Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II- Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty Vt liu n cụng nghip ...60

II- Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty Vt liu n cụng nghip ...60

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpTiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh

nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế tốn và

quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm

song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề khơng thể thiếu được để sản xuất

có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản

xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng…) quyết

định hiệu quả hoạt động sản xuất hoặc chuẩn bị dịch vụ.

Đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà mọi doanh nghiệp gắn

mình với thị trường thì hoạt động tiêu thụ lại càng có vị trí quan trọng hơn. Đối

với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán cái mà thị trường cần chứ

không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị trường cần là

một bước trong khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ nên nhiều doanh

nghiệp hiện nay dã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên việc áp

dụng phương pháp nào để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hồn tồn khơng giống

nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc điểm của

sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có của doanh nghiệp…

Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao

hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có như vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh

nghiệp mới nâng cao và giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đề ra. Sau một

thời gian thực tập tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp, em đã chọn đề tài cho

chuyên đề tốt nghiệp của em như sau:

“Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ

tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp”.

Phạm Văn Đăng4QTKDTH 42AChuyên đề tốt nghiệpChuyên đề của em gồm các phần sau đây:

Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp

Chương II: Đánh giá khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật

liệu nổ Công nghiệp.

Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại Công ty

Vật liệu nổ Cơng nghiệp.

Trong q trình thực hiện em đã nhận được sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình

của thầy giáo thạc sĩ Vũ Anh Trọng. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn

giúp đỡ quý báu của thầy. Do trình độ có hạn, vả lại đây là một vấn đề khá rộng

nên em khơng khỏi mắc những sai sót. Kính mong thầy giáo xem xét và sửa giúp

em.

Trong quá trình thực tập tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp em cũng đã

nhận được sự giúp đỡ quý báu từ q cơng ty. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn

đến quý công ty.

Em xin chân thành cảm ơn.

Sinh viên: Phạm Văn ĐăngCh¬ng IPhạm Văn Đăng5QTKDTH 42AChuyên đề tốt nghiệpGIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG

NGHI P

I- Sơ lợc quá trình hình và phát triển của công ty

Vật liệu nổ công nghiệp

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

Tên công ty : Công ty vật liệu nổ công nghiệp.

Têngiaodịch:Industrialexplosionmateriallimitedcompany.

Địa chỉ : Phố Phan Đình Giót - Phờng Phơng Liệt - Quận

Thanh Xuân -Hà nội.

Mã số thuế : 010010101072-1.

Tài khoản ngân hàng : 710A - 00088 Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm

Vốn pháp định : 36,634,000,000 đồng.

Nghành hoá chất mỏ đợc thành ngày 20 tháng 12 năm 1965

theoquyết định của Bộ công nghiệp nặng có nhiệm vụ tiếpcận, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp của Liên Xô, Trung Quốc

và các nớc Đông âu, cung ứng cho các ngành kinh tế, xây dựng

cơ sở hạ tầng.

Từ năm 1995 với đà phát triển của dất nớc, nhu câu xây

dựng đờng xá, cầu hầm ngày càng tăng để phục vụ cho sự phát

triển của đất nớc vì thế vật liệu nổ công nghiệp là một yếu tố

Phm Vn ng6QTKDTH 42AChuyờn tt nghip

không thể thiếu đợc. Nh»m thèng nhÊt sù qu¶n lý, thùc hiƯn s¶n

xt kinh doanh, đảm bảo an toàn và để đáp ứng tốt hơn về

vật liệu nổ công nghiệp của các ngành kinh tế ngày 29/3/1995

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 44 cho phép thành lập

công ty Hoá chất mỏ và trên cơ sở đó ngày 1/4/1995 Bộ năng lợng (nay là Bộ công nghiệp) đã có quyết định số204NL/TCCB-LĐ thành lập công ty Hoá chất mỏ thuộc Tổng công ty than ViƯt

nam. Ngµy 29/4/2003 Thđ tíng ChÝnh phđ cã quyết định số

77/QĐ- TTG về việc chuyển công ty Hoá chất mỏ thành công ty

TNHH một thành viên có tên là: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật

liệu nổ công nghiƯp. Gọi tắt là cơng ty Vật liệu nổ cơng nghip.

Ngày 6/6/2003, công ty Vật liệu nổ chính thức ra đời.

Công ty đã có 25 đơn vị trực thuộc đặt trên 3 miền đất nớc, kể cả vùng sâu, vùng xa. Nhiệm vụ chính của công ty là sản

xuất và cung ứng vật liệu nổ cho các ngành kinh tế.

Gần 40 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 10 năm

thực hiện đờng lối đổi mới theo nghị quyết của Đảng đợc

Chính phủ và các bộ, các ngành, các ịa phơng nơi đơn vị

đóng quân quan tâm giúp đỡ và cho phép đầu t cơ sở vật

chất cùng với những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ công

nhân viên công ty Vật liệu nổ công nghiệp đã đạt đợc một số

thành tích xuất sắc: là đơn vị anh hùng lao động, đợc nhận

huân chơng lao động hạng nhất, huân chơng độc lập, huân

chơng lao động hạng hai, huân chơng lao động hạng ba, huânPhm Vn ng7QTKDTH 42AChuyờn tt nghip

chơng chiến công hạng ba và nhiều huân chơng cho các tập

thể, cá nhân trong công ty.

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và những nghành kinh

doanh chính của công ty VËt liƯu nỉ c«ng nghiƯp

C«ng ty vËt liƯu nỉ công nghiệp tổ chức một vòng khép

kín từ nghiên cứu, sản xuất phối chế, thử nghiệm, bảo quản, dự

trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp, hoá chất để sản xuất vật

liệu nổ công nghiệp, đến dịch vụ sau cung ứng, vận chuyển

thiết kế mỏ, nổ mìn và các nhiệm vụ khác ngoài vật liệu nổ

công nghiệp. Công ty tập trung kinh doanh vào các lĩnh vực:

1 Sản xuất, phối chÕ- thư nghiƯm vËt liƯu nỉ c«ng nghiƯp.

2 Xt khÈu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, nguyên

liệu hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

3 Bảo quản, ®ãng gãi, cung øng dù tr÷ qc gia vỊ vËt liệu

nổ công nghiệp.

4 Sản xuất, cung ứng: Dây điện, bao bì, đóng gói thuốc

nổ, giấy sinh hoạt, than sinh hoạt, vật liệu xây dựng.

5 Thiết kế thi công xây lắp dân dụng các công trình giao

thông thuỷ lợi.

6 May hàng bảo hộ lao động, hàng may mặc, xuất khẩu.

7 Làm dịch vụ khoan nổ mìn cho các mỏ lộ thiên, hầm lò

kể cả nổ mìn dới nớc theo yêu cầu của khách hàng.

8 Nhập khẩu vật t thiết bị và nguyên vật liệu may mặc ,

cung ứng xăng dầu và vËt t thiÕt bÞ.Phạm Văn Đăng8QTKDTH 42AChuyên đề tốt nghiệp

9 Vận tải đờng bộ, sông biển, quá cảnh các hoạt động cảng

vụ và đại lý vận tải biển. Sửa chữa phơng tiện vật tải, thi công

cải tạo phơng tiện cơ giới đờng bộ.

10 Dịch vụ ăn nghỉ.II-Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếucủa công ty

2.1 Đặc điểm về tổ chứcquản lý và sản xuất kinhdoanh của công ty

Cơ cấu tổ chức kinh doanh của công ty Vật liệu nổ công

nghiệp đợc tổ chức theo kiểu trực tuyến. Giám đốc công ty là

ngời điều hành cao nhất của công ty

Dới giám đốc có 4 phó giám đốc và các phòng ban đợc tổ

chức nh sau:

- Phó giám đốc điều hành sản xuất trực tiếp chỉ đạo

phòng kế hoạch chỉ huy sản xuất.

- Phó giám đốc đời sống trực tiếp chỉ đạo:

+ Phòng thanh tra bảo vệ.

+ Phòng tổ chức nhân sự.

+ Văn phòng giám đốc.

- Phó giám đốc kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo:

+ Phòng thiết kế đầu t.

+ Phòng kỹ thuật an toàn.

- Phó giám đốc kinh tế trực tiếp chỉ đạo:Phm Vn ng9QTKDTH 42AChuyờn tt nghip

+ Phòng kế toán tài chính.

+ Phòng thơng mại.

+ Phòng kiểm toán nội bộ.

Dới các phòng ban này là các đơn vị trực thuộc của công ty

nằm tại các tỉnh trên mọi miền của tổ quốc.

Xuất phát từ nhu cầu của thị trờng, sự quản lý đúng quy

hoạch về quản lý công nhân trên cả nớc, công ty Vật liệu nổ

công nghiệp đã đề nghị và đợc tổng công ty than Việt nam

quyết định thành lập nhiều đơn vị trực thuộc. Tại thời điểm

mới thành lập công ty chỉ có 6 đơn vị thành viên, đến nay

công ty đã có 24 đơn vị trực thuộc (trong đó có 14 xí nghiệp,

8 chi nhánh, 2 văn phòng đại diện) đóng tại các đơn vị khác

nhau trên toàn quốc.

1 Xí nghiệp hoá chất mỏ Đà Nẵng.

2 Xí nghiệp hoá chất mỏ Ninh Bình.

3 Xí nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh.

4 Xí nghiệp hoá chất mỏ Bắc Thái.

5 Xí nghiệp hoá chất mỏ Bà Rịa Vũng Tàu.

6 Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật t Hà nội.

7 Xí nghiệp vận tải thuỷ bộ Bắc Ninh.

8 Xí nghiệp hoá chất mỏ Sơn La.

9 Xí nghiệp vận tải sông biển Hải Phòng.

10 Xí nghiệp hoá chất mỏ Khánh Hoà.

11 Xí nghiệp hoá chất mỏ Gia Lai.

12 Xí nghiệp hoá chất mỏ Bạch Thái Bëi.Phạm Văn Đăng10QTKDTH 42AChuyên đề tốt nghiệp

13 Trung t©m VËt liệu nổ công nghiệp Hà Nội.

14 Chi nhánh hoá chất mỏ Nghệ An

15 Chi nhánh hoá chất mỏ Hà Nam.

16 Chi nhánh hoá chất mỏ Lai Châu.

17 Chi nhánh hoá chất mỏ Quảng Ngãi.

18 Chi nhánh hoá chất mỏ Hà Giang.

19 Chi nhánh hoá chất mỏ Lào Cai.

20 Chi nhánh hoá chất mỏ Phú Yên.

21 Chi nhánh hoá chất mỏ Đồng Nai.

22 Chi nhánh hoá chất mỏ Bắc Cạn.

23 Văn phòng đại diện hoá chất mỏ Tuyên Quang.

24 Văn phòng đại diện hoá chất mỏ Kiên Giang.

Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty nh sau:Phm Vn ng11QTKDTH 42AChuyờn tt nghipSơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty vật liệu nổ công nghiệp

Giám đốc công

tyPGĐ kinh tế

P. kế toán P. thơng

kế

P. kỹ thuật

Tài chính

mại

an toànPGĐ điều hành SX

P. kiểm toánP. kế hoạchnội bộchỉ huy SXPGĐ đời sống

P. thanh tra

bảo vệPGĐ kỹ thuậtP. tổ chứcnhân sựVăn phòngP. thiếtgiám đốcđầu tCác đơn vị thành viênTTXNXNXNXNXNXNXNXNXN

vật

HCM HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

liệu

Bắc

Bắc

Quảng

Sơn

và cảng Khánh

Gia

Bà Rịa

Đà

Quảng

nổ

Cạn

Thái

Ninh

La

Bạch

Hoà

Lai

Vũng

Nẵng

Ngãi

CN

Thái

TàuXNXNChiXNXNXNPhm Vn ngvận tải

Ninh

Bìnhvận tảinhánhcungHCMsôngthuỷ bộhoáứngchấtvật tbiển

HảiNinhQTKDTH 42ABắcChuyờn tt nghipBởi

Chi

nhánhXNPhòngChi

nhánhHCMXN

XN

HCM HCMGiangVPChi

đại diệnNội

VP

nhánh đạidiện

HCM

Lào

CaiLaiHCM

ChâuNghệ

Phú

Yên

An

NamHCM

TuyênGiangPhm Vn ngQTKDTH 42AHCM

Đồng

QuangHCM

Kiên

NaiChuyờn tt nghip

Nhiệm vụ của các phòng ban công ty.

1- Phòng kế hoach chØ huy s¶n xuÊt gåm cã 12 ngêi (1

phã giám đốc, 1 trởng phòng 2 phó phòng và 8 nhân viên)

là một bộ phận nằm trong cơ cấu tổ chức của công ty.

Phòng này có các chức năng cơ bản nh sau:

+ Quản lý và chỉ đạo công tác kế hoạch hoá của toàn

công ty.

+Công tác thị trờng và ký kết hợp đồng.

+Công tác dự trữ qốc gia về vật liệu nổ công nghiệp.

+ Công tác điều hành và chỉ huy sản xuất.

2- Phòng thống kê - kế toán - tài chính. Gồm có 12 ngời

(1 phó giám đốc, 1 kế toán trởng, 1 phó giám đốc và 9

nhân viên) với chức năng nhiệm vụ tham mu giúp việc cho

phó giám đốc công ty về các mặt công tác:

+ Công tác thống kê - kế toán - tài chính.

+ Công tác quản lý các chi phí trong quá trình sản xuất

kinh doanh của công ty.

+ Công tác quản lý hệ thống giá trong toàn công ty.

3- Phòng kiểm toán néi bé gåm 4 ngêi (1 trëng phßng, 1

phã phßng và 2 nhân viên) có chức năng nhiệm vụ:

+ Kiểm tra công tác kế toán.

+ Đảm bảo việc thực hiện đúng các chuẩn mực, chế độ

kế toán và các lĩnh vực liên quan.

4- Phòng thơng mại gồm 6 ngời (1 trởng phòng, 1 phó

phòng và 4 nhân viên) có chức năng nhiệm vụ:Phm Vn ngQTKDTH 42ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II- Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại công ty Vt liu n cụng nghip ...60

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×