Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Như đã trình bày ở trên, có 23 đánh giá trong giai đoạn vận hành. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá này được trình bày trong bảng sau:

Như đã trình bày ở trên, có 23 đánh giá trong giai đoạn vận hành. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá này được trình bày trong bảng sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”Định lượng tác động234567CaoKhí thải phát sinh

do đốt dầu DO vận

hành máy phát điệnHơi hóa chất từ Định tính tác động

các

kho

chứa

TBVTV và xăng

dầu

Mùi hơi từ mủ cao Định tính tác động

su

Định lượng tác độngcủa dự án

Xác định thành phần và

tính chất của nhiên liệu sử

dụng.

Định lượng tải lượng,

nồng độ các chất ô nhiễm

trong khí thải.

Độ tin cậy cao do sử

dụng các số liệu của Tổ

chức Y tế Thế giới và

cơng thực tính tốn đã

được nghiên cứu trên

thực tế.Trung bìnhTrung bình

CaoTác động đến Môi

trường nước do

nước thải sinh hoạtĐịnh lượng tác độngCaoTác động do chất Định lượng tác động

thải rắn sinh hoạtCaoTác động do nước

mưa chảy trànCHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚCXác định thành phần và

tính chất nước thải

Định lượng tải lượng và

lưu lượng nước thải phát

sinh

Độ tin cậy cao do sử dụng

các số liệu theo tiêu chuẩn

TCXDVN: 33/2006 và sử

dụng số liệu từ một số

nghiên cứu thực tế.

Định lượng lưu lượng

nước mưa chảy tràn

trung bình

Xác định thành phần và

tính chất nước mưa chảy

tràn.

Độ tin cậy cao do sử dụng

số liệu lượng mưa trung

bình năm khu vực.

Xác định khối lượng chất

thải rắn sinh hoạt phát

sinh

Độ tin cậy cao do sử

108Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”8910

11

12

131415Định lượng tác động

Dự báo theo thời gianCaoĐịnh lượng tác động

Dự báo theo thời gianCaoĐịnh lượng tác độngCaoĐịnh tính tác độngTrung bìnhĐịnh lượng tác độngCaoĐịnh tính tác độngTrung bìnhĐịnh tính tác độngCaoĐịnh tính tác độngCaoTác động do chất

thải rắn và chất

thải nguy hại do

hoạt động sản xuấtTác động do phân

bón và TBVTVTác động do NH3

trong thời kỳ khai

thác mủ cao su

Tác động do tiếng

ồn

Ơ nhiễm do dư

thừa phân bón

Tác động đến chế

độ vi khí hậu

Khả năng làm

giảm đa dạng sinh

học khu dự ánHao

hụt

dưỡng đấtdinhCHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚCdụng hệ số phát thải của

giáo trình quản lý và xử

lý chất thải rắn

Xác định khối lượng chất

thải rắn và chất thải nguy

hại phát sinh

Định lượng khối lượng

phát sinh theo từng năm

Độ tin cậy cao do dử

dụng số liệu thực tế của

chủ đầu tư

Xác định thành phần và

tính chất chất thải

Định lượng khối lượng

phát sinh và dự báo dư

lượng theo từng năm

Độ tin cậy cao do dử

dụng số liệu thực tế của

chủ đầu tư và số liệu tin

cậy của một số cơ quan

chun mơn.

Tính tốn nhu cầu NH3

sử dụng từng nămĐịnh lượng dư lượng

phân bón vơ cơ .Xác tính mức độ tác

động theo phương pháp

ma trận

Độ tin cậy cao do thực

hiện theo hướng dẫn của

Bộ NN và PTNT

Xác tính mức độ tác

động theo phương pháp

ma trận

Độ tin cậy cao do thực

hiện theo hướng dẫn của

Bộ NN và PTNT

109Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”1617Khả năng gây độc

cho đất, nước,

khơng khí từ cơng

nghệ trồng rừng

của dự ánĐịnh tính tác độngTác động đến các Định tính tác động

hệ sinh thái khu

vực kế cận

Định tính tác độngCaoTrung

bình

CaoTác động đến chế

độ thủy văn181920

21

22

23Bồi lấp lòng sơng,

suối khu dự án giai

đoạn Cao su 5 năm

đầu

Mối quan hệ với

các dự án xung

quanh

Tác động đến cân

bằng sinh thái và

đa dạng sinh học

Tác động do cháy

rừng

Khả năng xảy ra tai

nạn

An ninh và các vấn

đề xã hộiXác tính mức độ tác

động theo phương pháp

ma trận

Độ tin cậy cao do thực

hiện theo hướng dẫn của

Bộ NN và PTNTĐịnh tính tác độngTrung

bìnhĐịnh tính tác độngTrung

bìnhĐịnh tính tác độngTrung

bìnhĐịnh tính tác động

Định tính tác độngTrung

bình

Trung bìnhĐịnh tính tác độngTrung bìnhCHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚCXác tính mức độ tác

động theo phương pháp

ma trận

Độ tin cậy cao do thực

hiện theo hướng dẫn của

Bộ NN và PTNT110Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”CHƯƠNG 4:

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHĨ SỰ

CỐ MƠI TRƯỜNG

Những tác động của dự án đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và kinh tế

xã hội đã được phân tích đánh giá cụ thể qua các giai đoạn triển khai thực hiện dự án và

đã được mô tả trong chương III.

Với những tác động tiêu cực trên cơ sở đã được đánh giá, chúng tơi trình bày các biện

pháp giảm thiểu dựa trên từng thời kỳ triển khai dự án:

4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ

ÁN GÂY RA

4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị

- Công tác đền bù, giải tỏa: Hiện nay công tác thỏa thuận đền bù về cơ bản đã được

hoàn thành. Chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện một số văn bản pháp lý và qui trình thủ

tục phục vụ cho việc cắm mốc và gắn biển báo đối với các khu vực khoanh ni, bảo vệ.

- Cơng tác bảo vệ diện tích, trữ lượng khu vực khoanh nuôi được đảm bảo trong

suốt quá trình thực hiện dự án.

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động được chủ đầu tư thực hiện trong

giai đoạn chuẩn bị được đề cập trong bảng sau:

Bảng 4.1: Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị

Nội dungTrách nhiệmThời gian dự kiến Mục đíchXác định các đối Chủ đầu tư

Tháng 4-6/2014

tượng bị ảnh Ban QLRKT Suối

hưởng.

Nhung

UBND xã Tân Lợi

Họp dân để phổ Chủ đầu tư

Tháng 6/2014

biến về các qui Các hộ dân bị ảnh

định đền bù, hỗ hưởng

trợ

UBND, UBMTTQ

xã Tân Lợi

Ký kết biên bản Chủ đầu tư

Tháng 6-8/2014

ghi nhớ về thỏa Các hộ dân bị ảnh

thuận đền bù

hưởng

UBND, UBMTTQ

xã Tân Lợi

Xác lập khu vực Chủ đầu tư

Tháng 7/2014

khoanh

nuôi Ban QLRKT Suối

CHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚCThốngdiện tích và

kiểm kê hoa

màu, tài sản

trên đất

Phổ biến các

qui

định,

chính sách về

đền bùGhi chútham

khảo biên

bản

điều

tra

hiện

trạng rừng.

Ghi nhận

các ý kiến

đóng góp,

yêu

cầu

của bà conđịa

phươngXác định số

tiền đền bù

Xác nhận thời

gian bàn giao

Triển

khai

phương

án

111Báo cáo ĐTM Dự án “Chuyển 132,5 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 20,5 ha đất khơng có rừng

sang trồng cao su” tại khoảnh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 363, Ban QLRKT Suối Nhung”ngoài thực địa

Nhung

Cắm mốc và biển Chủ đầu tư

báo khu vực

khoanh nuôi

Điều tra, báo cáo Chủ đầu tư

hiện trạng rừng

Ban QLRKT Suối

NhungTháng 7/2014Tháng 7/2014bảo vệ

Thông

báo

với cộng đồng

về khu vực

khoanh nuôi

Xác định trữ Lên

kế

lượng, thành hoạch thực

phần loài

hiện hoặc

điều chỉnh

phù hợp4.1.2. Trong giai đoạn khai hoang và xây dựng

Quá trình khai hoang, chuẩn bị đất trồng và thi công xây dựng cơ bản được thực

hiện trong một thời gian tương đối dài, khu vực thi công khá rộng, vì vậy dự án cần quan

tâm và có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường, an tồn lao động và sức khỏe

cơng nhân.

A. Các biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải Giảm thiểu tác động do khí thải, bụi ồn:

Trong giai đoạn này, nguyên nhân chủ yếu gây ra khí thải, bụi, ồn là do hoạt động

của các phương tiện vận chuyển gỗ, thực bì tận thu, vật liệu làm đường giao thơng, vật

liệu xây dựng các hạng mục cơng trình dự án và hoạt động của các phương tiện máy móc

thiết bị phục vụ q trình khai hoang, san lấp mặt bằng và thi cơng xây dựng. Do đó chủ

đầu tư sẽ tiến hành những biện pháp giảm thiểu được trình bày dưới đây:

 Giảm thiểu tác động do phương tiện vận chuyển gỗ tận thu cụ thể như:

- Bố trí hợp lý các tuyến xe ra vào cùng dự án, tránh gây tác động tích hợp

- Khơng bóp còi khi đang chờ xếp gỗ

- Có bạt phủ để che chắn rơi vãi dọc đường

- Chở đúng quy định cho phép, không chở cồng kềnh, tránh gây ắc tắc đường giao

thông trong thời gian vận chuyển

- Bốc dỡ gỗ đảm bảo an toàn, trang bị thiết bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân.

- Dầu nhớt thải ra từ quá trình bảo dưỡng duy tu sẽ được thu gom triệt để.

- Tiến hành phun nước trên các khu vực tập kết gỗ và thực bì, nơi có xe vận chuyển đi

qua.

- Không sử dụng các xe vận tải quá cũ (không đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường

và an tồn) và các xe có tải trọng q nặng (trên 12T) để giảm bụi, ồn, rung và tránh

làm hư hỏng các tuyến đường tại địa phương.

Do đây là khu vực tương đối xa khu dân cư tập trung, nên tiếng ồn phát sinh từ các

hoạt động như máy ủi, máy cày, máy khoan hố, máy kéo,... của dự án chủ yếu ảnh hưởng

trực tiếp đến các công nhân đang thi công. Để hạn chế tối đa các tác động của các hoạt

động này, các biện pháp sẽ được áp dụng là:

+ Sắp xếp thời gian làm việc thích hợp, khơng vận hành tất cả các máy móc cùng

lúc, cùng địa điểm, hạn chế thi công vào ban đêm...CHỦ ĐẦU TƯ: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Như đã trình bày ở trên, có 23 đánh giá trong giai đoạn vận hành. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá này được trình bày trong bảng sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×