Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUẢN LÝ TRẠNG THÁI

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ:-Tạo một ứng dụng truy cập CSDL QUANLYSACH gồm 2 trang:Loai_Sach.aspx: hiển thị tên tất cả các loại sách có trong database, với mỗi loại sách tạo url dạng querystring với id của loại sách đó, user kích vào

sẽ mở ra trang SachDS.aspx cho phép xem chi tiết loại sách đó gồm những sách nào.SachDS.aspx: lấy id từ querystring, đọc CSDL Sách và trả về chi tiết tất cả thơng tin của nó.4Nạp danh sách loại sách trong sự kiện Page_Load ở trang LoaiSach.aspx:string connStr = "Data Source=(local);Initial Catalog=QUANLYSACH;user=sa;pwd=abc";

SqlConnection conn=new SqlConnection (connStr );

conn.Open();

SqlCommand cmd=new SqlCommand ("SELECT * FROM LOAISACH", conn);

SqlDataReader reader;

string str="";

reader = cmd.ExecuteReader();

while (reader.Read())

{

str = string.Format("{1}
", reader["MaLoaiSach"], reader["TenLoaiSach"]);lblLoaiSach.Text = lblLoaiSach.Text + str;

}5Hiển thị sách khi chọn một loại sách bất kỳ trong sự kiện Page_Load ở trang SachDS.aspx:string maLS = Request.QueryString[“MaLoaiSach”]

GridSach.DataSource = Sach_DS(maLS);

GridSach.DataBind();

//GridSach là một GridView

//Sach_DS là một hàm chứa danh sách sách6Bài tập tình huống:-Thêm vào cơ sở dữ liệu đang sử dụng 1 bảng dữ liệu như sau: NGUOIDUNG(TenDN, MatKhau)-Thêm vào website một trang web có giao diện như sau:-Nếu đăng nhập thành cơng thì chuyển đến một trang web nào đó, ngược lại thông báo lỗi.7Hàm kiểm tra đăng nhập:

bool KiemTraDN(string TenDN , string MatKhau)

{

string str ="Data Source=(local);initial catalog=TH55; user=sa;pwd=abc";

SqlConnection dbCon= new SqlConnection(str);

dbCon.Open();

SqlCommand cmd= new SqlCommand("SELECT * FROMNGUOIDUNG WHERE TenDN='" + TenDN + "' AND MatKhau='"+ MatKhau + "'",dbCon);

SqlDataReader reader= cmd.ExecuteReader();

if (reader.HasRows)

return true ;

else

return false ;

}

8Code xử lý sự kiện nút lệnh Đăng nhập:

if (KiemTraDN(txtTenDN.Text, txtMatKhau.Text) == true)

Response.Redirect("Loai_Sach.aspx");

else

lblTB.Text = "Thông tin đăng nhập khơng chính xác!";91.2 SessionUser 2User 1Session: user 1

Session: user 2

Session: user 3User 310Session là gì?-Khái niệm phiên làm việc:Mỗi khi user request một trang web lần đầu tiên thì phiên làm việc được tạo ra.

Một nhận dạng phiên làm việc được cấp bởi server

Phiên làm việc kết thúc khi• Người lập trình hủy

• Kết thúc cycle life

• User đóng trình duyệt

-Phiên làm việc là cách thức trau đổi/chia sẻ dữ liệu giữa các trang web trong Web app.11-Cho phép lưu trữ dữ liệu kiểu .NET-Thời gian sống kết thúc sau một khoảng thời gian định nghĩa trước (thường là 20 phút, có thể thay đổi, hoặc lập

trình hủy)-Tính bảo mật cao, do dữ liệu lưu trữ trên server, không bao giờ chuyển cho client và mỗi client có client session

id riêng-Lưu trữ session với dữ liệu lớn cũng có thể làm chậm server, đặc biệt nếu nhiều người truy cập đồng thời, do mỗi

user sẽ có bản copy session riêng!12-Mỗi user sẽ được gán một giá trị gọi là Session id, giá trị này là duy nhất-Thời gian sống của session có thể thiết lập thơng qua web.config132. MASTER PAGE-Master page định nghĩa một khuôn mẫu chung cho phép áp dụng cho nhiều trang trong web site

-Content page là web form có sử dụng master pageMaster PageContent Page14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×