Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu đi cùng

d. Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu đi cùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sinh viên tự tìm hiểu:

- Các thẻ HTML cơ bản

- CSS173. HTML

1. Giới thiệu

2. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

3. Các thẻ định dạng khối

4. Các thẻ định dạng danh sách

5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

6. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

7. Các thẻ định dạng bảng biểu

8. Tạo liên kết9. Web FORM18HTML:

1. Giới thiệu

2. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

3. Các thẻ định dạng khối

4. Các thẻ định dạng danh sách

5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

6. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

7. Các thẻ định dạng bảng biểu

8. Tạo liên kết9. Web FORM191. Giới thiệu

- HTML (HyperText Markup Language - Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu

văn bản) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các

trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide

Web.

- Sử dụng các thẻ và các phần tử HTML, có thể:

• Điều khiển hình thức và nội dung trang

• Xuất bản các tài liệu trực tuyến và truy xuất thông tin trực tuyến bằng cách

sử dụng các liên kết được chèn vào tài liệu HTML

• Tạo các biểu mẫu trực tuyến để thu thập thông tin về người dùng và quản

lý các giao dịch

• Chèn các đối tượng như: audio clip, video clip, …vào tài liệu HTML 20- Tài liệu HTML tạo thành mã nguồn của trang Web. Trình duyệt

đọc các file có phần mở rộng .htm hoặc .html và hiện thị trang web

theo các lệnh có trong đó.

- Ví dụ:21Trình duyệt thơng dịch những lệnh này và hiện thị trang web như sau (Google Chrome):22-Các lệnh HTML gọi là các thẻ. Các thẻ này được dùng để điều

khiển nội dung và hình thức trình bày của tài liệu HTML.

-Thẻ mở (“< >”) và thẻ đóng (“< />”), chỉ ra sự bắt đầu và kết

thúc của một lệnh HTML.

-Chú ý, các thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

-Thẻ HTML bao gồm:Trong đó:

 Phần tử (element): nhận dạng thẻ

 Thuộc tính (attribute): mơ tả thẻ

 Value: giá trị được thiết lập cho thuộc tính

23Ví dụ,

Giải thích: BODY là phần tử, BGCOLOR (màu nền) là thuộc tính

và “lavender” là giá trị.24HTML:

1. Giới thiệu

2. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

3. Các thẻ định dạng khối

4. Các thẻ định dạng danh sách

5. Các thẻ định dạng ký tự và văn bản

6. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh

7. Các thẻ định dạng bảng biểu

8. Tạo liên kết9. Web FORM252. Các thẻ định dạng cấu trúc tài liệu

- Một tài liệu HTML có 3 phần cơ bản:

Phần HTML: Mọi tài liệu HTML phải bắt đầu bằng thẻ mở và

kết thúc bằng thẻ đóng Phần tiêu đề: bắt đầu bằng thẻ mở và kết thúc bằng thẻ đóng

. Phần này chứa tiêu đề hiện thị trên thanh điều hướng của trang

web. Tiêu đề nằm trong thẻ TITLE, bắt đầu bằng thẻ và kết thúc<br /><br />bằng thẻ .

Tiêu đề là phần khá quan trọng, được dùng để cung cấp từ khố chính yếu

cho việc tìm kiếm.

26 Phần thân: Phần này nằm sau phần tiêu đề, bao gồm văn bản,

hình ảnh, … và các liên kết mà người dùng muốn hiện thị trên

trang web, bắt đầu bằng thẻ và kết thúc .

-Cấu trúc tài liệu tổng quát:27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu đi cùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×