Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chức năng chính:

Các chức năng chính:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Code C# gợi ý:30b. Ý tưởng tạo giỏ hàng trong website313233Giao diện đăng nhập và quản trị website:-Để quản trị website, người dùng phải có tài khoản đăng nhập.-Căn cứ vào thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ cho phép hiện đầy đủ chức năng hoặc một vài chức năng (có phân quyền quản lý)34Ví dụ, trang web có giao diện đơn giản để cập nhật 1 quyển sách vào CSDL

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chức năng chính:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×