,*VD, *AC113L

A

DLệnh so sánh nhỏ hơn hoặc bằng sẽ làm cho

tiếp điểm đóng khi IN1 bằng IN2 (IN1,IN2

kiểu Real)

Toán hạng:IN1,IN2: VD, ID, QD, MD,

SMD, AC, HC, *AC Constant, *VD,- Trong STL những lệnh so sánh thực hiện phép so sánh byte, Word hay DWord.

Căn cứ vào kiểu so sánh (<=, = =, >=), kết quả của phép so sánh có giá trị bằng 0

(nếu đúng) hoặc bằng 1 (nếu sai) nên nó có thể được kết hợp cùng các lệnh LD, A,

O. Để tạo ra được các phép so sánh mà S7-200 khơng có lệnh so sánh tương ứng

(như so sánh không bằng nhau <>, so sánh nhỏ hơn <, hoặc so sánh lớn hơn >) ta

có thể kết hợp lệnh NOT với các lệnh đã có (= =, >=, <=)

Ví dụ:Hoạt động:

Ngõ ra Q0.0 có điện khi đạt đủ 2 điều kiện sau:

- Ngõ vào I0.0 ở mức 1

- Giá trị trong MB10 bằng 30

Ngõ ra Q0.1 có điện khi đạt đủ 2 điều kiện sau:

- Ngõ vào I0.0 ở mức 1

- Giá trị trong MB10 nhỏ hơn hoặc bằng 30114Ngõ ra Q0.2 có điện khi đạt đủ 2 điều kiện sau:

- Ngõ vào I0.0 ở mức 1

- Giá trị trong MB10 lớn hơn hoặc bằng 30

3. Chức năng dịch chuyển

Mục tiêu:

- Nắm được các lệnh dịch chuyển

Dạng lệnhMô tả chức năng lệnhLSao chép nội dung của byte IN sang

OUTA

DToán hạng:IN:VB, IB, QB,MB, SMB,

SB, AC,Cons, *VD,*AC

STLMOVB IN OUTLOUT:VB,IB,QB, MB, SMB, SB, AC,

*VD, *AC

Sao chép nội dung của Word IN sang

OUTA

DToán hạng:IN:VW,T,C,IW,QW, MW,

SMW, SW AC, AIW,Const,*VD,*AC

STLMOVW IN OUTLSao chép nội dung của Dword(Double

Word) IN sang OUTAIN:VD,ID,QD,MD, SD,SMD,HC,HC,

*VD, *AC,&VB,&IB, &QB, &MB, &T,

&C, &SB, ConstDSTL

L

AOUT:VW, T, C, IW, QW, MW, SMW,

SW, AC, AQW, *VD, *ACMOVD IN OUTOUT:VD,ID,QD,MD,

AC,*VD,*ACSD,SMD,Sao chép nội dung của Real (số thực) IN

sang OUTD

Toán hạng:IN:VD,ID,QD,MD,

SMD,AC, Cons, *VD,*ACSD,115STLMOVR IN OUTLOUT:VD, ID, QD, MD, SMD, SD, AC,

*VD, *AC

Chép nội dung của một mảng Byte bắt

đầu từ địa chỉ byte IN và có N phần tử

sang một mảng bắt đầu từ OUTA

DToán hạng:IN: VB, IB, QB, MB, SMB

SB, *VD, *AC

OUT: VB,IB,QB, MB, SMB,SB, *VD,

*AC

STLBMB IN OUT N N: VB, IB, QB, MB, SMB, SB,

AC,Cons, *VD, *ACLChép nội dung của một mảng Word bắt

đầu từ địa chỉ byte IN và có N phần tử

sang một mảng bắt đầu từ OUTA

DToán hạng:IN: VW,T,C,IW,QW, MW,

SMW,SW, AIW, *VD, *AC

OUT: VW,T,C,IW, QW, MW,SMW,SW,

AQW, *VD,*AC

STL

L

A

DBMW IN

NN: VB,IB,QB,MB, SB,SMB,AC, Const ,

OUT *VD, *AC

Chép nội dung của một mảng Dword bắt

đầu từ địa chỉ byte IN và có N phần tử

sang một mảng bắt đầu từ OUT

Toán hạng:IN:VD,ID,QD,MD, SMD,

SD,*VD, *AC

OUT: VD,ID,QD, MD, SMD, SD, *VD,

*ACSTLN: VB,IB,QB,MB, SMB,SB,AC, Const,

BMD IN OUT N *VD, *ACTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng so sánh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×