Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[2018 - 2019] Thi học sinh giỏi Hóa 12 - Hà Tĩnh.pdf

[2018 - 2019] Thi học sinh giỏi Hóa 12 - Hà Tĩnh.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuyển chọn đề thi chọn Học sinh giỏi http://hoctap.dvtienich.com/

(Xem giải) 2. Hòa tan V1 ml ancol etylic v{o V2 ml nước thu được V3 ml dung dịch X. a. Trong dung

dịch X có tối đa bao nhiêu loại liên kết hiđro liên ph}n tử? Liên kết n{o bền nhất? Giải thích. b. So s|nh

gi| trị của tổng (V1 + V2) với V3. Giải thích.

Câu 4: (3,0 điểm)

(Xem giải) 1. X{ phòng hóa ho{n to{n x mol chất béo A trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được

glixerol v{ hỗn hợp muối B. Đốt ch|y ho{n to{n x mol A thu được 2,55 mol H2O v{ 2,75 mol CO2. Mặt

kh|c, x mol A t|c dụng tối đa với 0,1 mol Br2 trong dung dịch (dung mơi CCl4). Tính khối lượng của

hỗn hợp muối B.

(Xem giải) 2. Hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức. Cho m gam X t|c dụng tối đa với dung dịch chứa

0,7 mol NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng d~y đồng đẳng v{ 57,2 gam hỗn hợp muối Z.

Đốt ch|y ho{n to{n lượng Y trên, thu được 0,4 mol CO2 v{ 0,7 mol H2O. Tính m.

Câu 5: (3,0 điểm)

(Xem giải) 1. Một hỗn hợp X gồm 3 axit cacboxylic đơn chức, mạch hở A, B, C. Trong đó, A, B l{ hai

chất kế tiếp trong một d~y đồng đẳng (MA < MB), chất C có 2 liên kết π trong ph}n tử. Cho 14,8 gam X

t|c dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 20,3 gam muối khan. Đốt

ch|y ho{n to{n 4,44 gam X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc). X|c định cơng thức cấu tạo c|c axit, gọi tên

của C.

(Xem giải) 2. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B (MA < MB) kế tiếp nhau trong một d~y đồng đẳng

v{ metylamin. Lấy 50 ml X trộn với 235 ml O2 (dư). Bật tia lữa điện để đốt ch|y hết X. Sau phản ứng

thu được 307,5 ml hỗn hợp khí v{ hơi. L{m ngưng tụ ho{n to{n hơi nước còn lại 172,5 ml hỗn hợp khí

Y. Cho Y qua dung dịch NaOH dư còn lại 12,5 ml khí khơng bị hấp thụ. C|c khí đo cùng điều kiện nhiệt

độ v{ |p suất. X|c định cơng thức ph}n tử v{ phần trăm theo thể tích của B trong X.

Câu 6: (2,0 điểm)

(Xem giải) Hỗn hợp X gồm metyl aminoaxetat (H2N-CH2-COOCH3), axit glutamic v{ vinyl fomat. Hỗn

hợp Y gồm etilen v{ metylamin. Để đốt ch|y ho{n to{n x mol X v{ y mol Y thì tổng số mol oxi cần dùng

vừa đủ l{ 2,28 mol, thu được H2O; 0,2 mol N2 v{ 1,82 mol CO2. Mặt kh|c, để phản ứng hết với x mol X

cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 4M, đun nóng. Biết c|c phản ứng xảy ra ho{n to{n. Tính V.

Câu 7: (3,0 điểm)

(Xem giải) 1. Hòa tan Al bằng V ml dung dịch H2SO4 1M v{ HCl 1M, thu được dung dịch Y. Cho từ từ

đến dư dung dịch Ba(OH)2 v{o Y, thấy khối lượng kết tủa tạo th{nh phụ thuộc v{o số mol Ba(OH)2

như đồ thị sau:Tuyển chọn đề thi chọn Học sinh giỏi http://hoctap.dvtienich.com/Dựa v{o đồ thị trên, tìm gi| trị của y.

(Xem giải) 2. Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO v{ Fe. Hòa tan m gam X trong dung dịch chứa 1,50 mol

HNO3, thu được dung dịch Y v{ 2,24 lít khí NO. Dung dịch Y hòa tan tối đa 17,6 gam Cu, thấy tho|t ra

1,12 lít NO. Biết c|c phản ứng xảy ra ho{n to{n, NO l{ sản phẩm khử duy nhất của N+5 v{ ở điều kiện

tiêu chuẩn. Tính m.

Câu 8: (2,0 điểm)

(Xem giải) Hòa tan ho{n to{n 27,04 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3, Mg(NO3)2 v{o dung dịch chứa

hai chất tan NaNO3 v{ 1,08 mol H2SO4 (lo~ng). Sau khi kết thúc c|c phản ứng, thu được dung dịch Y

chỉ chứa c|c muối v{ 0,28 mol hỗn hợp Z gồm N2O, H2. Tỷ khối của Z so với H2 bằng 10. Dung dịch Y

t|c dụng tối đa với dung dịch chứa 2,28 mol NaOH, thu được 27,84 gam kết tủa. Tính phần trăm khối

lượng của nhơm kim loại có trong X.Tuyển chọn đề thi chọn Học sinh giỏi http://hoctap.dvtienich.com/THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 - TỈNH THÁI BÌNH

[THỜI GIAN: 90 PHÚT] – [ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT]

(Xem giải) Câu 1: Trộn K v{ Na theo tỉ lệ mol 1 : 1 được hỗn hợp X. Hòa tan hết X v{o nước dư được

dung dịch Y v{ 1,344 lít H2 (đktc). Cho dung dịch Y t|c dụng với 1,2 lít dung dịch H3PO4 0,08M, sau

phản ứng thu được dung dịch có chứa m gam muối. Gi| trị của m l{:

A. 10,968B. 9,675C. 13,008D. 12,046(Xem giải) Câu 2: Cho c|c dung dịch lo~ng sau đ}y phản ứng với nhau từng đôi một: H2SO4; Ba(OH)2;

NaHCO3; NaCl; KHSO4. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học l{:

A. 5.B. 4.C. 6.D. 3.(Xem giải) Câu 3: Cho c|c sơ đồ phản ứng sau:

X1 + H2O → X2 + X3↑ + H2↑ (Điện ph}n dung dịch, có m{ng ngăn).

X2 + X3 → X1 + X5 + H2O

X2 + X4 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O

X4 + X6 → BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

C|c chất X2, X5, X6 lần lượt l{:

A. NaOH, NaClO, H2SO4.B. KOH, KClO3, H2SO4.C. NaOH, NaClO, KHSO4.D. NaHCO3, NaClO, KHSO4.(Xem giải) Câu 4: Hỗn hợp X gồm ancol propylic, ancol metylic, etylen glicol v{ sobitol. Khi cho m gam

X t|c dụng với Na dư thì thu được 5,6 lít H2 (đktc). Nếu đốt ch|y m gam X cần vừa đủ 25,76 lít khí

O2(ở đktc), sau phản ứng thu được 21,6 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ancol propylic trong hỗn

hợp X có gi| trị gần nhất với:

A. 71%B. 46%C. 62%D. 32%(Xem giải) Câu 5: Cho c|c ph|t biểu sau:

(1) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

(2) C|c este đơn chức, no bị thủy ph}n trong môi trường kiềm đều tạo muối v{ ancol.

(3) Glucozơ v{ saccarozơ đều có phản ứng tr|ng bạc.

(4) Hiđro hóa ho{n to{n triolein (xúc t|c Ni, đun nóng), thu được tripanmitin.

(5) Dung dịch lòng trắng trứng bị đơng tụ khi đun nóng.

(6) Xenlulozơ trinitrat được dùng l{ thuốc súng khơng khói.

Số ph|t biểu đúng l{:

A. 4.B. 6.C. 5.D. 3.(Xem giải) Câu 6: Điện ph}n dung dịch chứa đồng thời NaCl v{ CuSO4 (điện cực trơ, m{ng ngăn xốp,

hiệu suất điện ph}n 100%, bỏ qua sự hòa tan của c|c khí trong nước v{ sự bay hơi của nước) với

cường độ dòng điện khơng đổi. Kết quả của thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thời gian điện ph}n

(gi}y)Khối lượng catot tăng

(gam)Khí tho|t ra ở anotKhối lượng dung dịch

giảm (gam)Tuyển chọn đề thi chọn Học sinh giỏi http://hoctap.dvtienich.com/

1930mMột khí duy nhất6,7557903mHỗn hợp khí18,6t3,4mHỗn hợp khí20,38Gi| trị của t l{:A. 10615.B. 6562.C. 11580.D. 6948(Xem giải) Câu 7: Tiến h{nh c|c thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NH4Cl b~o hòa t|c dụng với dung dịch NaNO2 b~o hòa đun nóng.

(2) Cho MnO2 v{o dung dịch HCl đặc, đun nóng.

(3) Nung tinh thể KClO3 có xúc t|c MnO2.

(4) Cho Ba v{o dung dịch CuSO4.

(5) Hòa tan SiO2 trong dung dịch HF.

(6) Dẫn khí CO đến dư qua MgO, nung nóng.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất l{:

A. 5B. 4C. 6D. 3(Xem giải) Câu 8: Cho c|c nhận xét sau:

(1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin v{ etylamin l{ những chất khí, mùi khai khó chịu, tan nhiều

trong nước.

(2) Để rửa lọ đựng dung dịch anilin người ta dùng dung dịch NaOH lo~ng.

(3) C|c amin thơm đều l{ chất lỏng hoặc rắn v{ dễ bị oxi hóa.

(4) Phenol l{ một axit yếu nhưng có thể l{m quỳ tím ẩm chuyển th{nh m{u đỏ.

(5) C}y thuốc l| chứa amin rất độc l{ nicotin.

(6) Aminoaxit l{ chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan trong nước v{ có nhiệt độ nóng chảy cao (bị ph}n

hủy khi nóng chảy)

(7) Đưa đũa thủy tinh đ~ nhúng dung dịch HCl đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2 đặc

thấy khói trắng bốc lên.

Trong số c|c nhận xét trên, số nhận xét đúng l{:

A. 7.B. 4.C. 5.D. 6.(Xem giải) Câu 9: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[2018 - 2019] Thi học sinh giỏi Hóa 12 - Hà Tĩnh.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×