Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự độc lập của Tư pháp quốc tế được thể hiện qua đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng biệt

Sự độc lập của Tư pháp quốc tế được thể hiện qua đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng biệt

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam nh ưng đối t ượng c ủa quan

hệ dân sự đó ở nước ngồi;

Trong Tư pháp quốc tế, thì yếu tố nước ngồi thể hiện ở các đi ểm

sau:-Có ít nhất chủ thể tham gia quan hệ này là nước ngồi. Ch ủ th ể n ước

ngồi có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, nhà n ước n ước

ngồi. ( Ví dụ quan hệ hơn nhân giữa công dân Vi ệt Nam v ới công dân-Lào);

Quan hệ này có khách thể hiên quan đến tài sản, cơng việc ở n ước ngồi;

Có sự kiện pháp lý làm phát sinh thay đổi hay ch ấm d ứt quan h ệ này x ảy

ra ở nước ngồi ( ví dụ: việc kí kết hợp đồng).

Như vậy, có thể thấy Tư pháp quốc tế có đối tượng điều ch ỉnh

riêng, không lẫn lộn với các ngành luật khác.

Về phương pháp điều chỉnh, tư pháp quốc tế có phương pháp điều

chỉnh rất riêng biệt và đặc biệt, bao gồm:

- Phương pháp thực chất (phương pháp điều chỉnh trực tiếp).

Đây là phương pháp sử dụng các quy phạm pháp luật th ực ch ất đ ể

tác động trực tiếp lên quan hệ Tư pháp quốc tế. Sự tác đ ộng đi ều ch ỉnh

này thông qua các quy phạm thực chất, đây là những quy ph ạm quy đ ịnh

sẵn các quyền, nghĩa vụ, biện pháp chế tài đối với các chủ th ể tham gia

quan hệ Tư pháp quốc tế. Khi quan hệ Tư pháp quốc tế xảy ra, n ếu có

sẵn quy phạm thực chất để áp dụng thì các bên chủ thể cũng nh ư cơ

quan có thẩm quyền căn cứ ngày vào đó để xác định vấn đề h ọ đang

quan tâm. Trên thực tiễn, việc điều chỉnh các quan hệ Tư pháp quốc tế

được áp dụng bởi các quy phạm thực chất thống nhất (là nh ững quy

phạm thực chất được xây dựng bằng các quốc gia ký kết, tham gia các

điều ước quốc tế hoặc chấp nhận và sử dụng các Tập quán quốc tế).

Phương pháp này có những ưu điểm như sau: Trực tiếp giải quy ết

các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên. Làm cho m ối

quan hệ Tư pháp quốc tế được điều chỉnh nhanh chóng sẽ tiết kiệm th ời

6gian. Loại bỏ sự khác biệt, mâu thuẫn trong pháp luật các n ước. Bên

cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế: Quy phạm th ực chất có s ố l ượng

khơng nhiều khơng đáp ứng được yêu cầu điều ch ỉnh quan h ệ t ư pháp

quốc tế diễn ra rất đa dạng phức tạp; Khó áp dụng.

-Phương pháp xung đột (phương pháp điều chỉnh gián tiếp)

Phương pháp xung đột được hình thành và xây dựng trên n ền t ảnghệ thống các quy phạm xung đột của các quốc gia. Điều này có nghĩa là

cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết phải chọn pháp luật của

nước này hay nước kia liên quan đến quan hệ dân sự có yếu tố n ước

ngồi đó để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự.

Quy phạm xung đột: Quy phạm xung đột là quy phạm xác đ ịnh lu ật

pháp của nước nào cần phải áo dụng để giải quy ết quan h ệ pháp lu ật

dân sự có yếu tố nước ngồi trong một tình huống th ực tế. Nh ư v ậy các

quy phạm xung đột không trực tiếp quy định quan hệ dân sự có yếu t ố

nước ngồi sẽ được điều chỉnh cụ thể như thế nào, mà chỉ quy đ ịnh pháp

luật của nước nào cần được áp dụng để điều chỉnh quan hệ c ụ th ể nào

đó.

Phương pháp này có ưu điểm như các quy phạm xung đột giúp đ ỡ

cơ quan có thẩm quyền xác định được hệ thống pháp luật cần đ ược áp

dụng để điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngồi. Bên cạnh đó,

phương pháp này còn có một số hạn chế nhất định: Vi ệc áp d ụng m ất

thời gian; nếu quy phạm xung đột dẫn chiếu tới việc áp dụng pháp luật

nước ngồi thì sẽ khó khăn trong việc xác định luật nội dụng n ước ngồi,

giải thích pháp luật nước ngồi; có thể dẫn chiếu ngược hoặc dẫn chi ếu

tới pháp luật nước thứ ba.

Như vậy qua phân tích trên có thể thấy, Tư pháp quốc tế có đối

tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng. Vì vậy có th ể th ấy v ị

trị của tư pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam là một ngành7luật độc lập. Tuy nhiên nó cũng có mối quan hệ ch ặt chẽ v ới các ngành

luật khác.

III.SO SÁNH TƯ PHÁP QUỐC TẾ VỚI BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

1. Những điểm giống nhau giữa Tư pháp quốc tế và Bộ lu ật

dân sự Việt Nam

Tư pháp quốc tế và Bộ luật dân sự có một số điểm tương đồng nhưsau:

Thứ nhất, Tư pháp quốc tế và luật dân sự Việt Nam đều thuộc

ngành luật tư và đều thuộc hệ thống pháp luật quốc gia.

Thứ hai, chủ thể của cả hai luật này đều bao gồm cả th ể nhân và

pháp nhân và khách thể đều gồm có quan hệ có liên quan đến tài s ản

hoặc công việc sự kiện pháp lý làm xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ

đó theo pháp luật.

Thứ ba, quy phạm tư pháp quốc tế và quy phạm luật dân s ự đều có

thể hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật điều ch ỉnh các quan h ệ

pháp luật dân sự.

Thứ tư, nguồn của quy phạm bao gồm văn bản quy phạm pháp luật

mà tối thượng là Hiếp pháp, các phong tục tập quán và án lệ.

Thứ năm, về cơ cấu của quy phạm. Quy phạm pháp luật dân sự và

quy phạm tư pháp quốc tế (Quy phạm thực chất) đều gồm 3 phần: giả

định, quy định và chế tài, và có thể thiếu một trong ba ph ần đó.

2. Sự khác nhau giữa Tư pháp quốc tế và Bộ luật dân s ự Vi ệtNam

Tiêu chí

Khái

niệmBộ luật dân sự

Luật dân sự là một

ngành luật độc lập trong

quan hệ thống pháp luật,

bao gồm tổng thể các quy

phạm pháp luật dân sự

nhằm điều chỉnh các quan

hệ tài sản và các quan hệ

nhân thân phi tài sản hoặc

8Tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế là một

ngành luật độc lập trong hệ

thống pháp luật quốc gia, bao

gồm các quy phạm pháp luật,

nguyên tắc pháp luật điều

chỉnh các quan hệ dân sự (theo

nghĩa rộng) có yếu tố nước

ngồi.có liên quan đến tài sản

của cá nhân, pháp nhân .Đối

tượng

điều

chỉnhĐối tượng điều chỉnh

của luật dân sự là các quan

hệ về tài sản, nhân thân

trong quan hệ dân sự. Nói

cách khác là những quan

hệ dân sự thuần túyĐối tượng điều chỉnh của tư

pháp quốc tế là các quan hệ

dân sự, kinh doanh , thương

mại, hơn nhân và gia đình, lao

động, tố tụng dân sự hay nói

cách khác là các quan hệ dân sự

theo nghĩa rộng có yếu tố nước

Đối tượng điều chỉnh ngoài.

của luật dân sự là các quan

Đối tượng điều chỉnh của tư

hệ dân sự nội địa.

pháp quốc tế rộng hơn bao

gồm các quan hệ nội dung có

tính chất dân sự và các quan hệ

tố tụng dân sự có yếu tố nước

ngoài.Luật dân sự điều chỉnh

Tư pháp quốc tế điều chỉnh

Phạm vi

các quan hệ dân sự trong các quan hệ dân sự (theo nghĩa

điều

phạm vi trong nước

rộng) mang tính chất quốc tế

chỉnhChủ thể của luật dân sự Ít nhất một bên chủ thể tham

chỉ là cá nhân, pháp nhân gia quan hệ là người nước

Việt Nam

ngoài. “Người nước ngoài” ở

đây hiểu theo nghĩa rộng, có

thể là cá nhân người nước

ngồi, pháp nhân nước ngồi, tổ

Chủ thể

chức nước ngồi, thậm chí là

quốc gia, tổ chức Liên chính

phủ…; Trường hợp các bên đều

là cơng dân Việt Nam, pháp

nhân Việt Nam thì phải có sự

kiện pháp lý ở nước ngồiKhách

thểTài sản hoặc cơng việc

Tài sản hoặc công việc phải

phải thực hiện trong phạm thực hiện tồn tại ở nước ngoài.

vi lãnh thổ Việt Nam.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự độc lập của Tư pháp quốc tế được thể hiện qua đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng biệt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×