Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Phương pháp bổ củ thành 6 mảnh tách thành các mảnh có phần đế củ với 2 vảy-củ (CT 4) cho hệ số nhân giống cao nhất trung bình tạo ra 17 chồi/ củ).

Cây lan huệ ở CT 3 (chẻ củ thành 6 mảnh có tốc độ hình thành số lá mới lớn

nhất là 2.5 lá/ cây, thấp nhất là ở CT 4 (chẻ củ thành 4 mảnh tách thành các-mảnh có phần đế củ với 2 vảy củ ) là 1.46 lá/ cây.

Sự tăng trưởng chiều dài lá của cây ở CT1 là cao nhất là 22.72 cm, sự tăng

trưởng chiều rộng và đường kính củ của cây lớn nhất ở CT 3 lần lượt là 0.8 cm,-0.74 cm.

Xử lí mảnh củ bằng nước Javen trong 15 phút cây ra rễ sớm, rễ nhiều và dài

(6.58 rễ/ mảnh củ, chiều dài bộ rễ 14.64 cm và hệ số nhân giống là 5.67 chồi/-củ), cây con có chất lượng tốt.

Sử dụng chế phẩm kích thích Kinetin ( nồng độ 0.4% ) + N3M ( nồng độ 0.2%)

trong nhân giống vô tính một số dòng Lan huệ rút ngắn thời gian ra chồi 15

ngày, số chồi TB/ mảnh củ cao nhất ở dòng A21 ( 1.25 chồi/ mảnh ) và hình thái-chồi to, mập hơn.

So sánh khả năng ra rễ, ra chồi giữa các dòng Lan huệ cho thấy dòng 32 và I52

có khả năng ra rễ, ra chồi, thời gian xuất hiện rễ và chồi sớm nhất.

5.2. Đề nghị

Tiếp tục nghiên cứu, nhân giống Lan huệ để để duy trì các tính trạng ban

đầu của các cá thể ưu tú.59601TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu từ sách và luận văn

Nguyễn Tiến Bân (1997), Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật2hạt kín ở Việt Nam, NXB Nơng Nghiệp.

Tơ Thị Mai Dung (2008), “Thu thập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của3một số giống Loa Kèn thuộc chi Hippeastrum”. Khóa luận tốt nghiệp.

Nguyễn Thị Đỏ (2007), Thực vật chí Việt Nam – tập 8 bộ Loa Kèn –4Liliales. NXB KH&KT – Hà Nội.

Nguyễn Hạnh Hoa và cộng sự (2009), Thu thập phân loại, đánh giá nguồnIgen hoa cây cảnh họ Hành (Liliaceae). Bước đầu tạo vật liệu khởi đầu cho

chọn và nhân một số loài bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và gây đột biến, Báo

5cáo tổng kết đề tài cấp Bộ mã số B2008 – 11 – 80.

Nguyễn Hạnh Hoa, Quách Thị Phượng (2010), Nghiên cứu sinh học ra

hoa, khả năng thụ phấn thụ tinh của một số loài cây thuộc chi

Hippeastrum phục vụ chọn tạo giống, Tạp chí khoa học và phát triển62010, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Nguyễn Hạnh Hoa và cộng sự (2014), Nghiên cứu xây dựng quy trình nhanh

nhanh In vitro sáu dòng Lan Huệ - Hippeastrum equestre (Aition) Herb, Tạp7

8chí Khoa học và Phát triển 2010, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Trần Hợp (1993), Cây cảnh, hoa Việt Nam, NXB Nông Nghiệp.

Đào Thu Lan (2015), “Đánh giá sinh trưởng, phát triển và tình hình nhiễm

sâu bệnh của cây lai Lan Huệ vụ hè thu năm 2015 tại Gia Lâm - Hà Nội”.9Khóa luận tốt nghiệp.

Hà Bích Ngọc (2006), Thu thập, nghiên cứu 1 số loài hoa cây cảnh thuộchọ Hành (Liliaceae) tại Hà Nội – báo cáo tốt nghiệp.

10 Nguyễn Thị Kim Oanh (2014), Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của

một số tổ hợp lai Lan Huệ tại Gia Lâm – Hà Nội. Luận ăn thạc sĩ.

11 Quách Thị Phương (2009), Nghiên cứu đặc điểm thực vật học và sinh học ra

hoa của các loài cây cảnh thuộc chi Hippeastrum. Khóa luận tốt nghiệp

12 Phạm Thị Minh Phượng, Trần Thị Minh Hằng, Vũ Văn Liết (2014), Chọn

tạo giống hoa Lan Huệ (Hippeastrum Herb.) mới bằng phương pháp lai.

13 PGS. TS Vũ Quang Sáng (2007), “Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng”,

Nhà xuất bản Nông Nghiệp.6114 Dương Đức Tiến,Võ Văn Chi (1978), Phân loại thực vật bậc cao, NXB Đại

học và Trung học chuyên nghiệp Hà Nội.

15 Cao Thị Thoa (2010), “Bước đầu nghiên cứu nhân giống hữu tính các

giống Loa Kèn thuộc loài Hippeastrum equestre (Aiton) Herb. Và ảnh

IIhưởng của phân bón lá tới cây Loa Kèn Đỏ”. Khóa luận tốt nghiệp.

Tài liệu từ internet

1. Phạm Thị Minh Phượng, Trần Thị Minh Hằng ( 2014) “ Nghiên cứu kĩ thuật

nhân giống vơ tính cây Lan Huệ ( Hippeastrum sp. )bằng phương pháp

chẻ củ”http://sinhvienthainguyen.edu.vn/chi-tiet/nghien-cuu-ky-thuat-nhan-giong-vo-tinh-cay-lan-hue-hippeastrum-sp-bang-phuong-phap-checu-45654.html truy cập 17:55 ngày 29/12/2016

2. Nghiên cứu đặc điểm thực vật học của các dòng giống hoa Lan

HuệHippeastrumsp.http://www.tailieuonline.com.vn/nghien-cuu-dac-diem-thuc-vat-hoc-cua-cac-dong-giong-hoa-lan-hue-hippeastrum-sp6074.html truy cập 15:30 ngày 20/12/2016

3. Phạm Thị Minh Phượng, Trần Thị Minh Hằng, Vũ Văn Liết “ Chọn tạo

giống Lan Huệ Hippeastrum Herb. Mới bằng phương pháp lai hữu tính

giữa nguồn gen bản địa và nhập nội ở Việt Nam”

http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/Upload%5C882014-62-71.pdftruycập 15:45 ngày 21/12/2016

4. Nguyễn Thị Thu Thủy (2014) “ Nghiên cứu nhân giống invtro một số dòng

hoa Lan Huệ(Hippeastrum equestre)”

http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/3644/1/01050001902.pdf

truy cập 15:00 ngày 21/12/2016KẾT QUẢ XỬ LÍ THỐNG KÊ62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×