Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 9 : CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 9 : CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo ĐTM Dự án:

“Xây dựng bến phà du lịch Gia Luận” thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng”Thiết bị đo độ ồn: QUEST – USA.

Mơi trường nước

Khảo sát môi trường nước mặt: Đo đạc và lấy 10 mẫu nước dọc tuyến thiết kế từ

bến phà Gia Luận sang đảo Tuần Châu.

Bảng CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

ĐÁNH GIÁ.40: Thiết bị phân tích các thơng số mơi trường nước

Thơng số

pH

DO

COD

BOD5

NH4+

NO3PO43Cu

As

Hg

Zn

Pb

SSĐơn vị

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/lDầu tổng số

Ecoli

Độ cứng

Độ mặnNMP/100ml

Mg/l

Phương pháp

Đo tại hiện trường

Đo tại hiện trường

Hóa học

Hóa học

Đo tại hiện trường

Hố học

Hố học

Hố học

Hố học

Hoá học

Hoá học

Hoá học

Trọng lượng, sấy ở 105ºC

Phổ hồng ngoại, chiết

xuất bằng CCl4

Đếm ở 37ºC, 24 giờ.

Phương pháp Complexon

Phương pháp ComplexonThiết bị

SURVEYOR (Hoa Kỳ)

SURVEYOR (Hoa Kỳ)

Tủ BOD

HACH DR/2000

SURVEYOR (Hoa Kỳ)

HACH DR/2000

HACH DR/2000

HACH DR/2000

HACH DR/2000

HACH DR/2000

HACH DR/2000

HACH DR/2000Chất lượng đất

Trong thời gian khảo sát lập báo cáo ĐTM chúng tôi đã tiến hành lấy và phân tích 5

mẫu đất xung quanh khu vực dự án.

Các chỉ tiêu được phân tích bao gồm 9 chỉ tiêu trong bảng sau:

Bảng CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG

PHÁP ĐÁNH GIÁ.41: Các chỉ tiêu môi trường đất và phương pháp phân tíchSTT

1

2

3

4

5Chỉ tiêu phân

tích

pH

Hg

As

Cd

PbPhương pháp

Hấp thụ nguyên tử

Hấp thụ nguyên tử

Hấp thụ nguyên tử

Hấp thụ nguyên tửThiết bị

Máy Perkin-Elmer (Analyst 200)

Máy Perkin-Elmer (Analyst 200)

Máy Perkin-Elmer (Analyst 200)

Máy Perkin-Elmer (Analyst 200)

71Báo cáo ĐTM Dự án:

“Xây dựng bến phà du lịch Gia Luận” thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng”6

7

8Nitơ tổng số9Phơtpho tổng sốZn

CuHấp thụ ngun tử

Hấp thụ ngun tử

Phương

pháp

Kjendhal

Phương pháp trắc

quang “màu xanh

molypden”Máy Perkin-Elmer (Analyst 200)

Máy Perkin-Elmer (Analyst 200)Máy

phổ

quang

(Spectrophotometer)kếKinh tế xã hội

Dự án nằm trong phạm vi xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng nên

các tư liệu về kinh tế - xã hội được sử dụng trong báo cáo gồm các tài liệu về kinh

tế xã hội của đảo Cát Bà nói chung và của xã Gia Luận nói riêng.

Các tài liệu này được thu thập tại địa phương và Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển

Cát Bà.

Đánh giá chung: Tư liệu hầu hết đều được thu thập từ các cơ quan chuyên nghành

nên chất lượng, độ tin cậy cao.

9.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình nghiên cứu, lập báo cáo

9.2.1.

Phương pháp luận

Việc lập báo cáo ĐTM của một dự án là nghiên cứu, phân tích một cách có cơ sở

khoa học những tác động lợi hoặc hại do hoạt động phát triển có thể mang lại cho

mơi trường kinh tế - xã hội nhân văn, tài nguyên sinh vật nơi thực hiện các hoạt

động phát triển. Qua đó phân tích các nhân tố chịu tác động, tính chất, quy mơ,

cường độ các tác động, sự diễn biến theo thời gian và không gian, mối liên hệ giữa

các nhân tố nhằm đề xuất các phương án xử lý giảm thiểu tác động có hại tới mơi

trường nói chung và đa dạng sinh học nói riêng.

9.2.2.

Phương pháp đánh giá

1. Phương pháp thống kê là phương pháp đơn giản song rất cần thiết trong bước

đánh giá sơ bộ tác động môi trường nhằm xác định các đặc trưng của chuỗi số liệu

tài nguyên - môi trường thơng qua:

- Điều tra, khảo sát, lấy mẫu ngồi thực địa và phân tích mẫu trong phòng thí

nghiệm, xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường khơng khí, mơi

trường nước, đất, tiếng ồn, độ rung dọc tuyến đường; so sánh kết quả đo đạc, khảo

sát với Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam để đánh giá hiện trạng ô nhiễm;

- Điều tra xã hội học được tiến hành bằng cách phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa

phương dọc tuyến, lập các phiếu điều tra môi trường nhằm lựa chọn các thông số

chủ yếu liên quan đến kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án;72Báo cáo ĐTM Dự án:

“Xây dựng bến phà du lịch Gia Luận” thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng”- Thống kê, phân tích và đánh giá theo danh mục các hợp phần môi trường sinh thái

liên quan đến hoạt động phát triển vùng dự án, chọn ra các thông số cơ bản ảnh

hưởng đến đa dạng sinh học theo các phương án đã dự tính;

2. Phương pháp ma trận là phương pháp phối hợp liệt kê các hành động của hoạt

động phát triển với những nhân tố mơi trường có thể bị tác động vào ma trận để

đánh giá mức độ tác động đến môi trường của dự án;

3. Phương pháp mơ hình tốn được sử dụng để dự báo mức độ và phạm vi ô nhiễm

mơi trường khơng khí và tiếng ồn;

4. Phương pháp viễn thám- thơng tin địa lý (GIS): giải đốn ảnh vệ tinh kết hợp với

số liệu khảo sát thực địa để thành lập bản đồ thảm thực vật theo khung phân loại,

bản đồ phân bố dân cư, bản đồ vùng ngập lụt... nhằm xác định mức độ ảnh hưởng

của dự án trên các đoạn tuyến đến môi trường.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Bến phà du lịch Gia Luận dự kiến xây dựng tại khu vực phía Bắc đảo Cát Bà thuộc

địa phận xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Vị trí bến phà Gia Luận có tọa độ 20 051’30.5’’N - 106058’58.2’’E. Phía Bắc và phía

Tây giáp biển (thuộc vùng đệm của Vịnh Hạ Long); phía Đơng giáp với đường ra

bến tàu du lịch Gia Luận; Phía Nam giáp núi đá.

Bến phà Gia Luận cách bến phà Tuần Châu 7,32 km.

Theo đánh giá khách quan, việc đầu tư xây dựng bến phà du lịch Gia Luận thật sự

cần thiết, không những thúc đẩy phát triển du lịch Cát Bà mà còn phát triển kinh tế -73Báo cáo ĐTM Dự án:

“Xây dựng bến phà du lịch Gia Luận” thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng”xã hội cả Huyện Cát Hải để khắc phục và tiến tới sẽ khơng còn là “ địa bàn có điều

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Tuy nhiên, trong q trình xây dựng dự án có ảnh hưởng ít nhiều đến môi trường tự

nhiên khu vực. Nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, công

ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tiến hành khảo sát và lập báo cáo đánh giá tác động

môi trường, nhận dạng và đánh giá các tác động đối với môi trường xã hội, mơi

trường khơng khí, mơi trường nước biển, mơi trường đất, môi trường sinh vật...

Đối với mỗi một dạng tác động, đối tượng bị tác động có một phương án giảm thiểu

hợp lý đưa vào thực hiện trong quá trình thi cơng, vận hành dự án.

Cơng ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh cam kết thực hiện nghiêm chỉnh luật Bảo vệ

mơi trường trong q trình thi cơng và vận hành dự án, thực hiện đầy đủ các biện

pháp giảm thiểu tác động (đã nêu trong chương 4) và thực hiện đầy đủ những cam

kết đã nêu (trong chương 5).

KIẾN NGHỊ

Chủ dự án kiến nghị với UBND tỉnh Hải Phòng, chính quyền địa phương phối hợp,

giúp đỡ trong việc tổ chức xây dựng và giữ gìn an ninh tại khu vực Dự án trong thời

gian thi cơng cơng trình.

Chủ Dự án kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét và phê duyệt báo cáo để

Dự án được thực hiện đúng tiến độ.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo Dự án đầu tư xây dựng bến phà du lịch Gia Luận.

2. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội xã Gia Luận năm 2007, phương hướng

nhiệm vụ năm 2008.

3. Báo cáo Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà. Cơ quan thực hiện : Phân viện hải

dương học Hải Phòng.

4. Báo cáo Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, thành phố Hải Phòng năm 2003.

5. Lê Thạc Cán và nnk, 1993. Đánh giá tác động môi trường. NXB KHKT. Hà

Nội.

6. Phạm Ngọc Đăng, 2003. Mơi trường khơng khí. NXB KHKT. Hà Nội

74Báo cáo ĐTM Dự án:

“Xây dựng bến phà du lịch Gia Luận” thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng”7. Lê Trình, 1997. Quan trắc và kiểm sốt ơ nhiễm mơi trường nước. NXB

Khoa học và Kỹ thuật.

8. Lê Trình, 2000. Đánh giá tác động mơi trường - phương pháp và ứng dụng.

NXB Khoa học và Kỹ thuật.75Báo cáo ĐTM Dự án:

“Xây dựng bến phà du lịch Gia Luận” thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng”PHỤ LỤC76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 9 : CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×