Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương IV: CÀI ĐẶT KIỂM THỬ LAN

Chương IV: CÀI ĐẶT KIỂM THỬ LAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Bước 1: start settingcontrol pannel. Double click vào add/remove program

chọn tab add/remove windows components và đợi trong giây lát một bảng danh sách xuất

hiện.+ Bước 2: Hộp thoại NETWORK SERVER xuất hiện.

Đưa hộp sáng đến mục Network Server và nhấn nút Detail để làm xuất hiện cửa sổ Network

Server.-- 61 --+ Bước 3: Trong cửa sổ Network Server đánh dấu chọn mục Dynamic Host Configuration

Protocol (DHCP) và nhấn OK.+ Bước 4: Trở lại hộp thoại Network Server chọn Next để tiếp tục.-- 62 --+ Bước 5: Windows sẽ cấu hình và cài đặt các thành phần của dịch vụ DHC. Trong q trình

cài đặt Windows đòi hỏi phải Insert đĩa CD Windows Server 2003.+ Bước 6: Đến khi hộp thoại Completing the Windows Components Wizard, chọn Finish để

hoàn tất.-- 63 --1.2 Cấu hình DHCP

+ Bước 1: Từ menu Start/ Administrator tool / DHCP. Cửa sổ DHCP xuất hiện.+ Bước 2: Trong cửa sổ DHCP. Chọn menu Action / New Scope+ Bước 3: Hộp thoại New Scope Wizard xuất hiện chọn Next để tiếp tục.+ Bước 4: Hộp thoại Scope Name xuất hiệ, nhập tên và chú thích cho Scope sau đó chọn

Next.

-- 64 --+ Bước 5: Hộp thoại IP Address Range xuất hiện. Nhập địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc

cho dãy địa chỉ cấp phát, đồng thời nhập địa chỉ Sup netMask rồi chọn Next để sang bước tiếp

theo..+ Bước 6: Hộp thoại Add Exculusions dùng để xác định dãy địa chỉ cần loại bỏ ra khỏi danh

sách địa chỉ cấp phát của bước 5.-- 65 --+ Bước 7: Trong hộp thoại Lease Duration, cho biết thời gian mà các máy Client có thể sử

dụng các địa chỉ IP này. Mặc định thời ở đây là 8 ngày. Chọn Next để tiếo tục.+ Bước 8: Hộp thoại Configure DHCP Option xuất hiện. Ta có thể chọn Yes, I want to

configure these option now (để thiết lập them các cấu hình tuỳ chọn khác), hoặc chọn No, will

configure these options later (để hồn tất việc cấu hình cho scope ). Chọn No, I will configure

these options later, nhấn Next để tiếp tục.-- 66 --+ Bước 9: Trong hộp thoại Activate scope hỏi ta có muốn kích hoạt Scope này khơng. Vì

Scope chỉ có thể cấp phát địa chỉ khi được kích hoạt, chọn Yes, I want to activate this scope now.

Nhấn Next để tiếp tục.+ Bước 10: Hộp thoại Completing the New Scope Wizard thông báo việc thiết lập cấu hình

cho Scope đã hồn tất, nhấn Finish để kết thúc.-- 67 --1.3.NÂNG CẤP DOMAIN TRÊN WINSERVER 2003+ Bước 1: Từ menu Start  Run nhập vào hộp thoại là DCPROMO rồi nhấn OKHình 1

+ Bước 2: Hộp thoại Active Directory install Wizad xuất hiện, chọn Next chuyển đến hộp

thoại tiếp theo.Hình 2-- 68 --+ Bước 3: Trong hộp thoại Domain Controller Type, chọn Domain Controller for a new

domain để tạo domain mới. Nếu muốn thêm domain khác đã có thì ta chọn Additon domain

controller for an existing domain.Hình 3

Ta chọn Domain controller for a new domain rồi nhấn Next.

+ Bước 4: Create New domain:

Domain in a new forest : Tạo một miền mới trong rừng mới Child Domain in an existing

Domain tree: Tạo một miền con trong cây đã có.Hình 4:

Domain tree in existing forest : Tạo một cây mới trong rừng mới. Ta chọn Domain in a new

forest nhấn Next chuyển sang bước tiếp theo.

-- 69 --+ Bước 5: Hộp thoại New Domain Name, đặt tên của domain trong trường Full DNS name

for new domain và chọn Next .

+ Bước 6: Hộp thoại NextBios Domain Name.Mặc định là trùng với tên Domain, để tiếp tục chọn Next

Hình 5

+ Bước 7: Hộp thoại Database end Log Folders, cho phép chỉ định vị trí lưu trữ Database và

các tập tin Log.

Chọn vị trí cần lưu bằng cách nhấn nút Browse….., Nhấn Next để tiếp tục..Hình 6

+ Bước 8: Hộp thoại Share System Volume chỉ định vị trí thư mục SYSVOL (thư mục này

phải nằm trên Parition có định dạng là NTFS). nếu muốn thay đổi thì nhấn Nút Browse.. , Nhấn

Next để tiếp tục.-- 70 --Hình 7:

+ Bước 9: Hộp thoại Configure DNS chọn YES, I will config the DNS Client (Nếu muốn cấu

hìn cho DNS ), No Just install and configure DNS on this computer (Nếu muốn cấu hình DNS sau

này ). Ta chọn NO, Just install and Computer configure DNS on this computer, sau đó nhấn Next

để tiếp tục việc cài đặt.Hình 8

+ Bước 10: Hộp thoại Permission.

Permisssion compatible with pre- Windows 2000 Server opertion system: Nếu hệ thống là các

phiên bản trước 2000 Server.

Permission compatible only with Windows Server 2000 or Windows Server 2003 Operating

system: Nếu hệ thống là Windows Server 2000 hay Server 2003 trường hợp này ta chọn

permission compatible only with Windows 2000 hay Windows 2003 Operating syste, Nhấn Next

để tiếp tục.-- 71 --Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương IV: CÀI ĐẶT KIỂM THỬ LAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×