Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A:

I. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Hoá học 10 - chơng trình cơ bản

2010-2011Năm học- Tác dụng Oxi: 2Na + O2 = Na2O

Hoạt động 5:- T¸c dơng H2O: 2Na + 2H2O =

GV híng dÉn HS th¶o luËn nh 2NaOH + H2

sau:

3. Nhãm VIIA: Nhãm halogen

- Gọi tên các halozen.

- Viết cấu hình e lớp ngoài - Gồm: F, Cl, Br, I

cùng và xác định số e ngoài

- Cấu hình e lớp ngoài cùng: ns2np5

cùng của halozen.

- Để đạt đến cấu hình bền

X + 1e X-(để có cấu hình bền

vững giống khí hiếm, xu hớng vững) có hoá trị 1.

đặc trng của các halozen là

- Dạng đơn chất F2, Cl2, Br2, I2

gì?

Hoạt động 6: Củng cố bài.Tính chất:Xác định vị trí các nguyên tố

- Tác dụng kim loại 2Na + Cl2 = 2NaCl

có SHNT: 22; 24; 25; 29; 30

trong bảng tuần hoàn.

- Tác dụng H2 : Cl2 + H2 = 2HCl

- Hyđroxit là các axit.

Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà

- Về nhà, làm các bài tập 1 7/ trang 41 - SGK.

- Chuẩn bị bài: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên

tố hoá học.

V. Rút kinh nghiệm: Hợp lý-----------------------------------------------------------------Mẫu 1: Viết cấu hình e nguyên tử các nguyên tố có vị trí trong

bảng TH nh sau:

Nhóm

Chu kỳIAiiAiiiaiva1(Nhóm

1, 5)2(Nhóm

2, 6)3(Nhóm

3, 7)4(NhómTrang: 28vaviaviiaviiiaGiáo án Hoá học 10 - chơng trình cơ bản

2010-2011Năm học4, 8)Ngày soạn: 9/10/2010

Tiết phân phối: 16, 17

nguyên tốsự biến đổi tính chất của các

hoá học - định luật tuần hoànI. Mục tiêu bài học:1. Về kiến thức:

Học sinh hiểu:

- Thế nào là tính kim loại, tính phi kim và quy luật biến đổi tính kim

loại, phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Khái niệm độ

âm điện, sự biến đổi tuần hoàn độ âm điện.

- Quy luật biến đổi một số tính chất: Hoá trị, tính axit - bazơ của

oxit và hyđroxit các nguyên tố nhóm A.

- Nội dung định luật tuần hoàn.

2. Về kỹ năng: Vận dụng quy luật đã biết để nghiên cứu các bảng

thống kê tính chất, từ đó học đợc quy luật mới.

II. Chuẩn bị:

GV: Bảng 2.1 và bảng 6, 7, 8 SGK phóng to.

III. Phơng pháp: Nêu vấn đề kết hợp đàm thoại.

IV. Tổ chức hoạt động dạy học:Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ tiết 1:

- Nêu quy luật biến đổi cấu hình e của các nguyên tố nhóm A theo

chu kì và nhóm A?

- Viết cấu hình e, nêu tính chất đặc trơng của các nguyên tố nhóm

IA, VIIA và VIIIA?

Hoạt động 6: Kiểm tra bài cũ tiết 2:

- Thế nào là tính kim loại, tính phi kim? Nêu quy luật biến đổi độ

tính kim loại, phi kim theo chu kì và theo nhóm A?Trang: 29Giáo án Hoá học 10 - chơng trình cơ bản

2010-2011Năm học- Độ âm điện là gì? Nêu quy luật biến đổi độ âm điện theo chu kì

và theo nhóm A?Hoạt động của thầy và tròNội dungHoạt động 2:I. Sự biến đổi tính kim loại, phi

kim:

- HS nghiên cứu SGK, tìm hiểu

về tính kim loại, phi kim.

1. TÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim:

- HS dùa vào BTH để tìm - Tính kim loại là tính chất của 1

ranh giới của các nguyên tố kim ngtố mà ngtử của nó dễ nhờng e để

loại và phi kim.

trở thành ion dơng.

- Tính phi kim là tính chất cđa 1

- GV híng dÉn HS rót ra hƯ qu¶ ngtố mà ngtử của nó dễ nhận thêm e

về sự nhờng e của kim loại và để trở thành ion âm.

sự nhân e của phi kim.

* Hệ quả:

- Ngtử càng dƠ nhêng e, tÝnh klo¹i

- GV minh ho¹ sù biÕn đổi càng mạnh

tính kim loại, phi kim bằng chu - Ngtử càng dễ nhận e, tính phi kim

kì 2, chu kì 3 và nhóm IA, càng mạnh

nhóm VIIA. HS trả lời câu hỏi :

2. Sự biến đổi tính kim loại,

Trong mỗi chu kì và trong mỗi

nhóm A, theo chiều tăng của

ĐTHN, tính kim loại, phi kim

của các nguyên tố biến đổi

nh thế nào?Hoạt động 3:phi kim:

- Trong 1 chu kì, theo chiều tăng của

ĐTHN, tính kim loại các ngtố giảm

dần đồng thời tính phi kim tăng

dần.

- Trong một nhóm A, theo chiều tăng

của ĐTHN, tính kim loại các ngtố tăng

dần đồng thời tính phi kim giảm

dần.- HS đọc khái niệm độ âm

* Vậy: Tính kim loại, phi kim các

điện SGK.

nguyên tố nhóm A biến đổi tuần

hoàn theo chiều tăng của điện tích

- ĐÂĐ của 1 nguyên tố liên quan hạt nhân.

đến tính kim loại, phi kim nh III. Độ âm điện:

thế nào?

1. Khái niệm: Độ âm điện của 1

- GV treo hình vẽ thang độ nguyên tử đặc trng cho khả năng

âm điện của Pau - linh, học hút e của nguyên tử đó khi tạo thành

sinh nghiên cứu phát hiện ra

Trang: 30Giáo án Hoá học 10 - chơng trình cơ bản

2010-2011Năm họcquy luật biến đổi độ âm liên kết hoá học.

điện.

Hệ quả:

- Quy luật biến đổi ĐÂĐ theo

- ĐÂĐ càng lớn, tính phi kim càng

chu kì và theo nhóm A có phù mạnh.

hợp với quy luật biến đổi tính

- ĐÂĐ cảng nhỏ, tính kim loại càng

kim loại, phi kim không?

mạnh.

Hoạt động 4: Củng cố tiết 1

2. Quy luật:

So sánh tính kim loại, khi kim

của các nguyên tố sau: Na với - Trong 1 chu kì, theo chiều tăng của

ĐTHN, ĐÂĐ nguyên tử các ngtố nhóm A

Al; F với Br; O với Ca?

tăng dần

Hoạt động 3:

- Trong một nhóm A, theo chiỊu tõ

- GV treo b¶ng 7 SGK phãng to. trên xuống, độ âm điện nguyên tử

- HS xác định hoá trị cao nhất các nguyên tố giảm dần.

đổi với oxi từ công thức oxit, * Vậy: Độ âm điện nguyên tử các

hoá trị của phi kim trong hợp nguyên tố nhóm A biến đổi tuần

chất khi với hyđro để phát hoàn theo chiều tăng của điện tích

hiện quy luật biến đổi hoá hạt nhân.

trị.

II. Sự biến đổi về hoá trị các

- GV kết luận và hớng dẫn học nguyên tố:

sinh nhận xét sự biến đổi

Trong 1 chu kì, đi từ trái sang phải,

tuần hoàn.

hoá trị cao nhất của các nguyên tố với

oxi tăng từ 1 đến 7 còn hoá trị với

Hoạt động 7:

hyđro của các phi kim giảm từ 4

- GV treo bảng 8 SGK phóng to. đến 1.

- HS tìm ra quy luật biến đổi

tính axit - bazơ của các oxit và

hyđroxit tơng ứng theo chu kì

và theo nhóm.* Vậy: Hoá trị cao nhất của 1 ngtố

với oxi, hoá trị với hyđrocủa các phi

kim biến đổi tuần hoàn theo chiều

tăng của điện tích hạt nhân.- GV hớng dẫn học sinh nhận

xét sự biến đổi tuần hoàn III. Sự biến đổi tính axit - bazơ

tính axit - bazơ của oxi và của các oxit và hyđroxit tơng

hyđroxit tơng ứng.

ứng:

- Trong 1 chu kì, theo chiều tăng của

ĐTHN, tính bazơ của các oxit tơng

Hoạt động 8:

ứng giảm dần, đồng thời tính axit

- HS tổng kết những đại lợng của chúng tăng dần.

và tính chất biến đổi tuần

Trang: 31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×