Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thẻ định dạng khối

Các thẻ định dạng khối

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Thẻ ngắt


Thẻ
được sử dụng để ngắt dòng trong HTML.

c. Thẻ tiêu đề Heading

- Thẻ Heading thường được dùng để đánh dấu phần tiêu đề của văn bản, bao

gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, trong đó x là từ 1 đến 6 mức kích thước lớn

nhỏ của Font chữ thể hiện trên trang Web.34Ví dụ:35Kết quả hiện thị trên trình duyệt:36HTML:

1. Giới thiệu

2. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

3. Các thẻ định dạng khối

4. Các thẻ định dạng danh sách

5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

6. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

7. Các thẻ định dạng bảng biểu

8. Tạo liên kết9. Web FORM374. Các thẻ định dạng danh sách- Có 2 kiểu danh sách:

 Danh sách khơng sắp xếp (hay khơng đánh số)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các thẻ định dạng khối

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×