Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam

đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc hiện nay

Chính trị văn hóa:

- Khơng ngừng mở rộng quan hệ song phương

+ Tham gia khối ASEAN

+ Thiết lập quan hệ ngoại giao

Kinh tế:

+ Quan hệ thương mại với các quốc gia và

vùng lãnh thổ

+ Tham gia tổ chức thương mại thế giới WTOTrắc nghiệm vui !!

Câu 1: Có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng và

hoạt động của dân tộc thống nhất?

A. 2C. 4B. 3D. 5Câu 2: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn

kết dân tộc là:

A. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược

B. Là vấn đề quyết định sự thành công của

cách mạng

C. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược và

quyết định sự thành công của cách mạng

D. Cả A, B, CCâu 3: Trông tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng

của khối đại đồn kết dân tộc là?

A. Liên minh công- nông

B. Liên minh cơng- nơng, lao động trí óc

C. Đại đồn kết tồn dân

D. Liên minh công- nông và các tầng lớp xã hội

khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×