Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các ứng dụng chạy trên môi trường Web

Các ứng dụng chạy trên môi trường Web

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Khi triển khai ứng dụng Web trên Intranet hay Internet, ngồi các điều

kiện về cấu hình phần cứng, hệ điều hành, hệ thống cần phải có trình chủ

Web thường gọi là Web Server.

-Trên môi trường Windows, Web Server thường được dùng là IIS (Internet

Information Server). IIS sử dụng cho cả các Server Script như: ASP (Active

Server Page), JSP (Java Server Page), PHP, Perl, ASP.NET.

-Trên môi trường Linux, Web Server thường sử dụng là Apache, JRUN,

Web Logic.8Cấu trúc trang web cơ bản

Trang web đầu tiên của tôi

Nội dung trang web

9Cấu trúc trang web ASP.NET

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>


html

PUBLIC

"-//W3C//DTD

XHTML

1.0

Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Trang web đầu tiên của tôi

10Giới thiệu ứng dụng Web Database

-Web database là một ứng dụng cơ sở dữ liệu được thiết kế, quản lý và

truy cập thơng qua internet.

-Lợi ích của của các ứng dụng bao gồm khả năng thiết lập các hình thức

thu thập dữ liệu (các biểu mẫu web), các công cụ thu thập và trình bày kết

quả phân tích dữ liệu.

-Các ứng dụng: WebMail, Quảng cáo trực tuyến, Bán hàng trực tuyến,

Đấu giá trực tuyến, Diễn đàn thảo luận, WebLog, …11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các ứng dụng chạy trên môi trường Web

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×