Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần mềm trên máy tính

Phần mềm trên máy tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Thiết lập được các chế độ hoạt động cho mạch hiển thị như thời gian

hiển thị hình, đặt góc quay, …3.2.2 Các thuật toán

3.2.2.1 Các thuật toán cho ATTiny2313 ở mạch hiển thị

Chương trình chính:

 Khởi động các port xuất/nhập, cho phép các ngắt hoạt động

 Quét lần lượt từng LED để tìm LED bị hỏng

 Thăm dò lệnh từ máy tính40Bắt đầu

Khởi động các port xuất/nhập

Cho các ngắt hoạt động: INT0; TIMER0 OVF; INT1

Đọc time từ EEPROM nội(thời gian hiển thị hình);

Gán biến cmd =MCUSRScmd & _BV(PORF)) != 0

Đ

Quét qua từng LEDTắt tất cả các LED

Chỉ để lại LED 2cmd = Byte nhận về từ mạch giao

tiếp với máy tính

Đcmd = 0

SS

Scmd=rea

d

Đ

Chương trình

con đọc dữ liệu

từ 25LC51241cmd=writ

e

Đ

Chương trình

con ghi dữ liệu

vào 25LC512Trình phục vụ ngắt INT1

 Cài đặt giá trị OCR1A để điều khiển ngắt COMPARE1A.

 Điều khiển chuyển sang hình tiếp theo

 Biến timer: thời gian hiển thị của hình

 Biến addr: địa chỉ của hình trong 25LC512

 Địa chỉ của hình là 1536*n (n là số thứ tự của hình)

 Khi đọc xong hình 42 sẽ quay trở lại đọc từ hình 1

INT1

Đtimer != timetimer++S

timer = 0

Đaddr < 1536*41

S

, addr = 0

Cài đặt giá trị OCR1A

Cho phép timer1 hoạt động

sensor_timer = 0Kết thúc42addr += 1536Trình phục vụ ngắt INT0

 Khi nhấn button, mạch hiển thị sẽ reset.

 Nhấn giữ button sẽ tắt mạch hiển thị.

INT0! (BUTTON_PIN &

_BV(BUTTON))

Đ,T++

_delay_ms(1)ĐReset mạchT < 500UL

S

,Tắt mạch

Tắt tất cả các LED

deselect EEPROM

Tắt timer0, timer1

Đưa chip về trạng thái ngủKết thúc43STài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mềm trên máy tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×