Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những bất cập và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật

Những bất cập và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thứ nhất, Điều ước quốc tế mà nước ta tham gia chưa nhiều. Bản

thân các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia cũng ch ỉ có phạm vi r ất

hẹp, chưa cho phép giải quyết triệt để tất cả các vấn đề của tư pháp

quốc tế. Vì thế chúng ta phải tích cực xây dựng, tham gia nhiều Đi ều ước

quốc tế hơn nữa.

Thứ hai, hiện nay các quy phạm cấu thành tư pháp quốc tế của Việt

Nam còn nằm rải rác, có sự chồng chéo và chứa đựng một số mâu thuẫn.

Không những thế, các văn bản có quy định về vấn đề này th ường xuyên

thay đổi, làm cho việc tiếp cận tổng thể các văn bản đã khó, việc hiểu và

áp dụng các quy định trong các văn bản này còn khó h ơn . Do đó, việc xây

dựng một đạo luật về tư pháp quốc tế là thật sự cần vì chúng tạo ra

nhiều ưu điểm:

Một là, Tư pháp quốc tế của Việt Nam sẽ dễ tiếp cận và dễ hiểu

hơn, từ đó góp phần giảm chi phí giao dịch cho các ch ủ th ể. M ột trong

những lý do khiến cho các quy định của Tư pháp quốc tế Việt Nam ít

được các chủ thể biết đến và áp dụng là bởi vì chúng nằm r ải rác, khó

tiếp cận, khó hiểu, đơi khi chồng chéo và mâu thuẫn. Vi ệc có m ột b ộ

luật tập hợp tất cả các quy định của Tư pháp quốc tế sẽ giúp các chủ th ể

dễ tiếp cận hơn, dễ hiểu và dễ có cái nhìn tổng quát về T ư pháp qu ốc

tế. Chính sự thuận lợi này sẽ giúp các chủ thể giảm được th ời gian và chi

phí giao dịch.

Hai là, pháp điển hóa Tư pháp quốc tế giúp loại bỏ mâu thuẫn và

chồng chéo, tăng độ an toàn pháp lý, thúc đẩy giao l ưu dân s ự qu ốc t ế.

Chính việc pháp điển hóa các quy định nằm rải rác hiện nay vào trong

một văn bản luật sẽ làm cho các quy định này trở nên rõ ràng h ơn và

khơng bị chồng chéo. Pháp điển hóa cũng là dịp để nhận diện và lo ại b ỏ

các mâu thuẫn đang tồn tại giữa các văn bản hiện hành. Khi các quy định

của Tư pháp quốc tế Việt Nam dễ tiếp cận hơn, rõ ràng và ổn định h ơn

thì các đối tác sẽ có niềm tin hơn để thiết lập các quan h ệ dân s ự v ới

12người Việt Nam và lựa chọn áp dụng pháp luật Việt Nam. Ngược l ại,

người Việt Nam cũng sẽ tự tin hơn khi thiết lập các quan hệ dân sự v ới

người nước ngồi.

Ba là, tăng khả năng thích ứng của luật. Khi có một đạo luật riêng

về Tư pháp quốc tế thì sự sửa đổi, bổ sung các quy phạm c ủa T ư pháp

quốc tế cũng được thực hiện dễ dàng hơn. Trong thời gian qua, việc sửa

đổi, bổ sung các quy phạm của Tư pháp quốc tế trong từng văn b ản quy

phạm pháp luật được tiến hành một cách riêng rẽ. Muốn sửa đổi, bổ

sung các quy phạm xung đột trong Luật Hôn nhân và gia điình phải ti ến

hành sửa đổi Luật Hơn nhân và gia đình. Muốn sửa đổi, bổ sung các quy

phạm xung đột trong lĩnh vực đầu tư phải tiến hành s ửa đ ổi Lu ật Đ ầu

tư. Trong khi đó, các quy phạm xung đột chỉ chiếm một số lượng rất nh ỏ

trong các đạo luật chuyên ngành nên rất khó để tiến hành s ửa đ ổi m ột

đạo luật vì sự bất cập của một hay một vài quy phạm xung đ ột. Vì v ậy,

nếu có một đạo luật tập trung các quy phạm xung đột c ủa T ư pháp qu ốc

tế thì khơng chỉ nâng cao hiệu quả của việc điều ch ỉnh pháp lu ật, c ủa

thực tiễn áp dụng pháp luật, mà còn dễ dàng h ơn cho vi ệc s ửa đ ổi, b ổ

sung khi cần thiết.

Thứ ba, một số khái niệm trong các văn bản quy phạm pháp luật

liên quan pháp luật Tư pháp quốc tế còn chưa có tính thống nhất. Ví d ụ

như: Theo khoản 4 - Điều 16 - Luật thương mại 2005: " Doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngồi được thương nhân nước ngồi thành lập tại Việt

Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì được coi là thương

nhân Việt Nam". Và khoản 1 - Điều 16 - Luật th ương mại 2005 quy định

"Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập đăng ký kinh

doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước

ngồi cơng nhận". Trong khi Luật đầu tư sử dụng thuật ngữ "nhà đầu tư

nước ngoài". Như vậy là có những tên gọi khác nhau giữa các văn bản

13quy phạm pháp luật nhằm để chỉ một đối tượng giống nhau và cùng là

chủ thể của Tư pháp quốc tế. Thế nên cần thống nhất lại một số khái

niệm được đề cập trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau

có liên quan đến Tư pháp quốc tế của Việt Nam .

Nhìn chung hệ thống quy phạm Tư pháp quốc tế Việt Nam hiện nay

đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện cùng với hệ th ống văn bản

pháp luật quốc gia nói chung. Hệ thống quy phạm Tư pháp quốc tế Vi ệt

Nam có thể được đánh giá là non trẻ nhưng phần nào đã dành được một

vị trí riêng biệt độc lập trong Bộ luật dân sự - đạo luật gốc và nhiều đ ạo

luật chuyên ngành. Tuy nhiên với sự đa dạng của các quan hệ pháp lu ật

có yếu tố nước ngồi và quá trình giao lưu về kinh tế thương m ại v ới các

nước trên thế giới hệ thống quy phạm tư pháp quốc tế của Việt Nam

còn đòi hỏi phải dự liệu được nhiều hơn nữa những vấn đề pháp lý n ảy

sinh đặc biệt là những xung đột pháp luật.

Quá trình nghiên cứu về hệ thống quy phạm tư pháp quốc tế không

chỉ dừng lại ở việc đưa ra những bình luận đánh giá mà còn phải nh ằm

mục đích thiết thực hơn là vạch ra phương hướng mơ hình lý lu ận đ ể

giúp cho hệ thống quy phạm đó khắc phục nh ững bất cập và đ ược b ổ

sung sửa đổi kịp thời.14C.KẾT LUẬN

Tư pháp quốc tế là một ngành luật độc lập trong hệ th ống phápluật Việt Nam. Nó có vai trò vơ cùng quan trọng nhất là trong giai đo ạn

đất nước đang không ngừng hội nhập, giao l ưu m ở r ộng quan h ệ qu ốc

tế. Trước vị trí và vai trò to lớn đó, mỗi cá nhân, đặc bi ệt là nh ững sinh

viên đang theo học ngành luật cần có sự tìm hiểu, nghiên c ứu kĩ về c ả lí

luận và pháp lí tư pháp quốc tế để làm hành trang ki ến th ức cho chính

mỗi bản thân.

Trên đây là sự tìm hiểu của nhóm 2 lớp K3D về vị trí của T ư pháp

quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc gia và so sánh giữa tư pháp qu ốc

tế với bộ luật dân sự. Do thời gian nghiên cứu và tài li ệu tìm hi ểu còn

hạn hẹp. Mong thầy cơ và các bạn bổ sung góp ý. Xin chân thành c ảm ơn!151.

2.

3.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ luật dân sự 2015.

Luật thương mại 2005.

Trường đại học Luật Hà Nội, giáo trình Tư pháp quốc tế, Nxb. T ư4.pháp, Hà Nội, 2017.

Trường đại học Luật Hà Nội, giáo trình Tư pháp quốc tế, Nxb. Công5.an nhân dân, Hà Nội, 2013.

Báo cáo của Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp.6.16MỤC LỤC17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những bất cập và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×