Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG XVI.THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN

CHƯƠNG XVI.THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HỒN TỒN.Độc quyền nhóm:- Chỉ có một vài người bán

- Sản phẩm của mỗi người bán giống nhau hoặc gần giống nhau.Để đo lường mức độ độc quyền của các doanh nghiệp các nhà kinh tế sử dụng

thước đo có tên gọi là tỷ lệ tập trung: là tỷ lệ tổng sản lượng được cung cấp bởi

4 doanh nghiệp lớn nhất trên thị trườngI.GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN TOÀN.Cạnh tranh độc quyền:- Nhiều doanh nghiệp bán, các doanh nghiệp cạnh tranh nhau để thu hút một nhóm

khách hàng

- Sản phẩm giống nhau nhưng không giống nhau một cách tuyệt đối, khác nhau về

nhãn hiệu, mẫu mã, chất lượng…..

- Đường cầu của doanh nghiệp hơi dốc xuống

(co giãn)I.GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN TOÀN.- Tự do gia nhập và rời bỏ:Các doanh nghiệp tự do gia nhập và rời khỏi ngành cho

đến khi lợi nhuận kinh tế bằng 0.

-Ví dụ: sách, DVD, trò chơi điện tử, nhà hàng, bánh, quần áo……II.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.

1.Cân bằng trong ngắn hạn.Tối đa hóa lợi nhuận– Doanh nghiệp sản xuất ở mức sản lượng tại đó

MR = MC– Gía cả được xác định bởi đường cầu

– Nếu P > ATC: doanh nghiệp có lời

– Nếu P < ATC: doanh nghiệp bị lỗ

– Giống như doanh nghiệp độc quyền hồn tồn.(a) Doanh nghiệp có lời(b) Doanh nghiệp bị lỗ

PP

MCMCATCPATCATCPATC

LờiLỗDD

MR

MR

0QQ0QQII.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.

2. Cân bằng dài hạn.Nếu các doanh nghiệp đang có lợi nhuận trong ngắn hạn

Các doanh nghiệp mới có động cơ gia nhập vào thị trường

Làm gia tăng sản lượng cung ứng cho thị trường.

Làm giảm thị phần của mỗi doanh nghiệp

Đường cầu của doanh nghiệp dịch chuyển sang trái

Lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp giảm xuống cho đến khi lợi nhuận

kinh tế = 0P

MCATCP = ATCD

MR

Q0QII.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.Lợi nhuận kinh tế bằng 0– Đường cầu tiếp xúc với đường chi phí trung bình

– Sản lượng được ấn định tại đó MR = MC

– Gía cả = chi phí trung bình

– Gía cả lớn hơn MCII.CẠNH TRANH BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC

BIỆT.

3.Cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hồn tồn Cạnh tranh độc quyền

• Sản lượng nhỏ hơn mức sản lượng tối ưu

• Sản xuất dưới khả năng, dư thừa năng lực sản xuất

• P > MC

 Cạnh tranh hồn tồn

• Sản lượng tại mức sản lượng tối ưu

• Sản xuất ở quy mơ có hiệu quả

• P = MC(a) Doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền(b) Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toànPPMCMC

ATCATCPP=MCP=MRMC

D

MR

0QQ*Q0Q*QTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG XVI.THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×