Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC ĐIỀU KHIỂN DANH SÁCH

CÁC ĐIỀU KHIỂN DANH SÁCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Xử lý đối tượng FileUpload:

string TenFile = "";

string DuongDan = "";

if (fileAnhSach.HasFile)

{

TenFile = fileAnhSach.FileName;

DuongDan = Server.MapPath("~/Images/");

fileAnhSach.SaveAs(DuongDan + TenFile);

}

332.2 GridView• Hiển thị nhiều dòng dữ liệu, hỗ trợ phân trang và cho phép định dạng

theo ý muốn nội dung theo từng cột.

• Hiển thị dữ liệu trong GridView:

.DataSource =

.DataBind()34Phân trang:

• Gán thuộc tính AllowPaging là True

• Hiển thị số lượng dòng nhiều hơn hoặc ít hơn giá trị mặc định thì điều

chỉnh thuộc tính Pagesize:35Xử lý code phân trang:36Ví dụ, Tên GridView là gridTinh, nguồn dữ liệu là TinhDS (VB.NET)Protected Sub gridTinh_PageIndexChanging(ByVal sender As Object,

ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs)

Handles gridTinh.PageIndexChanging

gridTinh.PageIndex = e.NewPageIndex

gridTinh.DataBind()

End Sub37Xử lý sự kiện SelectedIndexChanging:

GridViewRow ;

= .Rows[e.NewSelectedIndex]; ;

.Text = Server.HtmlDecode(row.Cells[1].Text);

.Text = Server.HtmlDecode(row.Cells[2].Text);38Sắp xếp:

• Gán thuộc tính AllowSorting là True

• Code (C#):protected void gridSach_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e)

{

DataTable ds=new DataTable() ;

ds = Sach_DS(); ;

DataView dView = new DataView(ds);

dView.Sort = e.SortExpression;

gridSach.DataSource = dView;

gridSach.DataBind();

}

39Sắp xếp

• Gán thuộc tính AllowSorting là True

• Code (VB.NET):

Protected Sub gridTinh_Sorting(ByVal sender As Object, ByVal e As

System.Web.UI.WebControls.GridViewSortEventArgs) Handles gridTinh.Sorting

Dim ds As DataTable = gridTinh.DataSource

Dim dView As DataView

dView = New DataView(ds)

dView.Sort = e.SortExpression

gridTinh.DataSource = dView

gridTinh.DataBind()

End Sub

40Điều khiển ngoại lệ:

Những tình huống phát sinh ngoại lệ:

• Những lỗi phát sinh trong thời gian thực thi có thể làm hư hại chương

trình.

Ví dụ, lỗi chia cho 0, đổi từ chuỗi ký tự sang số, …

• Có thể do khơng phải lỗi lập trình

Ví dụ: đĩa bị đầy, lỗi phần cứng, file bị thay đổi thành chỉ đọc, không

thể truy cập, truy vấn cơ sở dữ liệu, …41Cú pháp try - catch

try

{

RiskyBussiness();

}

catch (SomeException e)

{

//Handle code

}Code có khả năng

dẫn đến lỗi

Tham số exception

được catch

Đoạn xử lý với tình

huống có lỗi423. LỚP XỬ LÝ

- Chương trình minh họa43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC ĐIỀU KHIỂN DANH SÁCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×