Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thẻ định dạng bảng biểu

Các thẻ định dạng bảng biểu

Tải bản đầy đủ - 0trang


ALIGN = LEFT / CENTER / RIGHT

BORDER = n

BORDERCOLOR = color

BACKGROUND = url

BGCOLOR = color

CELLSPACING= spacing

CELLPADDING = pading>60Tiêu đề của bảng biểu


ALIGN = LEFT/CENTER/RIGHT

VALIGN = TOP/MIDDLE/BOTTOM>


ALIGN = LEFT / CENTER / RIGHT

VALIGN = TOP / MIDDLE / BOTTOM

BORDERCOLOR = color

BACKBROUND = url

BGCOLOR = color

COLSPAN = n

ROWSPAN = n>61Ý nghĩa các tham số:

ALIGN / VALIGN

BORDER

BORDERCOLOR

BACKGROUND

BGCOLOR

CELLSPACING

CELLPADDING

COLSPAN

ROWSPANCanh lề cho bảng và nội dung trong mỗi ơ.

Kích thước đường kẻ chia ơ trong bảng được đo theo

pixel.

Màu đường kẻ.

Địa chỉ tới tập tin ảnh dùng làm nền cho bảng.

Màu nền.

Khoảng cách giữa các ô trong bảng.

Khoảng cách giữa nội dung và đường kẻ trong mỗi ô

của bảng.

Chỉ định ô sẽ kéo dài trong bao nhiêu cột.

Chỉ định ô sẽ kéo dài trong bao nhiêu hàng.62

Ví dụ về bảngTIÊU ĐỀ BẢNG BIỂU
Cột 1 dòng 1 Cột 2 dòng 1 Cột 3 dong 1
Cột 1 dòng 2 Cột 2 dòng 2
cột 1 dòng 3 Cột 2 dòng 3 Cột 3 dòng 3


63Kết quả hiện thị trên trình duyệt:64HTML:

1. Giới thiệu

2. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

3. Các thẻ định dạng khối

4. Các thẻ định dạng danh sách

5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

6. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

7. Các thẻ định dạng bảng biểu

8. Tạo liên kết9. Web FORM658. Tạo liên kết

a. Liên kết ngoài

- Liên kết được dùng để chuyển sang một trang web khác (hoặc một nguồn

tài nguyên khác như: hình ảnh, video, file nhạc,....)

- Liên kết có thể được đại diện bởi: Một cụm từ: ntu.edu.vn

 Hoặc một hình ảnh:

-Cú pháp:

Nội dung đại diện cho

liên kết


66Trong đó:

- URL là địa chỉ của trang web mà bạn muốn chuyển đến khi người dùng

bấm vào liên kết.

- Kiểu mở liên kết có thể là:

 _blank:Mở liên kết trên một tab mới

 _self: Mở liên kết ở ngay tab hiện tại (Mặc định là liên kết sẽ

được mở ở ngay tab hiện tại)67b. Liên kết trong

- Liên kết trong là liên kết đến vị trí của một phần tử nào đó nằm trong trang

web.

- Để xác định vị trí cho một phần tử ta phải thêm thuộc tính id vào thẻ mở của

phần tử đó.

- Ví dụ,

CHƯƠNG SỐ 1- Để liên kết đến vị trí của một phần tử, ta sử dụng cú pháp Đại diện cho liên kết6869Kết quả hiện thị

trên trình duyệt:70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các thẻ định dạng bảng biểu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×