Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên

c. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Khả năng thu hút, tâp hợp quần chúng

Từ việc khẳng định Đảng vừa là người lãnh

đạo, vừ là đầy tớ của nhân dân, Hồ Chí Minh

yêu cầu cán bộ, chính quyền, đồn thể làm dân

vận

Hồ Chí Minh còn chỉ ra tác phong của người

làm dân vận. Phải gần dân, thân dân, trọng

dân, có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói

dân hiểu, làm dân tin3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

* Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp

công nhân- Quan điểm của chủ

nghĩa Mác - Lênin:

Đảng là đội tiên phong

chiến đấu, là bộ tham

mưu của giai cấp, là

biểu hiện tập trung của

lợi ích, nguyện vọng,

phẩm chất, trí tuệ của

giai cấp cơng nhân và

của dân tộc.- Hồ Chí Minh khẳng

định: Đảng Cộng sản

Việt Nam là Đảng của

giai cấp công nhân, đội

tiên phong của giai cấp

công nhân, mang bản

chất của giai cấp công

nhân.* Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng

của nhân dân lao động và Đảng của

dân tộc

--Trên

Trêncơ

cơsở

sởvận

vậndụng

dụngvà

vàkế

kế

thừa

thừachủ

chủnghĩa

nghĩaMác

Mác--Lênin,

Lênin,

Chủ

Chủtịch

tịchHồ

HồChí

ChíMinh

Minhcòn

còncócách

cáchthể

thểhiện

hiệnkhác

khácvề

vềvấn

vấnđề

đề

“đảng

“đảngcủa

củaai”.

ai”.+ Trong Báo cáo chính

trị tại Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ II của

Đảng (2-1951): Trong

giai đoạn này, quyền lợi

của giai cấp công nhân

và nhân dân lao động

và của dân tộc là một.

Chính vì Đảng Lao

động Việt Nam là Đảng

của giai cấp công nhân

và nhân dân lao động,

cho nên nó phải là

Đảng của dân tộc Việt

Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ II của Đảng (2-1951)+ Năm 1953:

“ Đảng Lao động là

tổ chức cao nhất

của giai cấp cần

lao và đại biểu

cho lợi ích của

dân tộc... Đảng là

đảng của giai cấp

lao động, mà cũng

là đảng của toàn

dân”.+ Năm 1957, trong

buổi nói chuyện với

Trường Cán bộ Cơng

đồn, Bác nhắc: “Đảng

là đội tiên phong của

giai cấp công nhân,

đồng thời cũng là đội

tiên phong của dân

tộc”.+ Năm 1961: Đảng ta là đảng của giai

cấp, đồng thời cũng là của dân tộc,

không thiên tư thiên vị.

Bác nói

chuyện

với

những

cán bộ,

Đảng

viên

hoạt

động

lâu

năm4. Quan niệm về ĐCSVN cầm quyền

a. Lãnh đạo toàn diện nhân dân về mọi mặt

đời sống xã hội

Ngoài lãnh đạo xã hội bằng các đường lối, chủ

trương thì Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới việc

ĐCSVN phải quan tâm đến cả “tương cà mắm

muối của người dân”b. Đảng cầm quyền, dân là chủ

- Đảng cầm quyền theo Hồ Chí Minh là Đảng

tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng

lãnh đạo cách mạng để thiết lập và củng cố

quyền làm chủ của nhân dân. Quyền lực thuôc

về nhân dân là bản chất, là nguyên tắc của chế

độ mới

Dân là chủ, Đảng lãnh đạo, Đảng phải lấy

dân làm gốc. Mặt khác, dân muốn làm

chủ thì phải thật sự theo đảngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×